Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:556 · Visa register
Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2019-07-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:1280
Ikraft: 2019-08-01
Inledande bestämmelser 1 § Om det finns medel, får statligt stöd lämnas i form av bidrag enligt denna förordning för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Bidraget ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparande, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Ordförklaringar 2 § Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förutsättningar för bidrag 3 § Bidrag till företag får endast ges enligt de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. 4 § Bidrag får inte avse åtgärder som 1. har påbörjats innan ett beslut om bidrag enligt denna förordning har fattats, eller 2. följer av skyldighet i lag eller annan författning. 5 § Bidrag får ges med högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Vid beräkningen av kostnaden för en åtgärd ska stöd som har getts enligt en annan författning räknas av. Ansökan om bidrag 6 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas till länsstyrelsen. 7 § En ansökan om bidrag ska innehålla uppgifter om 1. sökanden, 2. kontaktperson för sökanden, 3. de åtgärder som ska genomföras, 4. kostnaden för att genomföra åtgärderna och hur stor andel av kostnaden som det söks bidrag för, 5. den uppföljning som planeras för att kontrollera att resultatet nås, och 6. åtgärder för vilka stöd har sökts eller beviljats enligt annan författning. 8 § Företag som ansöker om bidrag ska i ansökan redogöra för allt annat stöd 1. av mindre betydelse som företaget fått under det beskattningsår som ansökan görs och de två föregående beskattningsåren, och 2. som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar. Prövning och beslut om bidrag 9 § Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där åtgärderna huvudsakligen är avsedda att genomföras. 10 § När länsstyrelsen prövar en ansökan om bidrag ska myndigheten särskilt beakta hur väl åtgärden, med hänsyn till totalkostnaden, bidrar till att det syfte som anges i 1 § nås. 11 § Innan ett bidrag beslutas ska länsstyrelsen lämna de upplysningar till bidragsmottagaren som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och genomföra den kontroll som följer av artikel 6.3 i samma förordning. 12 § Om länsstyrelsen beslutar att bevilja bidrag ska den preliminärt bestämma stödets storlek och besluta om utbetalning av högst 75 procent av bidraget. Länsstyrelsen får förena ett beslut med de villkor som behövs med hänsyn till bidragets syfte. Rapportering och slutlig utbetalning 13 § Den som har fått ett bidrag ska i en slutrapport till länsstyrelsen efter det att åtgärderna har genomförts redovisa 1. vilka resultat som åtgärderna har medfört, 2. hur villkoren i bidragsbeslutet har uppfyllts, 3. den kostnad som omfattas av stödet, och 4. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av åtgärderna är avsedd att genomföras. 14 § När slutrapporten lämnats in ska länsstyrelsen slutligt bestämma bidragets storlek och besluta om slutlig utbetalning. Hinder mot utbetalning 15 § Länsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut, om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller 3. villkoren för bidraget inte har följts. Återbetalning och återkrav 16 § Mottagaren av ett bidrag som har betalats ut enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från villkor som beslutats enligt 12 §, 2. en åtgärd inte har genomförts eller ändrats i något väsentligt avseende utan länsstyrelsens medgivande, 3. bidraget har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller 4. bidraget av annat skäl har utbetalats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. 17 § Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som mottagaren av ett bidrag är återbetalningsskyldig för. 18 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl. Offentliggörande, rapportering och registerföring 19 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Överklagande 20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2019:556 Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019. Förordning (2019:1280). 2. Har upphävts genom förordning (2019:1280). 3. Har upphävts genom förordning (2019:1280).