Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 2 träffar
Föregående
·
SFS-nummer · 1999:58 · Visa register
Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1999-02-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:289
Ikraft: 1999-04-01
Allmän bestämmelse 1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning. Hälsofarliga varor 2 § De varor som anges i bilagan till denna förordning skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Underrättelseskyldighet 3 § Om Polismyndigheten eller Tullverket i sin verksamhet iakttar något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att missbruksmönster av kända medel ändras, ska myndigheten utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten. Förordning (2014:1292). Tillstånds- och tillsynsmyndighet 4 § Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav och förande av anteckningar. Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd. Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor samt av de föreskrifter och villkor som meddelats i anslutning till lagen. Förordning (2013:896). Bestämmelser om handläggning av tillstånd, m.m. 5 § Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor inom två månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2013:896). 6 § Om Folkhälsomyndigheten i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Folkhälsomyndigheten får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska. Förordning (2013:896). Övergångsbestämmelser 2003:77 Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 2003. 2009:1095 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009. 2. Ansökningar om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor som kommit in till Statens folkhälsoinstitut före ikraftträdandet men som ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter. 2013:896 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 2. För ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor i vilket en fullständig ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut enligt äldre bestämmelser, men som vid ikraftträdandet ännu inte har avgjorts av institutet, räknas tiden inom vilken Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut enligt 5 § första stycket från det att den fullständiga ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut. 3. Bestämmelsen i 6 § om godtagande av dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i sin nya lydelse gäller även i fråga om dokument som Statens folkhälsoinstitut har begärt in före ikraftträdandet. Bilaga /Upphör att gälla U:2024-06-18/ /Specialtecken är inte med här/ Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB) 1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB) 5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT) 5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT) 5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT) alfa-metyltryptamin (AMT) 2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C) 2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D) 4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT) gammabutyrolakton (GBL) 1,4-butandiol (1,4-BD) 4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT) 4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT) 4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET) 4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET) 1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP) 2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4) [2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]- 1,4-bensoxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2) 5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclo- hexyl]fenol (CP 55,940) (2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007) (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015) (1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019) 2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat) 4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098) 1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147) (4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4) 4-metylhexan-2-amin (DMAA) 4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB) 5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB) 1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB) 1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA [JWH-018 adamantyl karboxamid]) 1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol-3- karboxamid (AKB48) (1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-metanon (AB-001) 1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH- 018 N-[5-kloropentyl] derivat) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-AB-PINACA) N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3- karboxamid (ADBICA) kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22) kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB- 22) naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU- PB-22) kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- PB-22 indazol) kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22) 4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on (4-HTMPIPO) (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (UR-144-heptylderivat) N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006) N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (ADB-PINACA) N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18) 1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (5F-AB-144) [1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1- yl)metanon (FUBIMINA) 1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-MN-18) 1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin- 3-karbox-amid (5F-PCN) naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- SDB-005) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer) 7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)- etyl)amino)karbonyl]-2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)- 1H-indazol-3-karboxamid (ADSB-FUB-187) adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3- yl)metanon (AM-1248) N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3- karboxamid (CUMYL-5F-PICA) 1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL- BICA) N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-PINACA) N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H- indazol-3-karboxamid (CUMYL-THPINACA) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanon (FAB-144) N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3- karboxamid (FUB-AKB48) (4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim) N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (PX-1) N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (PX-2) naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018) 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT) 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT) 1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP) 1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB) 1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB) 1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB) 2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4'- metylnorpente-dron) [1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3- tetrametyl-cyklopropyl)metanon (A-834735) N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H- indazol-3-karboxamid (adamantyl-THPINACA) N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indol-3-karboxamid (ADB-CHMICA) N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-FUBINACA) naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018) kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F- AB-PINACA) N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-CHMINACA) metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbuta-noat (MDMB-FUBICA) metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimetyl-butanoat (MDMB-FUBINACA) naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005) N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-ADB-PINACA) N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA) N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA) 1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PINACA) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PICA) etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (EMB-FUBINACA) etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (5F-EMB-PINACA) metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3- dime-tylbutanoat (MDMB-CHMCZCA) 2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1- on (meftetramin, MTTA) 1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (5-DBFPV) 1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4- dimetoxi-alfa-PVP) 1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4- dimetoxi-alfa-PHP) 1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP) 1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa- PPP) 2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC) 3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron, 4-MMC-OMe) 1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701) (naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13) [9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201) etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28) 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan- 1-on (TH-PVP) 1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP) 1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa- PVP) 1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP) 1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa- PBP) 1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa- PEP) 1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP) 2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron, 4-Me-MABP) 1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N- isopropylnorpentedron, NiPP) 1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N- isopropyl-norpentedron) 1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron) 2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC) N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-klorofenyl)-2- metylpropanamid (4-kloroisobutyrfentanyl, 4Cl-iBF) 1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (4-MeO-alfa- POP) 2-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon (2- fluorodeskloroketa-min) 2-fenyl-2-(metylamino)cyklohexanon (deskloroketamin) etyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- fluoroetylfenidat, 4F-EPH) N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-benso[d][1,3]dioxol- 5-karboxamid (bensodioxolfentanyl) 1-fenyl-2-(1-metyletylamino)hexan-1-on (N- isopropylnorhexedron, NiPH) 2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)butan-1-on (4-fluoro-N- etylbufedron, 4F-NEB) (1-metoxi-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxylat (MO-AMB, MO-CHMINACA) N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]bensamid (bensoylfentanyl) 2-(2,4-diklorofenyl)-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N- metylacetamid (U-48800) 1-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F- alfa-PiHP) 2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)pentan-1-on (4-fluoro-N- etylpentedron, 4F-NEP) 1-(1-bensofuran-6-yl)-N-etylpropan-2-amin (6-EAPB) N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylacetamid (acetylbensylfentanyl) N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylbensamid (bensoylbensylfentanyl) 4-hydroxi-N,N-dipropyltryptamin (4-HO-DPT) N-etyl-N-metyltryptamin (MET) 3-[1-(etylamino)cyklohexyl]fenol (3-hydroxieticyklidin, 3-HO- PCE) N-etyl-1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin (4-fluoroetamfetamin, 4- FEA) 2-(etylamino)-1-fenyl-4-metylpentan-1-on (NEiH) N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-hydroxifenyl)butanamid (4-hydroxibutyrfentanyl) 4-(2-fluorofenyl)-2-kloro-9-metyl-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin (fluklotizolam) 2-(dimetylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4- klorodimetylkatinon, 4-CDMC, 4-CDC) 2-(dimetylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (4-metyl-N,N- dimetyl-katinon, 4-MDMC) 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (5-PPDi) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-3-(4- fluoro-fenyl)-1H-pyrazol-5-karboxamid (3,5-AB-CHMFUPPYCA) N,N,6-trietyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1P-ETH-LAD) N-etyl-1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroetamfetamin, 2- FEA) N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(3-fluorofenyl)-2- metoxiacetamid (3-fluorometoxiacetylfentanyl) 1-(1-bensofuran-2-yl)-N-metylbutan-2-amin (2-MABB) 2,N,N-trimetyltryptamin (2-Me-DMT) 2-(bensylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (bensedron) 1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3- metylflefe-dron) 1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4-kloropentedron) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid (5F-AB-P7AICA) 5-metoxi-N-etyl-N-isopropyltryptamin (5-MeO-EIPT) 5-metoxi-N-etyl-N-metyltryptamin (5-MeO-MET) 