Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 40 av 50 träffar
SFS-nummer · 1979:664 · Visa register
Passförordning (1979:664)
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1979-06-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:182
Vanligt pass Passansökan 1 § Passansökan ska göras skriftligen och undertecknas av den sökande i närvaro av den person som tar emot den. Kravet på att ansökan ska undertecknas gäller inte den som inte kan skriva sitt namn. Följande handlingar ska ges in tillsammans med ansökan. 1. Tidigare utfärdat och alltjämt gällande pass för den sökande, om det inte har förstörts eller förkommit. Har passet förstörts eller förkommit, ska det i ansökan lämnas uppgift på heder och samvete om hur det har skett och, i de fall då passet har förkommit, om vilka åtgärder som har vidtagits för att återfå det. Om den sökande av särskilda skäl har behov av det tidigare passet under handläggningstiden, behöver det inte ges in förrän i samband med att det nya passet lämnas ut. 2. För barn som är under arton år, handling som styrker uppgift om vem som är vårdnadshavare, om denna uppgift inte framgår av för passmyndigheten tillgängliga uppgifter. 3. Vårdnadshavares medgivande, om sådant ska lämnas enligt 7 § 2 passlagen (1978:302). Den sökande är skyldig att på ett tillförlitligt sätt styrka sin identitet i samband med ansökan. Förordning (2009:386). 2 § För barn under sex år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck gäller undantag från skyldigheten i 6 § andra stycket 1 passlagen (1978:302) att låta passmyndigheten ta den sökandes fingeravtryck. Förordning (2009:386). Passhinderundersökning m.m. 3 § Passmyndigheten ska pröva om det finns hinder enligt passlagen (1978:302) mot att pass utfärdas för den sökande. När ärendet handläggs av en passmyndighet utom riket, ska Polismyndigheten på den myndighetens begäran kontrollera om det finns någon omständighet som avses i 7 § 3-11, 7 a, 7 b och 10 §§ passlagen i fråga om den sökande. Om ett passärende gäller utfärdande av pass för ett barn under arton år utan vårdnadshavares medgivande, ska passmyndigheten inhämta ett yttrande från en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten. Yttrandet ska inhämtas från den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, den kommun som barnet har starkast anknytning till. Ett yttrande behöver dock inte inhämtas, om det är uppenbart att passansökan ska godkännas. Ett passärende som gäller utfärdande av pass för barn under arton år utan vårdnadshavares medgivande enligt 11 § andra stycket passlagen, ska handläggas skyndsamt av passmyndigheten. Om det vid passhinderundersökningen kommer fram någon omständighet som föranleder att underrättelse ska lämnas enligt 8 § passlagen, att anmälan ska göras enligt 10 § andra stycket samma lag eller att någon annan förberedande åtgärd ska vidtas, ska det göras skyndsamt. En passmyndighet utom riket kan för ett sådant ändamål få hjälp av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Finns det skäl till avslag på passansökan enligt 7 § 7 passlagen, ska passmyndigheten inhämta yttrande från berörd åklagarmyndighet innan ärendet avgörs. Förordning (2020:488). 3 a § Om det finns passhinder enligt 7 § 8, 9 eller 10 passlagen (1978:302) och passmyndigheten överväger att utfärda pass enligt 9 §, ska myndigheten inhämta yttrande samt de upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning från den myndighet som avses i 21 § passlagen eller, i fråga om den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, från berörd chefsöverläkare. För den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning ska passmyndigheten även inhämta beslut i fråga om tillstånd att under viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område enligt 10 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Förordning (2015:490). Giltighetstid 4 § Vanligt pass skall i följande fall ges kortare giltighetstid än vad som anges i 3 § andra stycket första meningen passlagen (1978:302): 1. När passet utfärdas för sökande som kan antas komma att förlora sitt svenska medborgarskap. Ett sådant pass skall ges giltighet endast till den tidpunkt då sökanden kan beräknas förlora medborgarskapet. 2. När det i ett passtillstånd har föreskrivits att pass för sökanden får utfärdas endast med begränsad giltighetstid. I ett sådant fall skall passet ges den giltighetstid som har föreskrivits i tillståndet. Förordning (2005:659). 