Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:747 · Visa register
Förordning (2022:747) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:607
Ikraft: 2022-08-12
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2022:739) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den 16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132, i denna förordning kallad EU-förordningen. Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen och i EU- förordningen. Förordning (2022:1705). 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 6 kap. 2 § lagen (2022:739) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter i fråga om 9 § andra meningen, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Utövande av det behöriga ministeriets funktioner 2 a § Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska utöva det behöriga ministeriets funktioner enligt EU-förordningen med undantag för de funktioner som ska utövas av regeringen enligt 1 kap. 4 § lagen (2022:739) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. Förordning (2022:1705). Beslut av resolutionsmyndigheten 2 b § Riksgäldskontorets beslut enligt EU-förordningen får vara avfattade på engelska. En översättning till svenska av beslutet, där det framgår att det är den engelska lydelsen av beslutet som gäller, ska i sådant fall biläggas beslutet. Förordning (2023:607). Förteckning 3 § Finansinspektionen ska föra en förteckning över vilka svenska centrala motparter som omfattas av EU-förordningen. Förteckningen ska hållas aktuell och tillgänglig på inspektionens webbplats. Förordning (2022:1705). Inledande av ärende om statligt stöd 4 § Ansökan om förebyggande statligt stöd enligt 4 kap. 1 § lagen (2022:739) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter eller statligt stöd under resolution enligt 4 kap. 5 § samma lag får göras hos Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret får också ta upp ett ärende om stöd utan någon ansökan. Avtal som rör stöd 5 § Avtal eller beslut som rör förebyggande statligt stöd eller statligt stöd under resolution ingås respektive fattas av Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret ska överlämna sådana avtal till regeringen för godkännande. Villkor för stöd 6 § Villkor för förebyggande statligt stöd eller statligt stöd under resolution ska regleras genom avtal. Villkoren ska utformas med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa behovet av kontroll och uppföljning. Riksgäldskontoret ska i avtalet ta in villkor som under avtalstiden 1. begränsar användningen av det statliga stödet i stödmottagarens marknadsföring av sina tjänster, 2. säkerställer att följande gäller för de fem ledande befattningshavare hos stödmottagaren som har den högsta sammanlagda ersättningen: a) fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får för den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslutats innan ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd, b) rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från stödmottagaren, får inte beslutas under tiden för stödet och omständigheter hänförliga till denna tid får inte beaktas när rörlig ersättning ska beräknas till följd av tidigare ingångna avtal, och inga rörliga ersättningar som beslutats innan ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd får verkställas eller betalas ut under den tid stödet kvarstår, samt c) villkoren i avtal om avgångsvederlag får inte vara förmånligare än enligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, 3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan ersättning för styrelseuppdrag begränsas till högst den nivå som beslutats innan ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd, och 4. säkerställer att verksamheten inte genomgår en sådan väsentlig utvidgning som inte hade ägt rum om stödmottagaren inte hade omfattats av statligt stöd. Om det finns synnerliga skäl, får Riksgäldskontoret i ett enskilt fall ingå avtal trots att de villkor som anges i andra stycket 2 och 3 inte är uppfyllda. Förvaltning av tillgångar 7 § Riksgäldskontoret ska förvalta aktier och andra tillgångar som staten äger eller får som säkerhet i samband med att stöd lämnas. Statens ägande ska avvecklas i sådan takt att staten så långt möjligt får ersättning för den risk och de kostnader som har varit förenade med en genomförd stödåtgärd. Riksgäldskontoret får besluta om avveckling av statens ägande av sådana aktier och andra tillgångar som förvaltas av myndigheten, om ägandet inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt. Uppföljning av lämnat stöd 8 § Riksgäldskontoret ska löpande följa utvecklingen i en central motpart som har fått stöd. Riksgäldskontoret ska bevaka att villkor om återbetalning och andra villkor för stödet uppfylls. Skyldighet att lämna upplysningar 9 § Av 5 kap. 1 § lagen (2022:739) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter följer att en central motpart ska lämna regeringen och Riksgäldskontoret de upplysningar som de behöver för sin verksamhet enligt lagen. Om Riksgäldskontoret begär det, ska uppgifterna ha granskats av en revisor som utsetts av den centrala motparten i enlighet med 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Godkännande av Europeiska kommissionen 10 § För statligt stöd enligt denna förordning gäller som villkor att stödet ska godkännas av Europeiska kommissionen innan det får genomföras. Närmare bestämmelser om upplysningsskyldighet finns i 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Ytterligare föreskrifter 11 § Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.