2-amino-5-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-oxazolin (4´-fluoro-4- metyl-aminorex) 2-(butylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-butylhexedron) 4-acetoxi-N-metyl-N-propyltryptamin (4-AcO-MPT) 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)nonan-1-on (alfa-PNP) 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (MDPEP) 3-(dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-nitrobensoat (nitrakain) 1-fenyl-4-metyl-2-(metylamino)pentan-1-on (isohexedron) 3-(2-bromofenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (mebrokvalon) 1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3F-alfa-PHP) 4-propionoxi-N,N-dimetyltryptamin (4-PrO-DMT) 4-amino-3-(4-fluorofenyl)butansyra (4-fluorofenibut) 1-fenyl-N-propylpentan-2-amin (PPAP) N-(1-adamantyl)-1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karboxamid (4F- ABINACA) N-metyl-1-(5-metyltiofen-2-yl)propan-2-amin (5- metylmetiopropamin) 2-bromo-4-(2-fluorofenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin (flubrotizolam) 4-metyl-1-(2-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (2- metyl-alfa-PiHP, 2-Me-PiHP) salvinorin A alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer Salter av ämnena när sådana kan förekomma. Förordning (2023:902). Bilaga /Träder i kraft I:2024-06-18/ /Specialtecken är inte med här/ Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB) 1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB) 5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT) 5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT) 5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT) alfa-metyltryptamin (AMT) 2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C) 2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D) 4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT) gammabutyrolakton (GBL) 1,4-butandiol (1,4-BD) 4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT) 4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT) 4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET) 4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET) 1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP) 2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4) [2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]- 1,4-bensoxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2) 5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclo- hexyl]fenol (CP 55,940) (2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007) (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015) (1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019) 2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat) 4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098) 1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147) (4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4) 4-metylhexan-2-amin (DMAA) 4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB) 5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB) 1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB) 1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3- karboxamid (APICA [JWH-018 adamantyl karboxamid]) 1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol-3- karboxamid (AKB48) (1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-metanon (AB-001) 1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH- 018 N-[5-kloropentyl] derivat) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-AB-PINACA) N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3- karboxamid (ADBICA) kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22) kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB- 22) naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU- PB-22) kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- PB-22 indazol) kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22) 4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on (4-HTMPIPO) (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (UR-144-heptylderivat) N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006) N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (ADB-PINACA) N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18) 1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (5F-AB-144) [1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1- yl)metanon (FUBIMINA) 1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-MN-18) 1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin- 3-karbox-amid (5F-PCN) naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- SDB-005) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer) 7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)- etyl)amino)karbonyl]-2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)- 1H-indazol-3-karboxamid (ADSB-FUB-187) adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3- yl)metanon (AM-1248) N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3- karboxamid (CUMYL-5F-PICA) 1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL- BICA) N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-PINACA) N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H- indazol-3-karboxamid (CUMYL-THPINACA) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanon (FAB-144) N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3- karboxamid (FUB-AKB48) (4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim) N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (PX-1) N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (PX-2) naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018) 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT) 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT) 1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP) 1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB) 1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB) 1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB) 2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4'- metylnorpente-dron) [1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3- tetrametyl-cyklopropyl)metanon (A-834735) N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H- indazol-3-karboxamid (adamantyl-THPINACA) N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indol-3-karboxamid (ADB-CHMICA) N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-FUBINACA) naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018) kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F- AB-PINACA) N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-CHMINACA) metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbuta-noat (MDMB-FUBICA) metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimetyl-butanoat (MDMB-FUBINACA) naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005) N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-ADB-PINACA) N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA) N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA) 1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PINACA) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PICA) etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (EMB-FUBINACA) etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (5F-EMB-PINACA) metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3- dime-tylbutanoat (MDMB-CHMCZCA) 2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1- on (meftetramin, MTTA) 1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (5-DBFPV) 1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4- dimetoxi-alfa-PVP) 1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4- dimetoxi-alfa-PHP) 1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP) 1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa- PPP) 2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC) 3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron, 4-MMC-OMe) 1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701) (naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13) [9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201) etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28) 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan- 1-on (TH-PVP) 1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP) 1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa- PVP) 1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP) 1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa- PBP) 1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa- PEP) 1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP) 2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron, 4-Me-MABP) 1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N- isopropylnorpentedron, NiPP) 1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N- isopropyl-norpentedron) 1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron) N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-klorofenyl)-2- metylpropanamid (4-kloroisobutyrfentanyl, 4Cl-iBF) 1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (4-MeO-alfa- POP) 2-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon (2- fluorodeskloroketamin) etyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- fluoroetylfenidat, 4F-EPH) N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-benso[d][1,3]dioxol- 5-karboxamid (bensodioxolfentanyl) 1-fenyl-2-(1-metyletylamino)hexan-1-on (N- isopropylnorhexedron, NiPH) 2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)butan-1-on (4-fluoro-N- etylbufedron, 4F-NEB) (1-metoxi-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxylat (MO-AMB, MO-CHMINACA) N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]bensamid (bensoylfentanyl) 2-(2,4-diklorofenyl)-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N- metylacetamid (U-48800) 1-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F- alfa-PiHP) 2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)pentan-1-on (4-fluoro-N- etylpentedron, 4F-NEP) 1-(1-bensofuran-6-yl)-N-etylpropan-2-amin (6-EAPB) N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylacetamid (acetylbensylfentanyl) N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylbensamid (bensoylbensylfentanyl) 4-hydroxi-N,N-dipropyltryptamin (4-HO-DPT) N-etyl-N-metyltryptamin (MET) 3-[1-(etylamino)cyklohexyl]fenol (3-hydroxieticyklidin, 3-HO- PCE) N-etyl-1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin (4-fluoroetamfetamin, 4- FEA) 2-(etylamino)-1-fenyl-4-metylpentan-1-on (NEiH) N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-hydroxifenyl)butanamid (4-hydroxibutyrfentanyl) 4-(2-fluorofenyl)-2-kloro-9-metyl-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin (fluklotizolam) 2-(dimetylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4- klorodimetylkatinon, 4-CDMC, 4-CDC) 2-(dimetylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (4-metyl-N,N- dimetyl-katinon, 4-MDMC) 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (5-PPDi) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-3-(4- fluoro-fenyl)-1H-pyrazol-5-karboxamid (3,5-AB-CHMFUPPYCA) N,N,6-trietyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1P-ETH-LAD) N-etyl-1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroetamfetamin, 2- FEA) N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(3-fluorofenyl)-2- metoxiacetamid (3-fluorometoxiacetylfentanyl) 1-(1-bensofuran-2-yl)-N-metylbutan-2-amin (2-MABB) 2,N,N-trimetyltryptamin (2-Me-DMT) 2-(bensylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (bensedron) 1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3- metylflefedron) 1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4-kloropentedron) N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid (5F-AB-P7AICA) 5-metoxi-N-etyl-N-isopropyltryptamin (5-MeO-EIPT) 5-metoxi-N-etyl-N-metyltryptamin (5-MeO-MET) 2-amino-5-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-oxazolin (4´-fluoro-4- metyl-aminorex) 2-(butylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-butylhexedron) 4-acetoxi-N-metyl-N-propyltryptamin (4-AcO-MPT) 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)nonan-1-on (alfa-PNP) 3-(dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-nitrobensoat (nitrakain) 1-fenyl-4-metyl-2-(metylamino)pentan-1-on (isohexedron) 3-(2-bromofenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (mebrokvalon) 1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3F-alfa-PHP) 4-propionoxi-N,N-dimetyltryptamin (4-PrO-DMT) 4-amino-3-(4-fluorofenyl)butansyra (4-fluorofenibut) 1-fenyl-N-propylpentan-2-amin (PPAP) N-(1-adamantyl)-1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karboxamid (4F- ABINACA) N-metyl-1-(5-metyltiofen-2-yl)propan-2-amin (5- metylmetiopropamin) 2-bromo-4-(2-fluorofenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin (flubrotizolam) 4-metyl-1-(2-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (2- metyl-alfa-PiHP, 2-Me-PiHP) 2-(etylamino)-1-(3-fluorofenyl)butan-1-on (3-fluoro-N- etylbufedron, 3F-NEB) 1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-3- metyl-alfa-PHP) salvinorin A alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer Salter av ämnena när sådana kan förekomma. Förordning (2024:289).