5 § Har upphävts genom förordning (2005:659). Särskilt pass Passtyper 6 § Särskilt pass får, utöver vad som anges i 3 § tredje stycket första meningen passlagen (1978:302), utfärdas som en provisorisk resehandling enligt förordningen (1997:698) om Europeiska unionens provisoriska resehandling. Förordning (2016:136). 7 § Har upphävts genom förordning (2005:659). 8 § Har upphävts genom förordning (2005:659). 9 § Har upphävts genom förordning (2005:659). 10 § Har upphävts genom förordning (2005:659). Provisoriskt pass 11 § Provisoriskt pass får, utöver vad som anges i 7 a § andra stycket och 7 b § andra stycket passlagen (1978:302), utfärdas 1. av passmyndighet inom Sverige, om sökanden har behov av pass omedelbart för en resa, 2. av passmyndighet utom Sverige a) för sökande som inte kan styrka sitt svenska medborgarskap eller har förlorat det utan att förvärva medborgarskap i en annan stat, b) när det finns annat särskilt skäl för utfärdande av provisoriskt pass. Pass som utfärdas för direkt resa till Sverige med stöd av 11 § passlagen ska utfärdas som provisoriskt pass. Förordning (2020:488). 12 § En passmyndighet utom riket kan i fråga om provisoriskt pass medge att inställelse sker hos ett ombud för myndigheten eller, om det finns särskilda skäl, efterge kravet på personlig inställelse. Det som föreskrivs i 1 och 3 §§ gäller även i fråga om provisoriskt pass med följande undantag. 1. Tidigare utfärdat pass behöver inte ges in vid ansökan. 2. Passmyndigheter utom riket behöver inte begära kontroll som avses i 3 § första stycket. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får, för passmyndigheter utom riket, meddela föreskrifter om att den sökande ska skriva sitt namn i passformuläret i samband med att passet lämnas ut och i närvaro av den som lämnar ut passet. Polismyndigheten får meddela motsvarande föreskrifter när det gäller pass som utfärdas inom riket. Föreskrifterna får dock inte avse den som inte kan skriva sitt namn. Förordning (2014:1130). 12 a § För provisoriskt pass gäller undantag från skyldigheten i 6 § andra stycket 1 passlagen (1978:302) att låta passmyndigheten ta den sökandes fingeravtryck. För provisoriskt pass som utfärdas av en passmyndighet utom riket gäller undantag från skyldigheten i samma paragraf att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av den sökandes ansikte. Vid en ansökan om provisoriskt pass hos en passmyndighet utom riket ska i stället ett välliknande fotografi av den sökande ges in i två exemplar. Förordning (2009:386). 13 § Provisoriskt pass får utfärdas att gälla för den tid den sökande behöver ett sådant pass. Giltighetstiden får dock inte överstiga sju månader. Passets giltighetsområde ska begränsas till den sökandes behov av pass. Om skälen till att passet utfärdades har upphört, ska passet tas om hand av en passmyndighet. Förordning (2016:136). Extra pass 14 § Extra pass får utfärdas för den som innehar ett vanligt pass och som för sitt arbete eller av annat särskilt skäl har behov av mer än ett giltigt pass. Förordning (2005:659). 15 § I ärende om utfärdande av extra pass gäller 1-3 §§ i tillämpliga delar. Vid passansökan skall ges in skriftlig redogörelse av sökanden eller hans arbetsgivare angående de omständigheter som medför behov av extra pass. 16 § Extra pass får utfärdas att gälla för den tid under vilken behov av detta kan beräknas föreligga, dock inte med längre giltighetstid än den som gäller för passinnehavarens vanliga pass. Förordning (2005:659). Tjänstepass och diplomatpass 17 § Tjänstepass och diplomatpass får utfärdas endast av chefen för Utrikesdepartementet eller den han eller hon bemyndigar till det. Det som föreskrivs i 18-22, 24, 25 och 27 §§ gäller inte ett sådant pass. I ärenden om tjänstepass och diplomatpass får en kontroll göras av om det finns något sådant hinder som avses i 7 § 3- 11, 7 a och 7 b §§ passlagen (1978:302) mot att utfärda pass för den sökande. Polismyndigheten ska utföra en sådan kontroll på begäran av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Förordning (2020:488). Gemensamma bestämmelser Passtillstånd 18 § Myndighet, som enligt 21 eller 22 § passlagen (1978:302) prövar fråga om passtillstånd, skall ta upp sådan fråga på ansökan av den som saken rör eller på anmälan från passmyndighet enligt 10 § andra stycket passlagen. Beslut i ärende om passtillstånd skall meddelas skyndsamt. Har beslutet föranletts av anmälan från passmyndighet, skall en avskrift av beslutet översändas till passmyndigheten. Går beslutet sökanden emot, skall avskriften dock översändas först sedan beslutet har vunnit laga kraft. Vad som föreskrivs i andra stycket gäller i tillämpliga delar även i fråga om avgörande som meddelas med anledning av besvär över beslut i ärende om passtillstånd. Förordning (1981:257). 