Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:127 · Visa register
Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2020-03-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:53
Övrigt: Rättelsesida 2021:851 har iakttagits.
Ikraft: 2020-03-19
Tidsbegränsad: 2022-04-01
1 § I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder. Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97). De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som i utlänningslagen och utlänningsförordningen. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 30 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 3 § En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas. Första stycket gäller inte för en utlänning som 1. är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten, 2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat, 3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten, 4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten, 5. har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket, 5 kap. 3 § första stycket 1-4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en person som omfattas av någon av punkterna 1-4 eller till en svensk medborgare, 6. är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), 7. är bosatt i en sådan stat eller i ett sådant område som anges i bilaga 1 till denna förordning, 8. kan uppvisa ett intyg om att han eller hon har fått ett covid-19-vaccin och intyget är utfärdat i en stat eller i ett område som anges i bilaga 2 till denna förordning, eller 9. är under 18 år och reser tillsammans med en person som omfattas av punkt 8. Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel 1. hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen, 2. gränsarbetare, 3. säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring, 4. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn, 5. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen, 6. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret, 7. passagerare i transit, 8. personer med trängande familjeskäl, 9. sjömän, 10. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl, 11. personer som reser i syfte att studera, 12. personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar eller liknande internationella elittävlingar, och 13. personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet. Förordning (2021:851). 3 a § För att en utlänning som reser till Sverige ska omfattas av något av undantagen i 3 § andra eller tredje stycket krävs dessutom att utlänningen vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten. Första stycket gäller inte för 1. personer under 18 år, 2. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn, 3. sjömän, 4. personer med trängande familjeskäl, 5. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl, 6. personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige, 7. personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige, 8. medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon på grund av uppehåll i Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), 9. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), 10. personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet, 11. personer som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin kan uppvisa ett intyg om att de har a) fått ett covid-19-vaccin (vaccinationsintyg), b) fått negativt provsvar från testning för pågående covid-19- infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten (testintyg), eller c) tillfrisknat från covid-19 (intyg om tillfrisknande), eller 12. personer som kan uppvisa ett intyg om att de har fått ett covid-19-vaccin enligt 3 § andra stycket 8. Förordning (2022:24). 4 § Avvisning enligt 3 § ska vid tillämpning av utlänningslagen (2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om utlänningen inte är en EES- medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om utlänningen är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare. Trots det som anges i första stycket och 12 kap. 22 § utlänningslagen ska ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna förordning upphöra att gälla när beslutet har verkställts eller senast vid den tidpunkt då denna förordning upphör att gälla. Förordning (2020:426). 5 § Efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig får Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att intyg som avses i 3 § andra stycket 8, 3 a § första stycket och 3 a § andra stycket 11 a ska godtas. Förordning (2022:24). Övergångsbestämmelser 2020:426 1. Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2020. 2. Bestämmelserna i 4 § i den nya lydelsen tillämpas även på beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2020:1232 1. Denna förordning träder i kraft den 22 december 2020. 2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas första gången vid inresa efter den 31 december 2020. Bilaga Har betecknats bilaga 1 genom förordning (2021:851). Bilaga 1 Stater och områden som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 7 Bahrain Chile Colombia Förenade arabemiraten Hongkong Indonesien Kuwait Macao Nya Zeeland Peru Qatar Rwanda Saudiarabien Sydkorea Taiwan Uruguay Förordning (2022:53). Bilaga 2 Stater och områden som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 8 Albanien Andorra Armenien El Salvador Färöarna Förenade arabemiraten Förenade kungariket Förenta staterna Georgien Guernsey Isle of Man Israel Jersey Kap Verde Libanon Marocko Moldavien Monaco Montenegro Nordmakedonien Nya Zeeland Panama San Marino Schweiz Serbien Singapore Taiwan Thailand Togo Tunisien Turkiet Ukraina Uruguay Vatikanstaten Förordning (2022:24).