Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:848 · Visa register
Förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2021-09-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:528
Ikraft: 2021-10-12 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett kalenderår (bidragsår) i sänder. Förutsättningar för statsbidrag 3 § Statsbidrag lämnas till kommuner för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Bidraget får användas för kostnader för 1. att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Statens skolverks riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan, 2. att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan, och 3. kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan. Förordning (2022:224). 4 § Statsbidrag får inte lämnas för insatser som bidrag lämnats för på annat sätt. Fastställande av bidrag 5 § För varje bidragsår ska Skolverket besluta en bidragsram för varje kommun utifrån ett indexbaserat belopp som Statistiska centralbyrån beräknar enligt 6 §. Förordning (2023:528). 6 § För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun. Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt 6 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning justeras så som framgår av 6 § andra stycket denna förordning, dividerad med den för landet genomsnittliga standardkostnaden. Tillägg eller avdrag för socioekonomiska skillnader för barn i åldern 1-5 år enligt 6 § 4 förordningen om kommunalekonomisk utjämning ska i fråga om tillämpning på statsbidrag enligt denna förordning beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att ett socioekonomiskt index multipliceras med femtio procent av åldersersättningen enligt 6 § 1 förordningen om kommunalekonomisk utjämning för barn i åldern 1-5 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen. Hur det socioekonomiska indexet ska beräknas framgår av bilagan till förordningen om kommunalekonomisk utjämning. Tillgängliga medel divideras med antalet invånare i landet den 30 juni ett år före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidragsbelopp multipliceras bidraget per invånare i landet med det index som anges i första stycket och med antalet invånare i kommunen den 30 juni ett år före bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorns värde bestäms genom att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer överens med den totala bidragsramen. Förordning (2023:528). Rekvisition och utbetalning av statsbidrag 7 § Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget vid ett eller flera tillfällen per bidragsår efter rekvisition. Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. Förordning (2022:224). Uppföljning och utvärdering 8 § Skolverket ska följa upp och utvärdera effekterna av statsbidraget. Skolverket ska sprida information om hur statsbidraget används i kommunerna. 9 § En kommun som får bidrag enligt bestämmelserna i denna förordning är skyldig att till Skolverket lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljning och utvärdering. Återbetalningskrav och återkrav 10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, 3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §, eller 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag. 11 § Skolverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis avstå från ett återkrav. 12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis avstå från krav på ränta. Bemyndigande 13 § Skolverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2021:848 1. Denna förordning träder i kraft den 12 oktober 2021. 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2022. 2022:224 1. Denna förordning träder i kraft den 27 april 2022. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som har fattats före ikraftträdandet. 2023:87 1. Denna förordning träder i kraft den 5 april 2023. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som har fattats före ikraftträdandet. 2023:528 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2023. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som har fattats före ikraftträdandet.