19 § Anmälan av chefsöverläkare enligt 20 § 1 passlagen (1978:302) ska göras till Polismyndigheten. Chefsöverläkaren ska återkalla anmälan om de omständigheter som har föranlett den inte längre finns. Förordning (2014:1130). Utfärdande och utlämnande av pass m.m. 20 § Pass utfärdas enligt ett särskilt formulär. Förordning (1997:1202). 21 § Ett pass skall så snart som möjligt efter utfärdandet lämnas ut till sökanden personligen. När pass skall lämnas ut av passmyndighet utom riket, kan myndigheten medge att det sker hos ombud för myndigheten. Förordning (1997:1202). 22 § När en passmyndighet utom riket har tagit emot en ansökan om pass, ska ett exemplar av ansökningsblanketten tillsammans med ett fotografi snarast sändas till Polismyndigheten. Förordning (2014:1130). 22 a § En passinnehavare har rätt att hos en passmyndighet kontrollera den information som har sparats i lagringsmediet i passet. Förordning (2005:659). Register m.m. 23 § Polismyndigheten ska föra ett passregister och ett register över omständigheter som avses i 20 § 1 och 3 passlagen (1978:302). Polismyndigheten ska på begäran lämna ut ett fotografi av en enskild från passregistret till Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, en svensk ambassad, ett svenskt lönat konsulat, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Passregistret får innehålla sådana uppgifter i fråga om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud som har lämnats till Polismyndigheten enligt 23 c §. Förordning (2020:488). 23 a § När en domstol eller en åklagare meddelar beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § rättegångsbalken eller upphäver ett sådant beslut, ska en kopia av beslutet genast skickas till Polismyndigheten. Myndigheten ska också genast underrättas när reseförbudet eller anmälningsskyldigheten upphör med anledning av anhållande eller häktning. Har en domstol i samband med dom meddelat beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § rättegångsbalken eller beslutat att en sådan åtgärd ska bestå, ska domstolen även lämna uppgift till Polismyndigheten när domen fått laga kraft. I förordningen (2015:488) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen finns bestämmelser om underrättelse till Polismyndigheten om vissa beslut enligt lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen. Förordning (2015:490). 23 b § När rätten enligt konkurslagen (1987:672) har meddelat beslut om skyldighet för gäldenären eller någon annan att lämna ifrån sig sitt pass eller om förbud att utfärda pass eller har upphävt ett sådant beslut, ska rätten genast skicka en kopia av beslutet till Polismyndigheten. Om rätten enligt 6 kap. 8 § konkurslagen beslutar att den berörde ska återfå passet, ska rätten underrätta Polismyndigheten om beslutet. Förordning (2014:1130). 23 c § En sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller en domstol ska till Polismyndigheten genast skicka en kopia av ett beslut som har meddelats om 1. utreseförbud enligt 31 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 2. tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § samma lag, 3. tillfälligt undantag från ett utreseförbud enligt 31 i § samma lag, eller 4. att ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud har upphört enligt 31 c eller 31 g § samma lag eller skicka information om att ett sådant beslut i annat fall har upphört. Förordning (2020:488). Återkallelse av pass m.m. 24 § Om det finns omständigheter som enligt 24 § första stycket passlagen (1978:302) bör medföra att framställning görs om att ett pass skall återkallas för den som avtjänar fängelsestraff eller står under övervakning efter dom på skyddstillsyn eller villkorlig frigivning från fängelse, skall Kriminalvården göra anmälan om det till övervakningsnämnden. På motsvarande sätt skall chefsöverläkare göra anmälan till Socialstyrelsen, om ett pass bör återkallas för en sådan patient som avses i 24 § andra stycket passlagen. Framställning om passåterkallelse som har beslutats av en övervakningsnämnd eller Socialstyrelsen skall, sedan beslutet har vunnit laga kraft, översändas till passmyndigheten. Om det finns risk för att passinnehavaren reser ut ur landet innan beslutet har vunnit laga kraft, skall passmyndigheten omedelbart underrättas om beslutet. Det gäller också i fråga om en sådan framställning som avses i 25 § passlagen. Förordning (2005:1000). 