Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 19 av 33 träffar
SFS-nummer · 2001:100 · Visa register
Förordning (2001:100) om den officiella statistiken
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2001-03-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:217
Ikraft: 2001-04-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Officiell statistik 2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan. En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (2001:997). Talan om förbud mot användning av symbolen m.m. 3 § Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter 4 § Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet 1. blir så enkelt som möjligt, 2. står i proportion till användarnas behov, och 3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna. De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga register. Förordning (2013:946). Näringsidkare 5 § Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter om 1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten, 2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster, 3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster, 4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser, 5. lagerhållning, 6. investeringar, 7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster, 8. priser för varor och tjänster, 9. intäkter och kostnader, 10. import och export, 11. energiåtgång, 12. tillgångar och skulder, 13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden, 14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och 15. miljöskyddskostnader. Förordning (2013:946). 5 a § Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken lämna uppgifter om 1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrivs, 2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamheten, och 3. djurhållning. Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som används i verksamheten. Förordning (2013:946). Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet 5 b § Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4. Förordning (2013:946). Kommuner och regioner 5 c § Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1-7, samt uppgifter om 1. preliminära och definitiva årliga bokslut, 2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, 3. utfall av kommunernas och regionernas resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av samma tertial, 4. företag ägda av kommuner eller regioner, och 5. alternativa utförare av kommun- och regionfinansierad verksamhet. Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2019:1040). Kommunalförbund 5 d § Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7 och uppgifter från de årliga boksluten. Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2013:946). 6 § En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om. Förordning (2004:943). Information 7 § När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om 1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet, 2. vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter grundas på, 3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker, 4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren, 5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten, 6. vad som gäller om uppgifternas bevarande, 7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och 8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs. Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det. Bestämmelser om information till den registrerade vid insamling av personuppgifter finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordning (2018:359). Behandling av personuppgifter m.m. 8 § I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana personuppgifter som avses i 15 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken. 9 § Uppgifter som behandlas för framställning av officiell statistik får även behandlas för framställning av annan statistik och för forskning. Detta gäller dock endast om ändamålet med behandlingen inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. 10 § En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning av statistik skall vara organiserad så att den är avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt. 11 § Statistiska centralbyrån ska lämna ut uppgifter enligt 18 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Förordning (2022:252). Gallring 12 § Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet. Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag. Förordning (2001:997). Kvalitet och tillgängliggörande 13 § De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk. Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan avgift. Förordning (2013:946). 13 a § De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt statistikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet. Förordning (2016:823). 14 § Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. Bemyndiganden 15 § En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5–5 d §§ denna förordning. Förordning (2013:946). 16 § Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna 1. i 13 § första stycket och 13 a §, och 2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter. Förordning (2016:823). Övergångsbestämmelser 2001:100 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Genom förordningen upphävs a. kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken, b. förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område, c. förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken, d. förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik. 2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den nya förordningen. 3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 § denna förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och med den 30 september 2001. 2001:997 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. 2. Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §, offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta publikationer till den 1 januari 2003. Bilaga Den officiella statistiken De statistikansvariga myndigheterna Arbetsmiljöverket Brottsförebyggande rådet Centrala studiestödsnämnden Domstolsverket Ekonomistyrningsverket Finansinspektionen Folkhälsomyndigheten Försäkringskassan Havs- och vattenmyndigheten Kemikalieinspektionen Konjunkturinstitutet Kungliga biblioteket Medlingsinstitutet Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Myndigheten för kulturanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Naturvårdsverket Pensionsmyndigheten Riksgäldskontoret Skogsstyrelsen Socialstyrelsen Statens energimyndighet Statens jordbruksverk Statens skolverk Statistiska centralbyrån Sveriges lantbruksuniversitet Tillväxtverket Trafikanalys Universitetskanslersämbetet Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik Arbetsmarknad Befolkning Boende, byggande och bebyggelse Demokrati Energi Finansmarknad Folkhälsa Handel med varor och