Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 27 av 72 träffar
SFS-nummer · 2008:1401 · Visa register
Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad: 2008-12-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1299
Ikraft: 2009-01-01
Uppgifter 1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som följer av diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen, föräldraledighetslagen (1995:584), lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män. Förordning (2022:1299). 2 § Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Ledning 3 § Diskrimineringsombudsmannen leds av en myndighetschef. Anställningar och uppdrag 4 § Ombudsmannen är myndighetschef. Rådgivande organ 5 § Vid myndigheten ska det finnas ett råd. Rådet har till uppgift att ge myndigheten råd och stöd genom att tillföra myndigheten sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har betydelse för verksamheten. Rådet består av ombudsmannen, som är ordförande, och högst tio ledamöter som utses av ombudsmannen. Personalansvarsnämnd 6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Undantag från myndighetsförordningen 8 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 7 § om medverkan i EU- arbetet och annat internationellt samarbete. Ärendenas handläggning 9 § Har upphävts genom förordning (2011:169). 10 § Myndigheten får bevilja den som på kallelse har inställt sig för att höras under utredningen av ett ärende skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle. Övergångsbestämmelser 2011:169 Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.