Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 2 av 2 träffar
SFS-nummer · 2003:69 · Visa register
Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 2003-02-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450
Ikraft: 2003-04-01
Allmän bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen. Tidsfrist för yttrande från Internationella brottmålsdomstolen 2 § Om ett yttrande från Internationella brottmålsdomstolen skall inhämtas enligt 7 § lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen, skall rätten bestämma en tidsfrist inom vilken yttrandet skall lämnas. Tidsfristen får inte överstiga fem dagar från det att Internationella brottmålsdomstolen har underrättats om möjligheten att avge ett yttrande. Rättslig hjälp i Sverige 3 § Internationella brottmålsdomstolen skall underrättas om tid och plats för åklagares förhör enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, om domstols förhandling enligt 4 kap. 2, 15 eller 16 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål och om annan åtgärd för vilken domare vid Internationella brottmålsdomstolen eller företrädare för parterna har begärt och medgivits rätt att närvara. 4 § När Internationella brottmålsdomstolen begär att förhör skall hållas med någon som det finns anledning att anta har gjort sig skyldig till ett brott som kan lagföras vid domstolen, skall åklagaren underrätta den som skall höras om att förhöret sker på begäran av Internationella brottmålsdomstolen och att denne: 1. är misstänkt för brott som kan lagföras vid den domstolen, 2. har rätt att vägra att yttra sig utan att detta beaktas vid domstolens avgörande av skuldfrågan, 3. har rätt till biträde av försvarare, och 4. har rätt att bli hörd i närvaro av försvararen, om inte den misstänkte frivilligt avstår från rätten till biträde av försvarare. Uppgift om att underrättelse enligt första stycket har lämnats skall antecknas i protokollet över förhöret. 5 § Har upphävts genom förordning (2013:450). Översättningar 6 § Den åklagare eller domstol som handlägger en ansökan från Internationella brottmålsdomstolen om en åtgärd som avses i 1 § lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen får vid behov vända sig till Justitiedepartementet för översättning till svenska av ansökan och bifogade handlingar. 7 § Har upphävts genom förordning (2013:450). Ersättningar 8 § Regeringen eller Justitiedepartementet beslutar om ersättning av allmänna medel till offentlig försvarare för arbete i ett ärende om överlämnande till Internationella brottmålsdomstolen, utom i fråga om ersättning för arbete som skall bestämmas av domstol. 9 § I fråga om ersättning enligt 18 § lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen tillämpas 1 § andra och tredje styckena, 2-5, 8 och 10 §§ samt 11 § första stycket förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. Traktamente får dock bestämmas till högst 350 kr per dag. 10 § En framställan om ersättning eller förskott på ersättning som avses i 9 § skall göras hos tingsrätten i den ort där den kallade vistas. I övrigt tillämpas bestämmelserna i kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m. Återkrav av kostnader 11 § Följande kostnader skall återkrävas från Internationella brottmålsdomstolen. 1. Kostnader för översättningar, tolkning och utskrifter. 2. Kostnader för vittnens resor och säkerhetsarrangemang. 3. Kostnader för transport vid överförande av en i Sverige frihetsberövad person. 4. Kostnader för sakkunnigas resor och säkerhetsarrangemang samt kostnader för sakkunnigas utlåtanden och rapporter som domstolen har begärt. 5. Kostnader för transport för den som överlämnas till domstolen. 12 § Extraordinära kostnader får återkrävas från Internationella brottmålsdomstolen. Om det under handläggningen visar sig att verkställande av en ansökan kommer att medföra extraordinära kostnader, skall åklagare eller domstol underrätta Justitiedepartementet om detta. Justitiedepartementet skall i samråd med Internationella brottmålsdomstolen fastställa vilka kostnader som den domstolen skall stå för. 13 § Den myndighet som har haft en sådan kostnad som avses i 11 eller 12 § återkräver kostnaden från Internationella brottmålsdomstolen. Ansökan om återkrav av kostnader skall lämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till Internationella brottmålsdomstolen. Verkställighet av straff 14 § Om en fängelsedom som har meddelats av Internationella brottmålsdomstolen verkställs i Sverige, skall Kriminalvården underrätta domstolen när påföljden är till fullo verkställd. Underrättelse skall också lämnas, om den dömde har avvikit från kriminalvårdsanstalt innan påföljden har verkställts till fullo. Förordning (2005:1027). 15 § En begäran om Internationella brottmålsdomstolens samtycke till åtgärd enligt 23 § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, skall innehålla 1. uppgift om det eller de brott som åtgärden avser, 2. kopia av de straffbestämmelser och bestämmelser om påföljder och preskription som gäller för aktuella brott, 3. kopia av dom, anhållningsbeslut eller häktningsbeslut, och 4. uppgift om den dömdes inställning till den åtgärd för vilken domstolens samtycke söks. Om en begäran om samtycke enligt första stycket grundar sig på en framställan om överlämnande eller utlämning för brott till en annan stat, skall begäran i stället innehålla 1. kopia av framställan om överlämnande eller utlämning och bifogade handlingar, samt 2. uppgift om den dömdes inställning till begäran om överlämnande eller utlämning. Förordning (2003:1185).