tjänster Hälso- och sjukvård Hushållens ekonomi Jord- och skogsbruk, fiske Kultur och fritid Levnadsförhållanden Miljö Nationalräkenskaper Näringsverksamhet Offentlig ekonomi Priser och konsumtion Rättsväsende Socialförsäkring m.m. Socialtjänst Transporter och kommunikationer Utbildning och forskning Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive område Officiell statistik Ansvarig myndighet ARBETSMARKNAD Löner och arbetskostnader Medlingsinstitutet Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider Statistiska centralbyrån (SCB) Lönesummor SCB Arbetskraftsundersökningar SCB Vakanser och arbetslöshet SCB Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Arbetsskador Arbetsmiljöverket Sjuklöner SCB Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet, Arbetsmiljö och Arbetsskador får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening. BEFOLKNING Befolkningens storlek och förändringar SCB Befolkningens sammansättning SCB Befolkningsframskrivningar SCB Invandring och asylsökande SCB BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE Bostadsbyggande och ombyggnad SCB Bygglovsstatistik för bostäder och SCB lokaler Byggnadskostnader SCB Intäkter, kostnader och outhyrt i SCB flerbostadshus Bostads- och hyresuppgifter SCB Fastighetspriser och lagfarter SCB Fastighetstaxeringar SCB DEMOKRATI Allmänna val SCB Partisympatier SCB Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt till behandlingen, och medlemskap i fackförening. ENERGI Tillförsel och användning av energi Statens energimyndighet Energibalanser Statens energimyndighet Prisutvecklingen inom energiområdet Statens energimyndighet FINANSMARKNAD Finansräkenskaper Finansinspektionen Aktieägarstatistik Finansinspektionen Finansiella företag utom försäkring Finansinspektionen Försäkring Finansinspektionen FOLKHÄLSA Folkhälsans utveckling Folkhälsomyndigheten Smittskydd Folkhälsomyndigheten Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över Folkhälsans utveckling och Smittskydd får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och sexualliv eller sexuella läggning. HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER Inrikeshandel SCB Utrikeshandel SCB HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Hälsa och sjukdomar Socialstyrelsen Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen Dödsorsaker Socialstyrelsen Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och sjukvård får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. HUSHÅLLENS EKONOMI Inkomster och inkomstfördelning SCB Hushållens utgifter SCB Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund. JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE Jordbrukets struktur Statens jordbruksverk Jordbrukets produktion Statens jordbruksverk Sysselsättning i jordbruket Statens jordbruksverk Jordbrukets ekonomi Statens jordbruksverk Prisutveckling i jordbruket Statens jordbruksverk Djurhälsa Statens jordbruksverk Vattenbruk Statens jordbruksverk Produktion i skogsbruket Skogsstyrelsen Sysselsättning i skogsbruket Skogsstyrelsen Miljö och sociala frågor i skogsbruket Skogsstyrelsen Skogarnas tillstånd och förändring Sveriges lantbruksuniversitet Fiske Havs- och vattenmyndigheten KULTUR OCH FRITID Bibliotek Kungl. biblioteket Kulturmiljövård Myndigheten för kulturanalys Museer Myndigheten för kulturanalys Studieförbund SCB Samhällets kulturutgifter Myndigheten för kulturanalys Film Myndigheten för kulturanalys Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Studieförbund får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. LEVNADSFÖRHÅLLANDEN Levnadsförhållanden SCB Jämställdhet SCB Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening. MILJÖ Utsläpp Naturvårdsverket Avfall Naturvårdsverket Miljötillstånd Naturvårdsverket Miljöbalkens tillämpning Naturvårdsverket Kemikalier, försäljning och användning Kemikalieinspektionen Miljöekonomi och hållbar utveckling SCB Gödselmedel och kalk SCB Markanvändning SCB Vattenanvändning SCB Havs- och vattenmiljö Havs- och vattenmyndigheten NATIONALRÄKENSKAPER Nationalräkenskaper SCB NÄRINGSVERKSAMHET Nystartade företag Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Internationella företag Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Konkurser och offentliga ackord Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Näringslivets struktur SCB Industriproduktionens utveckling SCB Industrins kapacitetsutnyttjande SCB Industrins lager SCB Industrins leveranser och order SCB Näringslivets investeringar SCB Inkvartering Tillväxtverket OFFENTLIG EKONOMI Finanser för den kommunala sektorn SCB Statlig upplåning och statsskuld Riksgäldskontoret Beskattning SCB Utfallet av statsbudgeten Ekonomistyrningsverket PRISER OCH KONSUMTION Konsumentprisindex SCB Prisindex i producent- och importled SCB Köpkraftspariteter SCB Byggnadsprisindex samt faktorprisindex SCB för byggnader Hushållens inköpsplaner Konjunkturinstitutet RÄTTSVÄSENDE Brott Brottsförebyggande rådet För brott lagförda personer Brottsförebyggande rådet Domstolarnas verksamhet Domstolsverket Kriminalvård Brottsförebyggande rådet Återfall i brott Brottsförebyggande rådet Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer, Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och straffprocessuella tvångsmedel. SOCIALFÖRSÄKRING M.M. Stöd till barnfamiljer Försäkringskassan Stöd vid sjukdom och handikapp Försäkringskassan Stöd vid ålderdom Pensionsmyndigheten Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. SOCIALTJÄNST Familjerådgivning Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Familjerätt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Individ- och familjeomsorg Socialstyrelsen Äldre- och handikappomsorg Socialstyrelsen Stöd och service till funktionshindrade Socialstyrelsen Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda personers hälsotillstånd. För framställning av statistik över Stöd och service till funktionshindrade får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER Vägtrafik Trafikanalys Bantrafik Trafikanalys Sjöfart Trafikanalys Luftfart Trafikanalys Postverksamhet Trafikanalys Televerksamhet Trafikanalys Kommunikationsvanor Trafikanalys Kollektivtrafik och Trafikanalys samhällsbetalda resor Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd. UTBILDNING OCH FORSKNING Skolväsende och barnomsorg Statens skolverk Högskoleväsende Universitetskanslersämbetet Studiestöd Centrala studiestödsnämnden Forskning SCB Befolkningens utbildning SCB Eftergymnasial yrkesutbildning SCB Folkhögskola SCB Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över Skolväsende och barnomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser hälsa för elever i anpassad grundskola, specialskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning. För framställning av statistik över Folkhögskola och Studiestöd får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. Förordning (2024:217).