Fält i SFST
Ange sökord

Sökning sker i samtliga fält i databasen.

Skriv gärna $ efter sökordet, så sker sökning också på avledningar. Exempel: lag$ ger träff på orden lag, lagen, lagarna, lagens etc. $skatt ger träff på arvsskatt, gåvoskatt, sjömansskatt etc. $skatt$ ger träff på alla ord där "skatt" ingår.

Flera sökord kan kombineras med orden OCH, ELLER och INTE. Sökordern "pris$ och hyr$" hittar poster som innehåller båda ordstammarna.

SFS-nummer

I detta fält sker sökning på författningens nummer, t.ex. 1990:937. Observera att endast SFS-numret skall skrivas i fältet och att "SFS" inte skall skrivas.

Rubrik

I detta fält sker sökning enbart i författningarnas rubriker.

Ofta är detta fält bra att använda om sökning sker efter en författning i vars titel man tror att ett visst ord förekommer, men att detta ord inte på ett meningsfullt sätt är sökbart i fältet Fritext:. Exempel: Sökning sker efter avtalslagen. Användaren som söker vet inte att avtalslagens officiella beteckning är "Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område" utan provar att söka på ordet avtalslag - 0 träffar erhålles. Användaren provar att i stället söka på ordet avtal i fältet Fritext: och erhåller då ett mycket stort antal träffar. Slutligen provar då användaren att söka på samma ord i fältet Rubrik: och får då ett hanterbart antal träffar.

Departement/myndighet

I detta fält anges namn på ansvarigt departement eller ansvarig myndighet för viss författning.