Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 55 av 66 träffar
SFS-nummer · 1993:388 · Visa register
Lag (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1993-05-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:725
Ikraft: 1994-01-01
Allmänna bestämmelser 1 § Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade träder i kraft den 1 januari 1994. Vid ikraftträdandet skall, med de undantag som framgår av denna lag, följande lagar upphöra att gälla, nämligen lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl., lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. och lagen (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m. fl. 2 § I denna lag avses med omsorgslagen lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl., införandelagen till omsorgslagen lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl., elevhemslagen lagen (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m. fl., och den nya lagen lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Befintlig verksamhet enligt omsorgslagen och elevhemslagen 3 § Under tiden fram till och med den 31 december 1995 skall, utan hinder av bestämmelsen i 2 § andra stycket nya lagen, varje landsting svara för insatser enligt 1. 9 § första stycket 4 och 6--10 nya lagen för personer som omfattas av 1 § 1 och 2 samma lag, och 2. 9 § första stycket 8 nya lagen för barn med fysiska funktionshinder som omfattas av 1 § 3 samma lag, i de fall barnen till följd av funktionshindren eller av andra särskilda skäl är i behov av särskilt boende för att kunna delta i undervisning i grundskolan eller, beträffande barn före skolåldern, för att kunna få vård och förskoleundervisning som påkallas av funktionshindren. Tillsyn enligt 23 § andra stycket nya lagen utövas i dessa fall av landstingets nämnd enligt 22 § samma lag. 4 § Ett landsting och en kommun inom landstinget får träffa avtal om att en eller flera uppgifter enligt 3 § flyttas över från landstinget till kommunen vid en tidigare tidpunkt än den 1 januari 1996. I så fall gäller vad som sägs i 17 § tredje stycket nya lagen. Ett landsting får i fråga om en enskild som tidigare varit bosatt inom landstinget men som före den 1 januari 1996 flyttat till ett annat landsting träffa avtal med det andra landstinget om kostnadsansvar för boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar, bostad med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I sådant fall får överenskommelsen även omfatta andra insatser enligt 9 § nya lagen som ges den enskilde. Avtalet upphör att gälla om den enskilde flyttar till ett tredje landsting eller tillbaka till det första. Vad som sägs i andra stycket om landsting gäller också kommun som övertagit ansvaret för sådant boende som där avses. Lag (1994:1703). 5 § Den som vid den nya lagens ikraftträdande får omsorger enligt omsorgslagen eller inackordering enligt elevhemslagen skall utan särskilt beslut anses ha blivit beviljad motsvarande insatser enligt den nya lagen. Specialsjukhus och vårdhem 6 § Landstingen och kommunerna skall gemensamt planera för avveckling av befintliga specialsjukhus och vårdhem. Avvecklingsplaner skall upprättas och lämnas in till Socialstyrelsen senast den 31 december 1994. 7 § Specialsjukhus och vårdhem får användas för sitt hittillsvarande ändamål tills de har avvecklats helt. För innehållet i verksamheten och för verksamhetens bedrivande i övrigt gäller bestämmelserna i den nya lagen i tilllämpliga delar. För avgifter gäller dock 4 § införandelagen till omsorgslagen i stället för 19 och 20 §§ nya lagen. För specialsjukhusen tillämpas därutöver bestämmelserna i 16 § första stycket och 27-30 §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Nyintagning i specialsjukhus eller i vårdhem får inte ske. För den vård som bedrivs i specialsjukhus och vårdhem fram tills dessa har avvecklats gäller fortfarande i tillämpliga delar 6 och 7 §§ införandelagen till omsorgslagen. I mål i allmän förvaltningsdomstol angående utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Lag (1997:725). 8 § Landstingen är huvudmän för befintliga vårdhem, om inte annat avtalats enligt 10 §, samt för specialsjukhus. Ledningen av verksamheten vid specialsjukhus och vårdhem skall utövas av den eller de nämnder som utövar ledningen av verksamheten enligt den nya lagen. Socialstyrelsen har tillsyn över verksamheten vid specialsjukhus och vårdhem. Styrelsen har rätt att inspektera verksamheten. 9 § En sådan kommunal nämnd som avses i 22 § nya lagen skall regelbundet och minst en gång om året i samråd med landstingets motsvarande nämnd överväga om boendet i specialsjukhus eller vårdhem i stället kan fortsätta i någon boendeform enligt den nya lagen. 10 § Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får träffa avtal om att kommunen i stället tillhandahåller omsorger vid vårdhem. I så fall gäller vad som sägs i 17 § tredje stycket nya lagen. Ett landsting får i fråga om en enskild som tidigare varit bosatt inom landstinget men som före den 1 januari 1996 flyttat till ett annat landsting träffa avtal med det andra landstinget om kostnadsansvar för boende på vårdhem eller specialsjukhus. I sådant fall får överenskommelsen även omfatta insatser enligt 9 § nya lagen som ges den enskilde. Avtalet upphör att gälla om den enskilde flyttar till ett tredje landsting eller tillbaka till det första. Vad som sägs i andra stycket om landsting gäller också kommun som övertagit ansvaret för vårdhem. Lag (1994:1703). Övriga bestämmelser 11 § Den som har fått tillstånd att driva enskild verksamhet enligt 17 § omsorgslagen eller som anses ha ett sådant tillstånd enligt 9 § införandelagen till omsorgslagen skall anses ha fått tillståndet enligt 23 § nya lagen. 12 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i den nya lagen eller i denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen. Övergångsbestämmelser 1996:1652 Denna lag träder i kraft, i fråga om 7 § andra stycket den 1 november 1997, och i övrigt den 1 december 1997. Lag (1997:725)