Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:176 · Visa register
Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2021-03-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1499
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för 1. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, 2. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och 3. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, utom när det gäller foder. Bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser ekologiskt foder finns i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. 2 § Förordningen är meddelad med stöd av - 11 § lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter i fråga om 10 § och 16 § tredje stycket, - 28 § livsmedelslagen (2006:804) i fråga om 4 § första stycket, 8 §, 9 § andra och tredje styckena, 11 §, 12 § och 16 § första och andra styckena, - 18 § lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel i fråga om 4 § första stycket, 8 § första stycket, 9 § andra och tredje styckena, 12 §, 13 §, 14 § och 16 § första och andra styckena, - 16 och 18 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om 4 § första stycket, 8 § första stycket, 9 § andra och tredje styckena, 12 §, 15 § och 16 § första och andra styckena, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 3 § Bestämmelser om behöriga myndigheter och kontrollmyndigheter finns i livsmedelsförordningen (2006:813), förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion. I förordningen om kontroll av ekologisk produktion finns det även bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs av kontrollorgan. Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 4 § En behörig myndighets och en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 § ska täckas av avgifter. Kostnaderna ska dock inte täckas av avgifter när offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet avser livsmedelsföretag i primärproduktionen av livsmedel eller den kontroll av en livsmedelsanläggning som får utföras enligt 25 a § livsmedelsförordningen (2006:813), förutom vid kontroll efter klagomål och uppföljande kontroll enligt 8 och 9 §§. I 8-16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Förordning (2022:23). Allmänna bestämmelser om avgifter 5 § Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska betalas av de livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer inom ekologisk produktion vilkas verksamhet är föremål för kontroll. 6 § Avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller kontrollmyndigheten. Om myndigheten är en kommun ska avgifter fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 7 § Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen efter det att kontrollen har utförts. Första stycket gäller inte avgifter för godkännande enligt 11 § eller avgifter som tas ut enligt 12 §. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att andra avgifter för godkännande eller prövning av ärenden ska undantas från kravet på efterhandsdebitering. Avgift för kontroll efter klagomål och för uppföljande kontroll 8 § En kontrollmyndighet ska ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. Vid offentlig kontroll av anläggningar för dricksvattenförsörjning och för tillverkning av snus, snusliknande produkter eller tuggtobak ska den begränsning av avgiftsskyldigheten tillämpas som framgår av artikel 83.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Förordning (2022:1499). 9 § I artikel 79.2 c i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att avgift i vissa fall ska tas ut för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. Artikel 79.2 c ska även tillämpas vid offentlig kontroll av 1. ekologisk produktion och skyddade beteckningar, och 2. anläggningar för dricksvattenförsörjning och för tillverkning av snus, snusliknande produkter eller tuggtobak. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll som avses i första och andra styckena. Förordning (2022:1499). 10 § Bestämmelserna i 8 och 9 §§ ska även tillämpas vid offentlig kontroll på grund av att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 inte följs, i de delar livsmedelslagen (2006:804) kompletterar förordningen. Avgift för godkännande och registrering 11 § Den som hos en behörig myndighet ansöker om godkännande, eller anmäler registrering, av en livsmedelsanläggning eller en annan verksamhet ska betala en avgift för myndighetens prövning av ansökan om godkännande eller för registreringen. Detta gäller dock inte primärproducenter av livsmedel. Av första stycket följer att en kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning av ansökan om godkännande eller för kommunens registrering. Förordning (2021:655). Avgift för stickprovskontroll för vissa livsmedel 12 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för att bekosta kontroll av bekämpningsmedelsrester, restsubstanser och andra ämnen samt salmonella i livsmedel som producerats i Sverige. Förordning (2022:23). Avgift för ansökningar som rör skyddade beteckningar 13 § Den som hos den behöriga myndigheten ansöker om registrering av en skyddad beteckning, ändring av en produktspecifikation eller avregistrering ska betala en avgift för myndighetens handläggning. Avgiften ska betalas med ett belopp som bestäms av myndigheten. 13 a § Den som hos den behöriga myndigheten ansöker om registrering av en skyddad beteckning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den 23 oktober 2019 om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbe- teckningar och geografiska beteckningar, ska även betala en sådan särskild avgift för registreringen som avses i artikel 13 i den förordningen. Förordning (2021:304). Avgift för kontroll av att produktspecifikationen följs 14 § Behörig myndighet ska ta ut avgifter för kostnader för kontroll av att produktspecifikationen följs innan en produkt släpps ut på marknaden och för uppföljande kontroll hos producenter av vin. Avgift för prövning av ärenden som avser ekologisk produktion 15 § Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk får, inom sina respektive ansvarsområden enligt 1 § förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion, meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för prövning av ärenden hos en statlig myndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen om kontroll av ekologisk produktion. 15 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och för sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när det gäller 1. märkning av produkter och ämnen som godkänts för användning i ekologisk produktion, och 2. insamlingssystem för matavfall som ska komposteras eller fermenteras och som godkänts för användning i ekologisk produktion. Förordning (2021:1297). Föreskrifter om andra avgifter 16 § Livsmedelsverket får, inom sitt ansvarsområde, meddela föreskrifter om skyldighet att betala ytterligare avgifter för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet. Om Livsmedelsverkets föreskrifter enligt första stycket innefattar en avgift för en kommuns offentliga kontroll eller verksamhet, är kommunen skyldig att ta ut avgiften. Jordbruksverket får, inom sitt ansvarsområde, meddela föreskrifter om skyldighet att betala ytterligare avgifter för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet. Beräkning av avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 17 § Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. 18 § Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten eller den behöriga myndigheten sätta ned avgiftsbeloppet helt eller delvis. I fråga om obligatoriska avgifter som ska tas ut enligt artikel 79 i förordning (EU) 2017/625 anges förutsättningar för att minska avgiftens belopp i artikel 79.3 i samma förordning. Kontrollmyndigheten får även, i det fall som anges i artikel 79.4 i förordning (EU) 2017/625, besluta att en avgift i det enskilda fallet inte ska tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften. Andra stycket ska även tillämpas vid beslut om avgift för offentlig kontroll av ekologisk produktion och skyddade beteckningar. 19 § Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur en avgift som ska tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas, om inte något annat anges i andra stycket. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur en avgift som ska tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas i fråga om ekologisk produktion när kontrollen avser produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel. Verkställighetsföreskrifter 20 § Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Överklagande 21 § I 31-32 a §§ livsmedelslagen (2006:804), 19-20 a §§ lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och i 29 och 30 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns det bestämmelser om överklagande. Övergångsbestämmelser 2021:176 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 3. Bestämmelserna om bemanningsavgift i 3 a och 18 §§ i den upphävda förordningen gäller fortfarande för offentlig kontroll som utövas under 2021. 4. Bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen får tillämpas till utgången av 2023. Den årliga avgiften får då även omfatta kostnader för sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.