Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:514 · Visa register
Lag (2020:514) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2020-06-17
Ikraft: 2020-07-12
Tillämpningsområde 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster, här benämnd EU:s plattformsförordning. Ansvarig myndighet 2 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska stödja och kontrollera att EU:s plattformsförordning följs. Talan om förbud eller åläggande 3 § De organisationer, sammanslutningar och offentliga organ som anges i artikel 14.1 i EU:s plattformsförordning kan vid Patent- och marknadsdomstolen väcka talan om sådant förbud eller åläggande som anges i artikeln. 4 § Ett beslut om förbud eller åläggande får förenas med vite. 5 § En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknadsdomstolen av den som har väckt talan om förbudet eller åläggandet. 6 § Delgivning av domar och beslut som innefattar ett vitesföreläggande får ske enligt 34-37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.