Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:8 · Visa register
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2021-01-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:104
Ikraft: 2021-01-10 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:218
Upphävd: 2022-04-01
1 kap. Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1-3 a, 5 och 6 §§, - 7 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1-3, 7 och 9 §§ när det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, - 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1-4 §§, - 8 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1-3, 7 och 9 §§ när det gäller platser för fritids- och kulturverksamhet, - 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1-4 §§, - 9 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1-7 och 9 §§ när det gäller handelsplatser, - 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1-3 §, - 10 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1-3, 7 och 9 §§ när det gäller kollektivtrafik, - 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1-3 §§, - 11 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1-3, 7 och 9 §§ när det gäller platser för privata sammankomster, - 3 kap. 4 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning i fråga om 8 kap. 8 §, - 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2022:2). 3 § I 6 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns bestämmelser om allmänna förutsättningar för särskilda begränsningar med stöd av lagen. 2 kap. Tillsyn Nationell tillsynsvägledning 1 § Folkhälsomyndigheten ska ge nationell tillsynsvägledning för den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 17 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Samordning av tillsynsarbete 2 § Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samordna länsstyrelsernas tillsynsarbete enligt 17 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid- 19. 3 § En länsstyrelse får, utöver vad som anges i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse, mot ersättning ställa någon av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande. Förfogandet ska avse avgörandet av sådana ärenden enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 eller enligt denna förordning, som de anställda vid den länsstyrelse som ska pröva ärendena är förhindrade att avgöra på grund av särskilda skäl. 3 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Tillämpningsområde 1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen (1993:1617), om inte annat följer av andra eller tredje stycket. För stadigvarande tivolinöjen som omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 3 ordningslagen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 5 samma lag tillämpas endast 4 § samt 4 kap. 2 och 3 §§. För sådana marknader som omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 4 ordningslagen tillämpas endast 4 § samt 5 kap. 1 och 3 §§. Förordning (2021:356). Krav på deltagarbegränsning 2 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Förordning (2022:104). 2 a § Har upphävts genom förordning (2022:2). 2 b § Har upphävts genom förordning (2022:2). 2 c § Har upphävts genom förordning (2022:2). Krav på ytterligare smittskyddsåtgärder 3 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska, utöver det som anges i 2 §, 1. utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och 2. se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Förordning (2022:2). Mässor 3 a § Den som anordnar en sådan mässa som omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 4 ordningslagen (1993:1617) ska i stället för det som sägs i 2 och 3 §§ 1. begränsa antalet besökare och utställare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen utomhus som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt, 2. utforma lokaler samt områden och utrymmen utomhus som anordnaren disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare och utställare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och 3. se till att in- och utpassage till lokaler samt områden och utrymmen utomhus som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Förordning (2022:104). Underrättelse om beslut i enskilda fall 4 § Om länsstyrelsen i ett enskilt fall har beslutat att begränsa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 16 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, ska länsstyrelsen omedelbart underrätta Polismyndigheten om beslutet. Förordning (2021:356). Bemyndigande 5 § Folkhälsomyndigheten får meddela 1. ytterligare föreskrifter om kraven på deltagarbegränsning enligt 2 § och 3 a § 1 och om andra smittskyddsåtgärder enligt 3 § och 3 a § 2 och 3, och 2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ytterligare föreskrifter om kraven på deltagarbegränsning enligt första stycket 1 får inte innebära att antalet deltagare högst får uppgå till ett visst antal. Förordning (2022:104). 6 § I 8 kap. finns bestämmelser om vaccinationsbevis. Förordning (2022:2). 4 kap. Platser för fritids- och kulturverksamhet Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och konsthallar 1 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum eller en konst-hall, ska 1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt, 2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och 3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Förordning (2021:161). Nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar 2 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning, ska 1. begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt, 2. utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och 3. se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhetslokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Förordning (2021:161). Bemyndigande 3 § Folkhälsomyndigheten får meddela 1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och 2 §§, och 2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana verksamheter som avses i 1 och 2 §§. Förordning (2021:161). 4 § I 8 kap. finns bestämmelser om vaccinationsbevis. Förordning (2022:2). 5 kap. Handelsplatser Allmänna bestämmelser för handelsplatser 1 § Den som bedriver verksamhet på en handelsplats som är öppen för allmänheten, ska 1. begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt, 2. utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och 3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Krav på särskilda smittskyddsåtgärder för gallerior och varuhus 2 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en galleria eller ett varuhus, ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder i syfte att undvika att kunder och andra besökare uppehåller sig på inomhustorg eller på andra liknande områden inomhus. Bemyndigande 3 § Folkhälsomyndigheten får meddela 1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och 2 §§, och 2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana verksamheter som avses i 1 och 2 §§. 4 § I 8 kap. finns bestämmelser om vaccinationsbevis. Förordning (2022:2). 