Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 33 av 50 träffar
SFS-nummer · 1991:749 · Visa register
Folkbokföringsförordning (1991:749)
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1991-06-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:364
Ikraft: 1991-07-01
Underrättelser till Skatteverket 1 § Socialnämnden ska underrätta Skatteverket när vården enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga har upphört för ett barn som efter ansökan av socialnämnden har medgetts skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481). Förordning (2018:1591). 2 § Har upphävts genom förordning (2021:378). 3 § En allmän förvaltningsdomstol skall i den omfattning som Skatteverket föreskriver underrätta verket om beslut i mål enligt folkbokföringslagen (1991:481) och begravningslagen (1990:1144). Förordning (2003:952). 3 a § Skatteverket får föreskriva att en fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet får lämna uppgifter enligt 32 § folkbokföringslagen (1991:481) på medium för automatisk databehandling. Förordning (2003:952). 3 b § En kommun som har beslutat om en vistelse i en sådan bostad för äldre människor som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) i en annan kommun, ska underrätta Skatteverket om vistelsen är sådan att den inte ska anses leda till ändrad bosättning enligt 15 § folkbokföringslagen (1991:481). Förordning (2013:805). Folkbokföring under särskild rubrik 4 § Den som ska folkbokföras i en kommun men inte på en viss fastighet folkbokförs under rubriken på kommunen skrivna. Förordning (2022:1282). Tilldelning av personnummer i vissa fall 5 § Personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481) får tilldelas endast på begäran av Regeringskansliet. Begäran ska lämnas på formulär som fastställs av Skatteverket. Regeringskansliet ansvarar för identitetskontroll och kontroll av övriga personuppgifter som lämnas i samband med begäran. Förordning (2023:364). 5 a § Har upphävts genom förordning (2023:364). 5 b § Har upphävts genom förordning (2023:364). 5 c § Har upphävts genom förordning (2023:364). 6 § En begäran om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481) ska innehålla uppgifter om den enskildes namn, födelsetid, medborgarskap, kön, födelseort och kontaktadress. En begäran ska vidare innehålla uppgift om vilka handlingar som legat till grund för identifieringen. Förordning (2023:364). 6 a § Har upphävts genom förordning (2023:364). 6 b § Har upphävts genom förordning (2023:364). Begäran om yttrande 7 § I ärenden om folkbokföring efter inflyttning får Skatteverket begära yttrande från Migrationsverket i frågan om en person har uppehållsrätt. Förordning (2013:805). Anmälan om inflyttning 8 § Regeringskansliet ska göra anmälan om inflyttning från utlandet enligt 26 § första stycket folkbokföringslagen (1991:481) av en utländsk medborgare som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och som inte har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning. Förordning (2010:1844). 9 § I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen (1991:481) av en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-medborgare) som uppger sig ha uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) får Skatteverket begära att han eller hon visar upp handlingar som styrker att han eller hon 1. har en anställning eller bedriver verksamhet som egen företagare i Sverige, 2. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige samt en försäkran om att han eller hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning, eller 3. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. Förordning (2022:1282). 10 § I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen (1991:481) av en familjemedlem till en EES-medborgare som uppger sig ha uppehållsrätt enligt 3 a kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) får Skatteverket begära att familjemedlemmen visar upp 1. handlingar som styrker familjeanknytningen till den EES- medborgare som uppehållsrätten härleds från, 2. handlingar som styrker att den EES-medborgare som uppehållsrätten härleds från har uppehållsrätt i Sverige eller är en svensk medborgare som återvänder till Sverige efter att ha utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (rörlighetsdirektivet), 3. vid sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 2 och 3 utlänningslagen, handlingar som styrker att familjemedlemmen är beroende av EES-medborgaren eller hans eller hennes make eller sambo för sin försörjning, om detta är en förutsättning för familjemedlemmens uppehållsrätt, och 4. vid sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen, handlingar som utfärdats av en behörig myndighet i ursprungslandet eller i det land från vilket familjemedlemmen anländer som styrker att familjemedlemmen är beroende av EES-medborgaren för sin försörjning eller ingår i EES-medborgarens hushåll, eller handlingar som styrker att det finns allvarliga hälsoskäl som absolut kräver att EES-medborgaren ger familjemedlemmen personlig omvårdnad. I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen av en familjemedlem till en EES-medborgare som uppger sig ha uppehållsrätt enligt 3 a kap. 4 § andra stycket utlänningslagen får Skatteverket även begära att familjemedlemmen visar upp handlingar som styrker att han eller hon har följt med eller anslutit sig till den svenska medborgaren när den svenska medborgaren utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt rörlighetsdirektivet. Förordning (2022:1282). 10 a § Skyldigheten enligt 26 c § folkbokföringslagen (1991:481) att låta Skatteverket ta fingeravtryck gäller inte barn under sex år eller personer som är permanent fysiskt förhindrade att lämna fingeravtryck. Förordning (2022:1282). 10 b § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka handlingar som ska godtas som pass, identitetskort eller motsvarande handling enligt 26 b § folkbokföringslagen (1991:481) och om hur identitetskontrollen enligt 26 a-26 c §§ samma lag ska genomföras. Förordning (2022:1282). Anmälan om brott 11 § Skatteverket ska göra en anmälan till Polismyndigheten eller till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till 1. brott enligt 42 § folkbokföringslagen (1991:481), eller 2. brott enligt 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1-4 och 10 §§ eller 15 kap. 10-13 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ett ärende hos Skatteverket. En anmälan ska dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs. En anmälan ska innehålla uppgift om de omständigheter som ligger till grund för misstanken om brott. Skatteverket får fullgöra anmälningsskyldigheten till en sådan särskild enhet inom myndigheten som ska medverka vid brottsutredning, om 1. det inte finns skäl att anta att brottet kommer att leda till en annan påföljd än böter, 2. den misstänkte kan antas erkänna gärningen, och 3. den misstänkte har fyllt tjugoett år. Förordning (2023:364). Uppgiftsskyldighet 12 § På begäran av Skatteverket ska Försäkringskassan, om det behövs för handläggning av ärenden eller kontroll av uppgifter i folkbokföringsverksamheten, lämna ut följande uppgifter: 1. adress och andra kontaktuppgifter, 2. att en person är bosatt i Sverige enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken eller annars har lämnat uppgift om sin bosättning enligt 110 kap. 45 eller 46 § samma balk, och 3. beslut som rör ekonomisk förmån eller ekonomiskt stöd. Förordning (2023:154). 13 § På begäran av Skatteverket ska Pensionsmyndigheten, om det behövs för handläggning av ärenden eller kontroll av uppgifter i folkbokföringsverksamheten, lämna ut följande uppgifter: 1. adress och andra kontaktuppgifter, 2. att en person har lämnat Sverige, 3. beslut som rör ekonomisk förmån eller ekonomiskt stöd, 4. levnadsintyg, och 5. dödsfall i utlandet. Förordning (2023:154). 14 § På begäran av Skatteverket ska Centrala studiestödsnämnden, om det behövs för handläggning av ärenden eller kontroll av uppgifter i folkbokföringsverksamheten, lämna ut följande uppgifter: 1. adress och andra kontaktuppgifter, 2. beslut som rör studiestöd, och 3. den förväntade studietiden. Förordning (2023:154). 15 § På begäran av Skatteverket ska Arbetsförmedlingen, om det behövs för handläggning av ärenden eller kontroll av uppgifter i folkbokföringsverksamheten, lämna ut följande uppgifter: 1. adress och andra kontaktuppgifter, 2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och 3. sysselsättning genom Arbetsförmedlingen. Förordning (2023:154). Övergångsbestämmelser 2013:805 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 3 b § och i övrigt den 1 januari 2014. 2018:1878 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tilldelning av samordningsnummer för Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i frågor som rör nationell säkerhet med stöd av den upphävda polisdatalagen (2010:361). 2022:457 1. Denna förordning träder i kraft den 7 juni 2022. 2. Vid begäran om tilldelning av samordningsnummer enligt 5 § första stycket andra meningen ska, om Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd har fattats före ikraftträdandet, följande gälla i stället för bestämmelserna i 6 § andra stycket i den nya lydelsen: Migrationsverket ska tillsammans med begäran ge in de identitets- och dokumentuppgifter som finns i de handlingar som legat till grund för identifieringen samt ett fotografi av den person som begäran avser. Migrationsverket ska inom tre månader från tidpunkten för begäran ge in en kopia av de handlingar som legat till grund för identifieringen. Skatteverket får i ett sådant ärende tilldela samordningsnummer även om en kopia av de handlingar som legat till grund för identifieringen inte kommit in. 2022:1282 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2023 i fråga om 10 a § och i övrigt den 1 september 2022. 2. Bestämmelsen i 4 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för den som före den 1 september 2022 ansetts sakna känd hemvist.