25 § Passmyndighet, som enligt 16 § passlagen (1978:302) är behörig att besluta i ärende om återkallelse av pass eller begränsning av giltighet för pass, skall skyndsamt ta upp sådant ärende, om myndigheten får kännedom om omständighet som avses i 12 § passlagen eller framställning hos myndigheten görs enligt 24 eller 25 § samma lag. Är även annan passmyndighet behörig, skall den myndigheten underrättas om att ärendet har tagits upp. 26 § Har upphävts genom förordning (2009:386). 26 a § Om det finns skäl att återkalla ett pass enligt 12 § första stycket 5, 6 eller 7 passlagen (1978:302) och passmyndigheten överväger att i stället vidta någon åtgärd enligt 14 §, skall myndigheten inhämta yttrande samt de upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning från den myndighet som avses i 21 § passlagen eller, i fråga om den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, från berörd chefsöverläkare. För den som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning skall passmyndigheten även inhämta beslut i fråga om tillstånd att under viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område enligt 10 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Förordning (2005:659). Indragning av pass 27 § En passmyndighet får dra in ett förslitet, trasigt eller obehörigen ändrat pass eller ett pass som innehåller uppenbar felskrivning. Innehavaren är i sådana fall berättigad att utan avgift få ett nytt pass av samma slag som det indragna med det indragna passets återstående giltighetstid, dock inte med längre giltighetstid än fem år. Förordning (2014:1130). Makulering av pass 28 § En passmyndighet ska makulera ett gällande pass 1. om passet har återkallats eller dragits in, 2. när innehavaren ansöker om ett nytt pass av annan typ än provisoriskt pass eller extra pass eller, om han eller hon av särskilda skäl har behov av det tidigare passet under handläggningstiden, när det nya passet lämnas ut. Förordning (2014:1130). Bemyndiganden 28 a § Regeringskansliet får besluta i vilken utsträckning beskickningar och karriärkonsulat ska fullgöra uppgifter som passmyndighet. Regeringskansliet får också besluta att ett honorärkonsulat i begränsad utsträckning ska fullgöra uppgifter som passmyndighet. Förordning (2008:383). 29 § Polismyndigheten får, efter att ha hört Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av passlagen (1978:302) och denna förordning när det gäller pass som utfärdas inom riket. Regeringskansliet får, efter att ha hört Polismyndigheten, meddela motsvarande föreskrifter för passmyndigheter utom riket. Regeringskansliet får i enskilda fall besluta om avvikelse från denna förordning, när det på grund av särskilda förhållanden är nödvändigt. Förordning (2014:1130). Avgifter 30 § För prövning av ansökan enligt denna förordning ska den sökande betala en ansökningsavgift enligt följande: Ärendeslag Ansökningsavgift Vanligt pass 500 kronor Provisoriskt pass 980 kronor Extra pass 500 kronor Tjänstepass eller diplomatpass för andra än anställda i Regeringskansliet och vid Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt deras familjemedlemmar 2 300 kronor För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 11- 14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). För pass som utfärdas vid passmyndighet utom riket tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna. För prövning av ansökan om provisoriskt pass med stöd av 7 a § andra stycket passlagen (1978:302) ska ingen ansökningsavgift tas ut. Förordning (2024:182). Övergångsbestämmelser 1989:769 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989. 2. Äldre föreskrifter tillämpas dock vid passmyndigheter inom riket i den mån dessa saknar möjlighet att tillföra det centrala passregistret uppgifter om utfärdande av pass från terminal. 2005:659 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005. 2. Provisoriskt pass, som har utfärdats enligt äldre bestämmelser och inte har återkallats, gäller fortfarande under den tid som anges i passet.