6 kap. Platser för privata sammankomster Krav på deltagarbegränsning 1 § Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller utrymmet till en sammankomst med så många deltagare som är säkert från smittskyddssynpunkt. Första stycket gäller inte i fråga om lokaler, områden och utrymmen som används eller upplåts för en begravningsceremoni. I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen finns bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta. Förordning (2022:104). Bemyndigande 2 § Folkhälsomyndigheten får meddela 1. ytterligare föreskrifter om kraven på deltagarbegränsning enligt 1 § första stycket, och 2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådan verksamhet som avses i 1 § första stycket. Förordning (2021:724). 3 § I 8 kap. finns bestämmelser om vaccinationsbevis. Förordning (2022:2). 7 kap. Kollektivtrafik Krav på smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik 1 § Den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer ska i sådan trafik 1. begränsa antalet passagerare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt, och 2. även i övrigt vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Förordning (2021:1309). Bemyndigande 2 § Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 §. Förordning (2021:1309). 3 § I 8 kap. finns bestämmelser om vaccinationsbevis. Förordning (2022:2). 8 kap. Vaccinationsbevis Definition 1 § Med vaccinationsbevis avses i denna förordning ett sådant vaccinationsintyg som anges i artiklarna 5 och 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordning (2022:2). Användning av vaccinationsbevis 2 § Om Folkhälsomyndigheten med stöd av 3 kap. 5 §, 4 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 2 § eller 7 kap. 2 § meddelar föreskrifter om smittskyddsåtgärder i form av vaccinationsbevis, får den som anordnar eller bedriver sådan verksamhet som omfattas av myndighetens föreskrifter bestämma om vaccinationsbevis ska användas i verksamheten, med de begränsningar som följer av 3-6 §§. Förordning (2022:2). 3 § En anordnare eller verksamhetsutövare som enligt 2 § väljer att använda vaccinationsbevis får inte tillämpa kravet på vaccinationsbevis i förhållande till personer som 1. är under 18 år, 2. på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19, eller 3. åtnjuter immunitet och privilegier i Sverige enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Med medicinska skäl avses kontraindikationer mot vaccinering mot sjukdomen covid-19 eller sådan allvarlig reaktion på tidigare vaccinering mot sjukdomen covid-19 som förhindrar ytterligare vaccination. Förordning (2022:2). 4 § En verksamhetsutövare får inte använda vaccinationsbevis i följande verksamheter: 1. butiker som huvudsakligen säljer livsmedel, 2. öppenvårdsapotek, 3. optiker, 4. butiker för försäljning av foder eller andra produkter för djur, 5. stationer för drivmedelsförsäljning, 6. byggvaruhus och annan sådan handel som tillhandahåller byggmaterial och liknande, när det gäller försäljning till näringsidkare, och 7. butiker som hanterar utlämning av brev och paket, när det gäller utlämningsverksamheten. Förordning (2022:2). 5 § Verksamhetsutövare som enligt 2 § väljer att använda vaccinationsbevis ska se till att personer som inte kan uppvisa ett vaccinationsbevis får tillgång till följande verksamheter som ligger i köpcentrum, varuhus och gallerior: 1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 2. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125), 3. veterinärverksamhet, 4. socialtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 5. utlämning av brev och paket, och 6. bibliotek. Verksamhetsutövaren ska även se till att personer som inte kan uppvisa vaccinationsbevis får tillgång till statliga och kommunala myndigheter som ligger i köpcentrum, varuhus och gallerior. Förordning (2022:2). 6 § Verksamhetsutövare som enligt 2 § väljer att använda vaccinationsbevis ska se till att personer som inte kan uppvisa ett vaccinationsbevis alltid ges tillträde till avgränsade områden i ett köpcentrum, ett varuhus eller en galleria i den utsträckning som behövs för att kunna ta sig till sådana verksamheter som avses i 4 och 5 §§. Förordning (2022:2). Verifiering och behandling av personuppgifter 7 § Anordnare och verksamhetsutövare som väljer att använda vaccinationsbevis enligt 2 § ska vid inpassage 1. verifiera vaccinationsbevisets äkthet, 2. förvissa sig om att det uppfyller kraven i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, och 3. förvissa sig om att vaccinationsbeviset har utfärdats till den som visar upp det. Anordnaren eller verksamhetsutövaren ska även förvissa sig om att personer som inte kan visa upp ett vaccinationsbevis uppfyller kraven i 3 § första stycket. Om vaccinationsbevis används i kollektivtrafik med tåg, ska verifiering enligt första och andra styckena ske senast i samband med biljettkontroll. Detsamma gäller för att förvissa sig om att personer som inte kan visa upp ett vaccinationsbevis uppfyller kraven i 3 § första stycket. Förordning (2022:2). 8 § Anordnaren eller verksamhetsutövaren får behandla de personuppgifter som behövs för verifieringen. Personuppgifterna får inte lagras. Förordning (2022:2). Bemyndigande 9 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilka krav som ska ställas för att ett vaccinationsbevis ska godkännas när den som anordnar eller bedriver verksamhet väljer att använda vaccinationsbevis i sin verksamhet enligt denna förordning. Förordning (2022:2). Övergångsbestämmelser 1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2021. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2021. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före upphävandet. 4. Genom förordningen upphävs förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 5. Den upphävda förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller dock fortfarande för ärenden och mål om tillstånd som har inletts före upphävandet. 2021:114 1. Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2021. 2. De nya bestämmelserna i 7 kap. 2 § tillämpas inte i fråga om resor som har bokats före ikraftträdandet. 2021:356 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet. 2021:372 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021. 2. De nya bestämmelserna i 7 kap. 2 § tillämpas inte i fråga om resor som har bokats före den 13 april 2021 och som ska äga rum under perioden den 1 juni till och med den 14 augusti 2021. 2021:724 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet. 2021:812 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021. 2. De upphävda bestämmelserna i 7 kap. gäller dock fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet. 2021:863 1. Denna förordning träder i kraft den 29 september 2021. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet. 2021:1084 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet. 2022:2 1. Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2022. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet. 2022:22 1. Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2022. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet. 2022:104 1. Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2022. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet.