Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:382 · Visa register
Vägtrafikdataförordning (2019:382)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2019-05-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:784
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, och 2. vägtrafikdatalagen (2019:369). 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 2 kap. 22 § vägtrafikdatalagen (2019:369) i fråga om 2 kap. 3 och 4 §§ och 8 kap. 1 § första stycket 3 och 4, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2020:891). 3 § I denna förordning avses med 1. Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, och 2. CBE-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen. De fordons- och viktbegrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. 4 § Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas 1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller 2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år. 5 § Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i 4 § inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning på förmyndaren. I 2 kap. 3 och 5 §§, 5 kap. 12 § och 10 kap. 2 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning finns särskilda bestämmelser om registrering av förmyndare. 6 § Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret och ansvarar för det system- och programmeringsarbete som behövs. 7 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i Prümrådsbeslutet respektive artikel 4.3 i CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till väg- trafikregistret från utländska kontaktställen. Transportstyrelsen är gemensam kontaktpunkt enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor). Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt 1. artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, och 2. artikel 21a i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, för automatiska förfrågningar från utländska kontaktpunkter. Förordning (2019:795). 7 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i Prümrådsbeslutet respektive artikel 4.3 i CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen. Transportstyrelsen är gemensam kontaktpunkt enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor). Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 21a i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, för automatiska förfrågningar från utländska kontaktpunkter. Förordning (2021:1307). 7 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i Prümrådsbeslutet respektive artikel 4.3 i CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen. Transportstyrelsen är gemensam kontaktpunkt enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor). Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt 1. artikel 21a i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, för automatiska förfrågningar från utländska kontaktpunkter, och 2. 27 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem. Förordning (2022:784). 7 a § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av direktiv 96/26/EG. Transportstyrelsen är behörig myndighet i fråga om informationssystemet för den inre marknaden (IMI) vid tillämpningen av förordning (EG) nr 1071/2009, förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Förordning (2021:1307). 2 kap. Vägtrafikregistrets innehåll och avgift för registerhållningen 1 § I vägtrafikregistret ska de uppgifter registreras som framgår av 1. bilaga 1 i fråga om fordon, 2. bilaga 2 i fråga om behörigheter, 3. bilaga 3 i fråga om tillstånd, och 4. bilaga 4 i fråga om tillsyn. I 4 kap. 16 § finns särskilda bestämmelser om registrering av uppgifter enligt Prümrådsbeslutet och enligt CBE-direktivet. 2 § Transportstyrelsen ansvarar för att uppgifterna enligt 1 § förs in om inte annat följer av andra eller tredje stycket eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § 2. Polismyndigheten ska föra in uppgifter om 1. undanröjande av betalningsskyldighet och rättelse av parkeringsanmärkning enligt bilaga 1 avsnitt 3.3, 2. tillstånd att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon enligt bilaga 1 avsnitt 2.3, 3. omhändertagande av körkort, körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis enligt bilaga 2 avsnitt 2.1, och 4. anmälan enligt 7 kap. 9 § 3 körkortsförordningen (1998:980) enligt bilaga 2 avsnitt 2.2. Skatteverket ska föra in vissa uppgifter från beskattningsdatabasen och vissa andra uppgifter som är av betydelse för Transportstyrelsens uppdrag i vägtrafikregistret. Det avser uppgifter enligt bilaga 1 avsnitt 2.3, 4 och 6 som behövs för Transportstyrelsens handläggning och uppgifter om beslut som Skatteverket fattar, enligt 1. vägtrafikskattelagen (2006:227), 2. lagen (2004:629) om trängselskatt, 3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, och 4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt. Vägtrafikregisteravgift 3 § För varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn som registrerats ska en årlig vägtrafikregisteravgift tas ut. För en moped klass I, ett terrängsläp eller ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn ska en engångsavgift för registerhållningen tas ut. Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, ett terrängsläp eller ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med att en skyltavgift enligt 3 kap. 8 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tas ut för fordonet. En vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras utan att avställningen har upphört. Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första gången i samband med att fordonet för första gången ställs på. Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår. Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt, ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet hade varit skattepliktigt eller inte hade varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska avgift inte tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren genom brott och inte anträffats därefter. 4 § Den som när avgiften ska tas ut är antecknad som ägare till fordonet i vägtrafikregistret är skyldig att betala avgift enligt 3 §. I fråga om en sådan avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1-7, 9 och 10 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2-4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6-9 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242). Om fordonsskatt inte ska betalas, ska avgiften tas ut på det sätt som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § 3. Om en sådan avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för indrivning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften. 3 kap. Bevarande och gallring av uppgifter i vägtrafikregistret 1 § Uppgifter i vägtrafikregistret ska gallras i enlighet med vad som föreskrivs i detta kapitel om inte Riksarkivet har meddelat föreskrifter om att uppgifter ska gallras vid en annan tidpunkt eller bevaras. I 4 kap. 17 § finns särskilda bestämmelser om gallring av uppgifter som har registrerats enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet. Uppgifter som rör fordon Uppgifter om fordon och fordonsägare 2 § Uppgifter om registreringsnummer, fordonsidentifieringsnummer, fordonsslag, fabrikatskod, orsak till avregistrering, avregistreringsdatum, tillverkningsdatum eller datum då fordonet för första gången togs i bruk, färg, modellkod, fordonsår, årsmodell och vem som har meddelat trafikförsäkring ska gallras ur vägtrafikregistret sju år efter det att ett fordon har avregistrerats. Uppgifter om besiktningsresultat som har förts in i besiktningsprotokoll enligt 8 kap. 3 c § fordonsförordningen (2009:211) ska gallras ur registret tre år efter det att ett fordon har avregistrerats. Övriga uppgifter om fordon och fordonsägare ska, om inte annat framgår av tredje stycket, gallras ur registret ett år efter det att ett fordon har avregistrerats. Om fordonsägaren vid denna tidpunkt har obetalda skatter eller avgifter för fordonet, ska uppgifter om fordonet och fordonsägaren gallras när skulden har betalats eller när fordringen har preskriberats. Om det efter avregistreringen finns en uppgift om efterlysning, ska uppgifter om fordonet gallras först när efterlysningen har upphört. En uppgift om föregående fordonsägare ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Detta gäller dock först när det finns fler än två föregående ägare. Uppgifter om saluvagnslicens 3 § Uppgifter om beteckning på en saluvagnsskylt ska gallras ur vägtrafikregistret ett år efter det att skylten har ersatts eller rätten till skylten har återkallats eller upphört av någon annan anledning. Om det vid denna tidpunkt finns en efterlysning av skylten, ska uppgifter om skylten gallras först när efterlysningen har upphört. Övriga uppgifter om saluvagnslicens ska gallras ett år efter det att licensen har upphört. Om det vid tidpunkten för gallring enligt första eller andra stycket finns obetalda skatter eller avgifter eller obetald ränta för en saluvagnslicens, ska uppgifterna gallras först när skulden har betalats eller när fordringen har preskriberats. Uppgifter om ianspråktagande av fordon 4 § Uppgifter om ianspråktagande av fordon ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att den fordran som föranlett ianspråktagandet har betalats. Uppgifter om felparkeringsavgifter 5 § Uppgifter om en felparkeringsavgift ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att betalning har kommit in till Transportstyrelsen. Om avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras tre år efter det att betalningsansvaret har undanröjts eller när fordringen har preskriberats. Uppgifter om trängselskatt 6 § Uppgifter om trängselskatt ska gallras ur vägtrafikregistret om 1. skatten har betalats, och 2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom skatten eller en eventuell tilläggsavgift som är hänförlig till skatten har påförts. Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 15 b § andra stycket lagen (2004:629) om trängselskatt eller, om skatten har betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett. Om omprövning har begärts av beslut varigenom skatten eller en eventuell tilläggsavgift har påförts, ska uppgifterna gallras när begäran eller ett överklagande enligt 19 § lagen om trängselskatt slutligt har prövats. Om skatten inte har betalats, ska uppgifterna gallras när fordringen har preskriberats. 7 § Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan betalstation som avses i 9 § lagen (2004:629) om trängselskatt eller en sådan kontrollpunkt som avses i bilaga 2 till den lagen ska gallras omedelbart, om de inte behövs för att ett beslut om trängselskatt ska kunna fattas. Uppgifter om infrastrukturavgifter på väg 8 § Uppgifter om infrastrukturavgifter på väg ska gallras ur vägtrafik-registret om 1. infrastrukturavgiften har betalats, och 2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom infrastrukturavgiften eller en eventuell förseningsavgift eller tilläggsavgift som är hänförlig till infrastrukturavgiften har påförts. Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 13 § andra stycket förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg eller, om avgiften har betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett. Om omprövning har begärts av ett beslut varigenom avgiften har påförts, ska uppgifterna gallras när en begäran eller ett överklagande enligt 26 § förordningen om infrastrukturavgifter på väg slutligt har prövats. Om avgiften inte har betalats ska uppgifterna gallras när fordringen har preskriberats. 9 § Uppgifter som behandlas i samband med passage av en betalstation som avses i 8 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg ska gallras omedelbart, om de inte behövs för att ett beslut om avgift ska kunna fattas. Uppgifter som rör behörigheter Uppgifter om körkort 10 § Bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 2 avsnitt 2. Uppgifter om taxiförarlegitimation och färdskrivarkort 11 § Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av en taxiförarlegitimation eller ett färdskrivarkort ska gallras ur vägtrafikregistret fem år efter det att legitimationen eller färdskrivarkortet har upphört att gälla. Beslut om avslag på en ansökan om taxiförarlegitimation eller färdskrivarkort ska gallras ur registret fem år efter det att beslutet fattades. En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 6 § taxitrafiklagen (2012:211) eller en anmälan enligt 3 kap. 5 § taxitrafiklagen ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Ytterligare bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 2 avsnitt 3. Uppgifter om yrkeskompetensbevis för förare 12 § Bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 2 avsnitt 5. Uppgifter om avlidna 13 § När en registrerad person har avlidit ska uppgifter om körkort, taxiförarlegitimation, färdskrivarkort och yrkeskompetensbevis som avser den avlidne snarast gallras ur vägtrafikregistret. Uppgifter som rör tillstånd Uppgifter om yrkestrafik, taxitrafik, biluthyrning och utbildningsverksamhet 14 § Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett tillstånd att bedriva taxitrafik, biluthyrning eller utbildningsverksamhet och uppgifter om någon som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning ska gallras ur vägtrafikregistret fem år efter det att ett tillstånd har upphört att gälla. En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 1, 2, 4 eller 5 § taxitrafiklagen, 11 § lagen om biluthyrning, 4 kap. 10 § körkortslagen (1998:488), 5 § lagen (1998:493) om trafikskolor, 10 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller 3 § lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, biluthyrning eller utbildningsverksamhet ska gallras ur registret fem år efter det att beslutet fattades. I bilaga 3 till denna förordning och i artikel 16.3 i förordning (EG) nr 1071/2009 finns ytterligare bestämmelser om gallring av uppgifter. 15 § Uppgifter om ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare ska gallras tre år efter det att ackrediteringen upphört att gälla. Uppgifter om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik 16 § Uppgifter om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik ska gallras ur vägtrafikregistret sju år från utgången av det kalenderår då tillståndet att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral upphörde att gälla. Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet fattades. En uppgift om grund för återkallelse eller varning enligt 18 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet om återkallelse eller varning fattades. Uppgifter om taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då utrustningen slutade användas. Förordning (2020:628). Uppgifter som rör tillsyn /Rubriken upphör att gälla U:2022-02-02/ Uppgifter om kör- och vilotider /Rubriken träder i kraft I:2022-02-02/ Uppgifter om kör- och vilotider och om arbetstid vid visst vägtransportarbete 17 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Uppgifter om någon som bedriver verksamhet som inte omfattas av kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur registret omedelbart. Ytterligare bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 4. 17 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Uppgifter om någon som bedriver verksamhet som inte omfattas av kontroller av kör- och vilotider eller tillsyn enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete ska gallras ur registret omedelbart. Ytterligare bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 4. Förordning (2021:1307). 4 kap. Sökning och direktåtkomst Sökning i vägtrafikregistret 1 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör fordon får som sökbegrepp när det gäller 1. registreringen av fordonsuppgifter användas de uppgifter som enligt bilaga 1 avsnitt 1 och 2 förs in i registret, med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, 2. registreringen av felparkeringsavgifter användas a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller ärendenummer, eller b) datum för uppgifter om felparkeringsavgifter som avses i bilaga 1 avsnitt 3 och som är förenade med datum, 3. registreringen av trängselskatt användas a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, eller b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 1 avsnitt 4 och som är förenade med datum, och 4. registreringen av infrastrukturavgifter på väg användas a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, eller b) datum för uppgifter om infrastrukturavgifter på väg som avses i bilaga 1 avsnitt 5 och som är förenade med datum. 1 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör fordon får som sökbegrepp när det gäller 1. registreringen av fordonsuppgifter användas a) de uppgifter som enligt bilaga 1 avsnitt 1 och 2 förs in i registret, med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, b) del av registreringsnummer, om sökningen görs för att ta fram en uppgift som behövs i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens verksamhet, eller c) postnummer, vid försäljning av uppgifter enligt 9 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen, 2. registreringen av felparkeringsavgifter användas a) registreringsnummer, landskod, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller ärendenummer, eller b) datum för uppgifter om felparkeringsavgifter som avses i bilaga 1 avsnitt 3 och som är förenade med datum, 3. registreringen av trängselskatt användas a) registreringsnummer, landskod, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, eller b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 1 avsnitt 4 och som är förenade med datum, och 4. registreringen av infrastrukturavgifter på väg användas a) registreringsnummer, landskod, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, eller b) datum för uppgifter om infrastrukturavgifter på väg som avses i bilaga 1 avsnitt 5 och som är förenade med datum. Även en kombination av de sökbegrepp som anges i första stycket får användas. Förordning (2021:1307). 2 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör behörigheter får som sökbegrepp när det gäller 1. registreringen av körkort användas a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer, b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, behörighet, återkallelsegrund eller förarprövare, c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 2 och som är förenade med datum eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 6, eller d) namnet på den stat som har utfärdat ett utländskt körkort i kombination med körkortsnummer eller motsvarande, 2. registreringen av taxiförarlegitimation användas a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, förarkod, namn eller del av namn, b) datum för uppgifter om taxiförarlegitimation som avses i bilaga 2 avsnitt 3.1 och som är förenade med datum, eller c) ogiltighet, 3. registreringen av yrkesmässig trafik och taxitrafik användas a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, b) datum för sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3.4 och som är förenade med datum, c) uppgifter om ADR-intyg, eller d) administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 6, 4. registreringen av färdskrivarkort användas a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, b) födelsedatum eller födelseort för innehavare av förarkort, c) kortnummer eller beställningsnummer, d) sista giltighetsdag, e) kortstatus som avses i bilaga 2 avsnitt 4 och som är förenad med datum, eller f) körkortsnummer och land där körkortet har utfärdats, och 5. registreringen av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samordningsnummer eller serienummer. 2 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör behörigheter får som sökbegrepp när det gäller 1. registreringen av körkort användas a) personnummer, samordningsnummer, körkortsnummer eller referensnummer, b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, behörighet, återkallelsegrund eller förarprövare, c) utbildningsanordnare eller rapportör av genomförd utbildning eller prov, vid tillsyn av utbildningsanordnare, d) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 2 och som är förenade med datum eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 6, eller e) namnet på den stat som har utfärdat ett utländskt körkort i kombination med körkortsnummer eller motsvarande, 2. registreringen av taxiförarlegitimation användas a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, förarkod, namn eller del av namn, b) datum för uppgifter om taxiförarlegitimation som avses i bilaga 2 avsnitt 3.1 och som är förenade med datum, eller c) uppgifter om giltig eller ogiltig taxiförarlegitimation, 3. registreringen av yrkesmässig trafik och taxitrafik användas a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, b) datum för sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3.4 och som är förenade med datum, c) uppgifter om ADR-intyg, eller d) administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 6, 4. registreringen av färdskrivarkort användas a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, b) födelsedatum eller födelseort för innehavare av förarkort, c) kortnummer eller beställningsnummer, d) sista giltighetsdag, e) kortstatus som avses i bilaga 2 avsnitt 4 och som är förenad med datum, f) körkortsnummer och land där körkortet har utfärdats, g) land som har utfärdat ett utländskt förarkort med ett svenskt körkortsnummer, h) land som har rapporterat ändrad kortstatus, eller i) grund för utfärdande av ersättningskort, och 5. registreringen av yrkeskompetensbevis användas a) personnummer, samordningsnummer eller serienummer, b) utbildningsanordnare eller rapportör av genomförd utbildning eller prov, vid tillsyn av utbildningsanordnare, eller c) uppgift om giltigt yrkeskompetensbevis. Förordning (2021:1307). 3 § /Upphör att gälla U:2022-02-21/ Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör tillstånd får som sökbegrepp när det gäller registreringen av 1. tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet användas a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, filialnummer, b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 och som är förenade med datum, eller c) slag av tillstånd, intyg, behörighet eller befattning, 2. tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, utöver vad som anges i 1, även användas a) serienummer på gemenskapstillstånd, b) nummer på intyg om yrkeskunnande, c) fordons eller tillstånds användningssätt, d) kopia av gemenskapstillstånd eller serienummer på kopian, eller e) företags riskvärde, och 3. tillstånd att bedriva redovisningscentral eller beställningscentral för taxitrafik, utöver vad som anges i 1, användas de uppgifter som enligt bilaga 3 avsnitt 5 förs in i registret. Förordning (2020:628). 3 § /Träder i kraft I:2022-02-21/ Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör tillstånd får som sökbegrepp när det gäller registreringen av 1. tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet användas a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, filialnummer, b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 och som är förenade med datum, eller c) slag av tillstånd, intyg, behörighet eller befattning, 2. tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, utöver vad som anges i 1, användas a) serienummer på gemenskapstillstånd, b) nummer på intyg om yrkeskunnande, c) fordons eller tillstånds användningssätt, d) kopia av gemenskapstillstånd eller serienummer på kopian, e) destinationsland, f) företags riskvärde, g) antalet anställda, eller h) antalet förare, 3. tillstånd att bedriva redovisningscentral eller beställningscentral för taxitrafik, utöver vad som anges i 1, användas de uppgifter som enligt bilaga 3 avsnitt 5 förs in i registret, och 4. tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet, utöver vad som anges i 1, användas a) skolenhetskod, trafikskolekod eller förarprövarkod, b) utbildningsplats eller provplats, eller c) ort eller län. Förordning (2021:1307). 4 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör tillsyn får som sökbegrepp användas 1. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, filialnummer, 2. slag av transportverksamhet, 3. datum för kontroll i företags lokaler, eller 4. företags riskvärde. 4 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör tillsyn får som sökbegrepp användas 1. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, filialnummer, 2. slag av transportverksamhet, 3. kontrollperiod, 4. datum för kontroll i företags lokaler, 5. antal kontrollerade arbetsdagar, förare eller fordon, 6. antal överträdelser, 7. typ av färdskrivare, 8. datum för beslut eller laga kraft för ett avgörande som rör en överträdelse, 9. ärende då en företagskontroll inte har kunnat genomföras, 10. företags riskvärde, 11. sanktionsavgift, 12. ärendenummer, eller 13. slag av ärende eller beslut. Förordning (2021:1307). 5 § Utöver vad som anges i 1-4 §§ får de sökbegrepp som anges i andra stycket användas om det behövs för uppföljning eller utvärdering av Transportstyrelsens verksamhet avseende tillstånd eller taxiförarlegitimation eller för att lämna ut uppgifter om sådan verksamhet till 1. riksdagen eller regeringen, eller 2. en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet av uppgifterna sker med anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell konvention som Sverige har tillträtt eller ett av riksdagen godkänt avtal med en främmande stat eller en mellanfolklig organisation. Vid sökning i vägtrafikregistret enligt första stycket får som sökbegrepp användas a) gott anseende, b) slag av överträdelse och datum för laga kraft av ett avgörande avseende överträdelsen, och c) återkallelse, tillfällig indragning, varning, olämplighetsförklaring, omprövning eller grund för åtgärden. 6 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Utöver vad som anges i 1-5 §§ får sökning i vägtrafikregistret ske efter uppgift 1. för vilken tidpunkt för gallring har inträtt, och 2. om betalning av skatt eller avgift. Vid sökning efter uppgift om betalning av skatt eller avgift får som sökbegrepp användas 1. betalningsstatus, och 2. betalningsreferens eller del av betalningsreferens. 6 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Utöver vad som anges i 1-5 §§ får sökning i vägtrafikregistret ske efter uppgift 1. för vilken tidpunkt för gallring har inträtt, och 2. om betalning av skatt eller avgift. Vid sökning efter uppgift om betalning av skatt eller avgift får som sökbegrepp användas 1. betalningsstatus, 2. belopp, eller 3. betalningsreferens eller del av betalningsreferens. Förordning (2021:1307). 7 § Bestämmelserna i 1-6 §§ är inte tillämpliga om möjligheterna att använda sökbegrepp har begränsats enligt 15 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 2 §. Sökning i andra gemensamt tillgängliga uppgifter 8 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Vid sökning i andra gemensamt tillgängliga uppgifter än vägtrafikregistret får som sökbegrepp användas 1. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller födelsedatum, 2. del av personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer 3. namn, del av namn eller initialer, 4. e-postadress, telefonnummer eller faxnummer, 5. ärendenummer eller diarienummer, 6. slag av ärende eller handling, 7. ett ärendes status, 8. datum då en handling kom in eller upprättades, 9. fordons registreringsnummer, och 10. betalningsreferens eller del av betalningsreferens, belopp, datum för betalning, konto för betalning eller betalningsstatus i fråga om skatt eller avgift. 8 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Vid sökning i andra gemensamt tillgängliga uppgifter än vägtrafik-registret får som sökbegrepp användas 1. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller födelsedatum, 2. del av personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, 3. namn, del av namn eller initialer, 4. adress eller del av adress, postnummer eller del av ett sådant nummer, e-postadress, telefonnummer eller faxnummer, 5. en handläggares namn, del av namn, initialer eller organisatoriska tillhörighet, 6. ärendenummer, diarienummer eller del av ett sådant nummer, 7. ärendemening eller del av ärendemening, 8. slag av ärende, beslut eller handling, 9. ett ärendes status och datumintervall kopplat till statusen, 10. datum för beslut, bevakning eller då ett ärende avslutats, 11. datum då en handling kom in eller upprättades, 12. ett fordons registreringsnummer eller del av ett sådant nummer, 13. betalningsreferens eller del av betalningsreferens, belopp, datum eller konto för betalning eller betalningsstatus i fråga om skatt eller avgift, eller 14. körkortsnummer. Förordning (2021:1307). 9 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om fordonsverksamheten användas 1. fordonsidentifieringsnummer, och 2. särskild teckenkombination för personlig fordonsskylt. 9 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om fordonsverksamheten användas 1. fordonsidentifieringsnummer, särskilt identifikationsnummer eller del av ett sådant nummer, 2. särskild teckenkombination för personlig fordonsskylt eller del av en sådan kombination, 3. beteckning på saluvagnsskylt eller skylt för beskickningsfordon eller del av en sådan beteckning, 4. fabrikat eller fabrikatskod, 5. land eller landskod, 6. ursprung, eller 7. importdatum. Förordning (2021:1307). 10 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om tillståndsverksamheten användas 1. slag av tillstånd, 2. intyg, 3. behörighet, eller 4. befattning. 10 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om tillståndsverksamheten användas 1. slag av tillstånd, 2. intyg, 3. behörighet, 4. befattning, 5. installation eller besiktning av taxameterutrustning, 6. typ av brist vid överföring av taxameteruppgifter och datum för bristen, 7. utebliven överföring av taxameteruppgifter, 8. utbildningsanordnare eller företrädare för verksamheten, eller 9. uppgifter om prov. Förordning (2021:1307). 11 § Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om tillsynsverksamheten användas 1. förarkortsnummer, 2. datum för kontroll, och 3. installation eller kontroll av särskild utrustning för taxifordon. Förordning (2020:628). 12 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Även en kombination av de sökbegrepp som anges i 8-11 §§ får användas. 12 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Inom respektive verksamhetsområde, dvs. områdena fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn, får även en kombination av de sökbegrepp som anges i 8-11 §§ användas. Förordning (2021:1307). Direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret 13 § En användare av vägtrafikregistret som via elektronisk överföring i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § 1 har möjlighet att direkt eller via en informationsförmedlare söka i vägtrafikregistret och där få svar på frågor, ska anses ha sådan direktåtkomst som avses i 3 kap. 4 § vägtrafikdatalagen (2019:369). 14 § Transportstyrelsen får medge en sökande direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret bara om det inte finns hinder mot att lämna ut uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ett medgivande till direktåtkomst får återtas om det inte längre finns förutsättningar för det eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det. 15 § En annan användare än en statlig eller kommunal myndighet som medges direktåtkomst får inte beviljas rätt att för sökning i vägtrafikregistret använda andra sökbegrepp än 1. registreringsnummer, fordonsidentifieringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer i fråga om uppgifter om fordon enligt bilaga 1 avsnitt 1 och 2, 2. personnummer eller samordningsnummer i fråga om uppgifter om körkort och förarbevis enligt bilaga 2 avsnitt 1 och 2, och 3. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, förarkod för taxiförarlegitimation, namn eller del av namn i fråga om uppgifter om behörigheter enligt bilaga 2 avsnitt 3-5 och om tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet enligt bilaga 3. Transportstyrelsen kan med stöd av 8 kap. 2 § meddela de ytterligare begränsningar av användningen av sökbegrepp och de andra villkor som behövs. Direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet och CBE-direktivet 16 § När ett utländskt kontaktställe genom direktåtkomst söker uppgifter i vägtrafikregistret enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet, ska Transportstyrelsen registrera 1. om sökningen har lett till en träff eller inte, 2. vilka uppgifter som har översänts, 3. datum och tidpunkt för översändandet, angiven med timme, minut och sekund, 4. namn eller beteckning på det sökande organet, och 5. att uppgifterna har hämtats från Transportstyrelsen. De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och tillgodose skyddet av de personuppgifter som utbyts. 17 § Uppgifter som har registrerats enligt 16 § ska gallras två år efter registreringen. 18 § Uppgifter som ett utländskt kontaktställe har använt för sökning i vägtrafikregistret ska förstöras när sökningen har besvarats, om uppgifterna inte behövs för registrering enligt 16 §. 19 § Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet är felaktiga eller inte borde ha översänts, ska Transportstyrelsen snarast underrätta det utländska kontakt- stället om detta. 20 § På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska Transportstyrelsen, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgifter som har registrerats enligt 16 § med anledning av ett visst uppgiftsutlämnande. 21 § Bestämmelser om tillsyn över behandling av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet finns i 5 kap. 16 och 17 §§ och 6 kap. 10 och 11 §§ förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete. Direktåtkomst till andra gemensamt tillgängliga uppgifter än de som finns i vägtrafikregistret 22 § Transportstyrelsen får medge Skatteverket direktåtkomst till elektroniska handlingar i ärenden enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning samt i ärenden som avser fordonsrelaterade skatter enligt 1. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 2. lagen (2004:629) om trängselskatt, 3. vägtrafikskattelagen (2006:227), eller 4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonskatt. 23 § Transportstyrelsen får medge Polismyndigheten direktåtkomst till uppgifter som Transportstyrelsen har tillgång till genom det nätverk som avses i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort. Uppgifterna får endast användas i den utsträckning det är förenligt med direktivet. Förordning (2021:897). 5 kap. Utlämnande och inhämtande av uppgifter i särskilda fall Särskilda sammanställningar av uppgifter i vägtrafikregistret Fordonsverksamheten 1 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla en särskild sammanställning av uppgifter om fordon. Sammanställningen får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 1 avsnitt 1 och 2, dock inte uppgift om personnummer. 2 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla den skattskyldige en särskild sammanställning av uppgifter om trängselskatt. Sammanställningen får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning. 3 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla Skatteverket uppgifter om trängselskatt när det behövs för verkets handläggning av ett ärende om trängselskatt. 3 a § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Transportstyrelsen ska på begäran av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen utan dröjsmål lämna ut uppgifter om trängselskatt som gäller passager av en betalstation eller kontrollpunkt om det av begäran framgår att uppgifterna i ett brådskande fall behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Förordning (2019:662). 3 a § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Transportstyrelsen ska på begäran av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen utan dröjsmål lämna ut uppgifter om trängselskatt som gäller passager av en betalstation eller kontrollpunkt om det av begäran framgår att uppgifterna i ett brådskande fall behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666) eller försök, förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott. Förordning (2022:699). 4 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla den avgiftsskyldige en särskild sammanställning av uppgifter om infrastrukturavgifter på väg. Sammanställningen får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning. Behörighetsverksamheten 5 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla en särskild sammanställning av uppgifter om körkort. Sammanställningen får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 1 och 2 och får lämnas ut endast till den registrerade eller till 1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, en övervakningsnämnd, Integritetsskyddsmyndigheten, eller 2. någon annan myndighet, om den behöver uppgifterna för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att den enskilde lider skada eller men. Förordning (2020:1152). 6 § Efter fem år från beslutet eller underrättelsen i ärendet får en sammanställning som avses i 5 § inte innehålla uppgifter om 1. återkallelse, 2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige, 3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488), 4. spärrtid, 5. omhändertagande, 6. varning, 7. ogiltighet, 8. föreläggande, 9. krav på personutredning, 10. prövotid, 11. krav på körkortstillstånd, 12. krav på förarprov, eller 13. villkor om alkolås samt villkorstidens längd. Begränsningen enligt första stycket gäller inte för den registrerade och inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Integritetsskyddsmyndigheten har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall. Förordning (2020:1152). 7 § Transportstyrelsen ska på begäran av den registrerade eller en myndighet som avses i 5 § tillhandahålla en särskild sammanställning av uppgifter om taxiförarlegitimation. Sammanställningen får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3.1-3.3. 8 § Efter fem år från beslutet eller underrättelsen i ärendet får en sammanställning som avses i 7 § inte innehålla uppgift om 1. återkallelse, 2. olämplighetstid, 3. omhändertagande, eller 4. varning. Sådana begränsningar gäller inte för den registrerade och inte heller om en myndighet som avses i 6 § andra stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall. 9 § Transportstyrelsen ska på begäran av den registrerade eller en myndighet som avses i 5 § tillhandahålla en särskild sammanställning av uppgifter om andra behörigheter för yrkesmässig trafik och taxitrafik än sådana som avses i 5 och 7 §§ och om färdskrivarkort. Sammanställningen får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3.4, 4 och 5. Tillståndsverksamheten 10 § Transportstyrelsen ska på begäran av den registrerade eller en myndighet som avses i 5 § tillhandahålla en särskild sammanställning av uppgifter om yrkestrafik, taxitrafik, biluthyrning, redovisningscentraler för taxitrafik eller utbildningsverksamhet. Sammanställningen får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3 och 4 och bilaga 3. 11 § I fråga om en innehavare av ett tillstånd att bedriva taxitrafik, biluthyrning, redovisningscentral för taxitrafik eller utbildningsverksamhet eller en person som har prövats enligt 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning, 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 11 eller 12 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, får efter fem år från beslutet eller underrättelsen i ärendet en sammanställning som avses i 10 § inte innehålla uppgift om 1. återkallelse, 2. olämplighetstid, eller 3. varning. I fråga om en innehavare av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik eller någon som har prövats enligt 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210) får, efter två år från ett beslut om återkallelse av ett tillstånd eller från den tidpunkt då en tillfällig indragning av ett tillstånd upphörde att gälla, en sammanställning som avses i 10 § inte innehålla uppgift om 1. återkallelse, eller 2. tillfällig indragning. Begränsningarna enligt första och andra styckena gäller inte för den registrerade och inte heller om en myndighet som avses i 6 § andra stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall. 12 § En sammanställning som avses i 10 § får, i fråga om personer som har förklarats olämpliga att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 1 § yrkestrafiklagen, från och med den tidpunkt då den prövades goda anseende har återupprättats enligt 4 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), inte innehålla uppgift om 1. olämplighetsförklaring, 2. olämplighetstid, eller 3. åläggande att avlägga skriftligt examensprov enligt 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen. Begränsningarna enligt första stycket gäller inte för den registrerade och inte heller om en myndighet som avses i 6 § andra stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall. Belastningsuppgifter 13 § Om Transportstyrelsen vid handläggning av ett körkortsärende eller ett ärende om taxiförarlegitimation, yrkestrafik, taxitrafik, biluthyrning, redovisningscentraler för taxitrafik eller utbildningsverksamhet begär in ett yttrande från en annan myndighet, ska styrelsen ge denna myndighet sådana belastningsuppgifter som behövs för att yttrandet ska kunna lämnas. Kriminalvården ska ge belastningsuppgifter till en särskild personutredare eller övervakare, om det behövs för prövning av frågor om behandling. 13 a § /Träder i kraft I:2022-02-02/ På begäran av Polismyndigheten eller Skatteverket ska en uppgift om riskvärde enligt bilaga 3 avsnitt 2.3 eller bilaga 4 avsnitt 2.3 lämnas ut. Polismyndigheten och Skatteverket ska ha rätt att ta del av uppgifterna om riskvärde vid direktåtkomst till vägtrafikregistret enligt 3 kap. 4 § vägtrafikdatalagen (2019:369) och 4 kap. 13 §. Förordning (2021:1307). Fotografisk bild 14 § Transportstyrelsen ska på begäran av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Trafikverket eller Kronofogdemyndigheten lämna ut en personuppgift i vägtrafikregistret i form av en fotografisk bild av en enskild. Internationellt uppgiftsutbyte 15 § Uppgifter i vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation om utlämnandet sker med anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell konvention som Sverige har tillträtt eller ett av riksdagen godkänt avtal med en främmande stat eller en mellanfolklig organisation. 16 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får överföras endast 1. i samband med ett ärende om a) ursprungskontroll, b) registrering av fordon, c) utfärdande eller förnyelse av ett svenskt körkort eller utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort, d) förarkort eller verkstadskort enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet, e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller yrkestrafiklagen (2012:210), f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006, g) trängselskatt, h) infrastrukturavgifter på väg, eller i) utfärdande och kontroll av yrkeskompetensbevis, 2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller 3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 18 §. Förordning (2020:303). 16 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får överföras endast 1. i samband med ett ärende om a) ursprungskontroll, b) registrering av fordon, c) utfärdande eller förnyelse av ett svenskt körkort eller utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort, d) förarkort eller verkstadskort enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet, e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller yrkestrafiklagen (2012:210), f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006, g) trängselskatt, h) infrastrukturavgifter på väg, eller i) utfärdande och kontroll av yrkeskompetensbevis, 2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), 3. vid en väg- eller företagskontroll enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller förordningen (2005:399) om arbetstid vid vissa vägtransporter, eller 4. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 18 §. Förordning (2021:1307). Övriga bestämmelser 17 § Om den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som i enlighet med denna förordning har lämnats ut från vägtrafikregistret misstänker att uppgifterna är oriktiga, ska han eller hon genast anmäla det till Transportstyrelsen. 18 § Transportstyrelsen ska bistå andra myndigheter och allmänheten med att söka uppgifter i utländska register över vägtransportföretag enligt de förutsättningar som anges i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 och 3 kap. 6 § vägtrafikdatalagen (2019:369). 6 kap. Transportstyrelsens tillgång till brottsbelastningsuppgifter Rätt att på begäran få uppgifter 1 § I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. 2 § De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten enligt 16 d § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och som inte förmedlas till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 ska genast förstöras. Underrättelseskyldighet 3 § /Upphör att gälla U:2022-06-01/ Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser: 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken, 2. 4 kap. brottsbalken, 3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken, 4. 8 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken, 5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken, 6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken, 7. 11 kap. brottsbalken, 8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken, 9. 13 kap. brottsbalken, 10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 14 kap. 13 § brottsbalken, 11. 15 kap. 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brottsbalken, 12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken, 13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 17 kap. 16 § brottsbalken, 14. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 15. narkotikastrafflagen (1968:64), 16. skattebrottslagen (1971:69), 17. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands, 18. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 19. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag, 20. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009), 21. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67), 22. 9 kap. 2 eller 3 § körkortslagen (1998:488), 23. 20 eller 21 § lagen (1998:492) om biluthyrning, 24. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 25. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken (1998:808), 26. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 27. lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 28. 5 kap. 1 § fordonslagen (2002:574), 29. 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§ samma lag, 30. 10 kap. 2 § första, andra, tredje eller fjärde stycket järnvägslagen (2004:519), 31. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, 32. 20 kap. 8 eller 9 § utlänningslagen (2005:716), 33. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods, 34. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612), 35. 11 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, 36. lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, 37. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500), 38. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622), 39. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210), 40. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211), 41. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 42. lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott, 43. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192), 44. 23 eller 24 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, 45. 19, 19 a eller 20 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 46. 12 § förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet, 47. 14 § förordningen (1998:780) om biluthyrning, 48. 4, 5, 6 eller 6 a § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 49. trafikförordningen (1998:1276), 50. 9 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., 51. 8 kap. 5, 6, 7, 8 eller 9 § fordonsförordningen (2009:211), 52. 6 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 53. 7 kap. 1, 2 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238), eller 54. 12 kap. 1-4 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2021:1042). 3 § /Träder i kraft I:2022-06-01/ Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser: 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken, 2. 4 kap. brottsbalken, 3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken, 4. 8 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken, 5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken, 6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken, 7. 11 kap. brottsbalken, 8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken, 9. 13 kap. brottsbalken, 10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 14 kap. 13 § brottsbalken, 11. 15 kap. 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brottsbalken, 12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken, 13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 17 kap. 16 § brottsbalken, 14. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken, 15. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 16. narkotikastrafflagen (1968:64), 17. skattebrottslagen (1971:69), 18. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands, 19. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag, 21. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009), 22. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67), 23. 9 kap. 2 eller 3 § körkortslagen (1998:488), 24. 20 eller 21 § lagen (1998:492) om biluthyrning, 25. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 26. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 27. lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 28. 5 kap. 1 § fordonslagen (2002:574), 29. 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§ samma lag, 30. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, 31. 20 kap. 8 eller 9 § utlänningslagen (2005:716), 32. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods, 33. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612), 34. 11 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, 35. lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, 36. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500), 37. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622), 38. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210), 39. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211), 40. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 41. lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott, 42. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192), 43. 23 eller 24 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, 44. 7 kap. 2 eller 3 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), 45. 8 kap. 2 eller 3 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, 46. 19, 19 a eller 20 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 47. 12 § förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet, 48. 14 § förordningen (1998:780) om biluthyrning, 49. 4, 5, 6 eller 6 a § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 50. trafikförordningen (1998:1276), 51. 9 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., 52. 8 kap. 5, 6, 7, 8 eller 9 § fordonsförordningen (2009:211), 53. 6 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 54. 7 kap. 1, 2 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238), eller 55. 12 kap. 1-4 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2022:428). 3 § /Träder i kraft I:2022-06-15/ Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser: 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken, 2. 4 kap. brottsbalken, 3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken, 4. 8 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken, 5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken, 6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken, 7. 11 kap. brottsbalken, 8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken, 9. 13 kap. brottsbalken, 10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 14 kap. 13 § brottsbalken, 11. 15 kap. 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brottsbalken, 12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken, 13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 17 kap. 16 § brottsbalken, 14. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken, 15. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 16. narkotikastrafflagen (1968:64), 17. skattebrottslagen (1971:69), 18. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands, 19. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag, 21. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009), 22. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67), 23. 9 kap. 2 eller 3 § körkortslagen (1998:488), 24. 20 eller 21 § lagen (1998:492) om biluthyrning, 25. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 26. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 27. 45 h § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, 28. lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 29. 5 kap. 1 § fordonslagen (2002:574), 30. 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§ samma lag, 31. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, 32. 20 kap. 8 eller 9 § utlänningslagen (2005:716), 33. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods, 34. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612), 35. 11 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, 36. lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, 37. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500), 38. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622), 39. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210), 40. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211), 41. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 42. lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott, 43. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192), 44. 23 eller 24 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, 45. 7 kap. 2 eller 3 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), 46. 8 kap. 2 eller 3 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, 47. 19, 19 a eller 20 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 48. 12 § förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet, 49. 14 § förordningen (1998:780) om biluthyrning, 50. 4, 6 eller 6 a § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 51. trafikförordningen (1998:1276), 52. 9 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., 53. 8 kap. 5, 6, 7, 8 eller 9 § fordonsförordningen (2009:211), 54. 6 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 55. 7 kap. 1, 2 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238), eller 56. 12 kap. 1-4 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2022:478). 3 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser: 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken, 2. 4 kap. brottsbalken, 3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken, 4. 8 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken, 5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken, 6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken, 7. 11 kap. brottsbalken, 8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken, 9. 13 kap. brottsbalken, 10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 14 kap. 13 § brottsbalken, 11. 15 kap. 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brottsbalken, 12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken, 13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 17 kap. 16 § brottsbalken, 14. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken, 15. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 16. narkotikastrafflagen (1968:64), 17. skattebrottslagen (1971:69), 18. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands, 19. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag, 21. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009), 22. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67), 23. 9 kap. 2 eller 3 § körkortslagen (1998:488), 24. 20 eller 21 § lagen (1998:492) om biluthyrning, 25. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 26. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 27. 45 h § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, 28. lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 29. 5 kap. 1 § fordonslagen (2002:574), 30. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, 31. 20 kap. 8 eller 9 § utlänningslagen (2005:716), 32. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods, 33. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612), 34. 11 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, 35. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500), 36. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622), 37. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210), 38. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211), 39. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 40. lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott, 41. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192), 42. 23 eller 24 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, 43. 7 kap. 2 eller 3 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), 44. 8 kap. 2 eller 3 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, 45. terroristbrottslagen (2022:666), 46. 19, 19 a eller 20 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 47. 12 § förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet, 48. 14 § förordningen (1998:780) om biluthyrning, 49. 4, 6 eller 6 a § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 50. trafikförordningen (1998:1276), 51. 9 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., 52. 8 kap. 5, 6, 7, 8 eller 9 § fordonsförordningen (2009:211), 53. 6 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 54. 7 kap. 1, 2 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238), eller 55. 12 kap. 1-4 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2022:699). 4 § En underrättelse om en dom eller ett beslut som får överklagas ska lämnas först sedan Polismyndigheten har fått besked om att avgörandet har fått laga kraft eller överklagats. En underrättelse enligt 3 § ska lämnas även i fråga om beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i någon annan författning. 5 § När en underrättelse enligt 3 § lämnas ska även dom, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, som tidigare har antecknats i registret och som det ska lämnas underrättelse om enligt 3 §, tas med i underrättelsen under fem år från det att domen eller beslutet meddelades eller föreläggandet godkändes. Om den dom eller det beslut eller föreläggande som har föranlett underrättelsen till Transportstyrelsen har ändrats, upphävts eller undanröjts, ska Polismyndigheten underrätta Transportstyrelsen om det. 6 § Polismyndigheten ska lämna en underrättelse enligt 3 § även när Transportstyrelsen begär det efter att ha tagit emot en anmälan om att någon som avses i 7 § första stycket 1-4 har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. 7 § /Upphör att gälla U:2022-02-02/ När Transportstyrelsen får en underrättelse från Polismyndigheten enligt 3 §, 5 § andra stycket eller 6 § får Transportstyrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter för personen i fråga om behörigheter enligt bilaga 2 avsnitt 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 och 4 och tillstånd enligt bilaga 3 som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna avser 1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis, 2. den för vilken a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut, b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen, c) tid för villkor om alkolås löpt ut och körkort får utfärdas efter ansökan enligt 5 kap. 15 b § första stycket körkortslagen, eller d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget enligt 5 kap. 7 § körkortslagen, 3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige, 4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation, 5. den för vilken a) tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut, eller b) taxiförarlegitimation är ogiltig endast på grund av att föreskriven körkortsbehörighet saknas, 6. den som har gällande tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, den vars tillstånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), 7. den som har gällande tillstånd att bedriva taxitrafik eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen, 8. den som har gällande tillstånd att bedriva biluthyrning eller någon annan prövad person som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning, 9. den som har gällande tillstånd att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral för taxitrafik eller någon annan prövad person enligt 11 eller 12 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, eller 10. den som har gällande tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 4 kap. 9 § körkortslagen, 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor, 8 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller 2 § lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar eller någon annan prövad person som avses i bilaga 3 avsnitt 5.2. Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt första stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott som avses i 3§. Förordning (2020:628). 7 § /Träder i kraft I:2022-02-02/ När Transportstyrelsen får en underrättelse från Polismyndigheten enligt 3 §, 5 § andra stycket eller 6 § får Transportstyrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter för personen i fråga om behörigheter enligt bilaga 2 avsnitt 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 och 4, tillstånd enligt bilaga 3 och tillsyn enligt bilaga 4 som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna avser 1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis, 2. den för vilken a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut, b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen, c) tid för villkor om alkolås löpt ut och körkort får utfärdas efter ansökan enligt 5 kap. 15 b § första stycket körkortslagen, eller d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhänder-taget enligt 5 kap. 7 § körkortslagen, 3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige, 4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation, 5. den för vilken a) tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut, eller b) taxiförarlegitimation är ogiltig endast på grund av att föreskriven körkortsbehörighet saknas, 6. den som har gällande tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, den vars tillstånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), 7. den som har gällande tillstånd att bedriva taxitrafik eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen, 8. den som har gällande tillstånd att bedriva biluthyrning eller någon annan prövad person som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning, 9. den som har gällande tillstånd att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral för taxitrafik eller någon annan prövad person enligt 11 eller 12 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställnings-centraler för taxitrafik, 10. den som har gällande tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 4 kap. 9 § körkortslagen, 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor, 8 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller 2 § lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar eller någon annan prövad person som avses i bilaga 3 avsnitt 5.2, eller 11. den som utför transporter som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 eller förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter. Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt första stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om 1. den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott som avses i 3 §, eller 2. uppgifterna avser brott enligt 9 kap. 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller 19 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter. Förordning (2021:1307). 8 § De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten och som inte behandlas enligt 7 § ska genast förstöras. 7 kap. Prövningsförfarande och överklagande Beslutsmyndigheter 1 § Transportstyrelsen prövar frågor och fattar beslut enligt denna förordning. Den myndighet som enligt bestämmelserna i denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen ska föra in uppgifter i vägtrafikregistret fattar dock de beslut som behövs med anledning av den handläggningen. Omprövning av beslut 2 § Transportstyrelsen får efter omprövning ändra ett beslut som har fattats automatiserat. En begäran om omprövning av ett sådant beslut ska göras skriftligen och ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom ett år från dagen för beslutet. Ett beslut som har fattats automatiserat får också omprövas på initiativ av Transportstyrelsen inom två månader från dagen för beslutet. Ett beslut om vägtrafikregisteravgift som avses i 2 kap. 3 § och som tas ut i samband med fordonsskatt får inte omprövas. 3 § Bestämmelser om ändring av beslut i andra fall än som avses i 2 § finns i 37-39 §§ förvaltningslagen (2017:900). Inhibition 4 § Ett beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte beslutsmyndigheten beslutar något annat. Beslutsmyndigheten får bestämma att ett beslut som ska omprövas tills vidare inte ska gälla (inhibition). Överklagande 5 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut om registrering av uppgifter enligt 2 kap. får inte överklagas. Ett beslut som har fattats automatiserat får inte överklagas innan beslutsmyndigheten har omprövat det enligt 2 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan beslutsmyndigheten har omprövat det ska anses som en begäran om omprövning enligt nämnda bestämmelse. 8 kap. Bemyndiganden Verkställighet och avgifter 1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. verkställigheten av vägtrafikdatalagen (2019:369), denna förordning, artiklarna 16-18 i förordning (EG) nr 1071/2009, artiklarna 11, 13.1 och 14 i förordning (EG) nr 1072/2009 och artiklarna 20, 23.1 och 24 i förordning (EG) nr 1073/2009, 2. att Trafikverket i stället för Transportstyrelsen ska föra in uppgifter i vägtrafikregistret om provverksamhet enligt bilaga 2 avsnitt 2, 3 och 5, 3. storleken på de avgifter som avses i 2 kap. 3 § och hur de ska tas ut, och 4. avgifter för ärendehandläggning enligt vägtrafikdatalagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska styrelsen höra 1. Trafikverket, i fråga om föreskrifter enligt första stycket 2, 2. Polismyndigheten, om föreskrifterna avser myndighetens verksamhet, Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet, och 3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av fordon som förs över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret. Direktåtkomst 2 § Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta om anslutning till vägtrafikregistret för direktåtkomst. För en användare som medges direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret får styrelsen meddela de ytterligare begränsningar av användningen av sökbegrepp, utöver dem som anges i 4 kap. 15 §, och de övriga villkor som behövs. Internationell överenskommelse 3 § Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överenskommelse som rör frågor om utbyte av information på elektronisk väg inom styrelsens kompetensområde. Övergångsbestämmelser 2019:382 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019. 2. I förordningen (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om a) ärenden som har inletts före ikraftträdandet, och b) överklagande av beslut. 2022:478 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2022. 2. För brott mot 5 § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som begås före ikraftträdandet gäller underrättelseskyldigheten i 6 kap. 3 § i dess lydelse före den 15 juni 2022. 2022:699 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 2. För brott mot 2 § den upphävda lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§ samma lag eller den upphävda lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet som begåtts före den 1 juli 2022 gäller 6 kap. 3 § i den äldre lydelsen. Bilaga 1. Fordon Följande uppgifter som rör fordon ska föras in i vägtrafikregistret: /Upphör att gälla U:2022-02-02/ 1. Identitetsuppgifter I fråga om fordonsägare, ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), ackrediterade besiktningsorgan, innehavare av saluvagnslicens, skattskyldig enligt avsnitt 4.2 och avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2 ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret: Fullständigt namn eller företagsnamn Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande För fysisk person: folkbokföringsadress eller, om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet För juridisk person: adress i landet En adress i ett annat land får anges om adress i Sverige saknas för 1. ägaren i fråga om tillfällig registrering av ett fordon och ägaren är en fysisk person, 2. en sådan ackrediterad verkstad som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), 3. en skattskyldig enligt avsnitt 4.2, eller 4. en avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2. /Träder i kraft I:2022-02-02/ 1. Identitetsuppgifter I fråga om fordonsägare, ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), ackrediterade besiktningsorgan, innehavare av saluvagnslicens, skattskyldig enligt avsnitt 4.2 och avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2 ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret: Fullständigt namn eller företagsnamn Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande För fysisk person: folkbokföringsadress och, i förekommande fall, en särskild postadress som är anmäld hos Skatteverket eller, om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet För juridisk person: adress i landet En adress i ett annat land får anges om adress i Sverige saknas för 1. ägaren i fråga om tillfällig registrering av ett fordon och ägaren är en fysisk person, 2. en sådan ackrediterad verkstad som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen, 3. en skattskyldig enligt avsnitt 4.2, eller 4. en avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2 För nuvarande och föregående fordonsägare och innehavare av saluvagnslicens ska även följande identitetsuppgifter antecknas: - Hemortskommun - Hemortslän I fråga om ursprungskontroll får ägarens e-postadress i förekommande fall anges. 2. Fordonsuppgifter /Upphör att gälla U:2022-02-02/ 2.1 Fordon Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen. Dessutom ska följande uppgifter antecknas: Drivmedel EG-typgodkännande - intyg nr - utfärdandedatum - variant - version - informationsdokument nr Fabrikat/typ Fordonsår Färg /Träder i kraft I:2022-02-02/ 2.1 Fordon Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen. Dessutom ska följande uppgifter antecknas: Drivmedel EG-typgodkännande - informationsdokument nr - intyg nr - utfärdandedatum - variant - version Fabrikat/typ Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller datum då fordonet för första gången togs i bruk) Färg Identifieringsmärkning - fordonsidentifieringsnummer eller motsvarande Miljöklass eller utsläppsklass Modellkod Passagerare, antal Registreringsnummer och beteckning på skylt för beskickningsfordon respektive personlig skylt Sittplatser, antal Släpvagnsvikt Tankvolym Tjänstevikt /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Totalvikt Modellkod, tankvolym och fordonsår antecknas inte för EG- typgodkända fordon /Träder i kraft I:2022-02-02/ Totalvikt Modellkod, tankvolym och årsmodell antecknas inte för EG- typgodkända fordon 2.2 Ägare Antal ägare Nuvarande och föregående ägare /Upphör att gälla U:2022-02-02/ 2.3 Allmänt Avgifter /Träder i kraft I:2022-02-02/ 2.3 Allmänt Användningsförbud enligt - lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon - vägtrafikskattelagen (2006:227) - lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt Avgifter - vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon - övriga avgifter som rör fordon Avregistrering Avställning Besiktningsskyldighet Beslag Beslut om ianspråktagande av fordon enligt lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter Efterlysning /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet Försäkring - företag - datum för tecknande - försäkring saknas Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B /Träder i kraft I:2022-02-02/ Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet Försäkring - bilmärkeskod - datum för tecknande - datum när försäkring upphörde - företag - försäkring saknas - försäkringsbolagskod Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken Transportstyrelsen enligt 15 kap. 1 § 3 eller 7 § 4 förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning har föreskrivit eller i det enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen ska gälla Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år Körförbud Påställning Registrering - datum för registrering i Sverige - datum för första registrering av ett importerat fordon oavsett första registreringsland Registreringsbevis med kontrollnummer Registreringsskylt - ersättningsskylt - stulen skylt - omhändertagen skylt Skatter - fordonsskatt - saluvagnsskatt - skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Tillstånd enligt lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet Uppgift om att ett fordon har sålts exekutivt av Kronofogdemyndigheten, datum för överlåtelsen och uppgift om att det aktuella fordonet inte får tas i anspråk för fordonsrelaterade skulder som uppkommit före eller samma dag som överlåtelsen Uttagning för användning inom totalförsvaret 2.4 Besiktning, efterkontroll, flygande inspektion och annan kontroll Ackrediterade besiktningsorgan - besiktningsorganet - besiktningsstationer - datum för ackrediteringen - fordonskategorier som ackrediteringen avser - förändringar eller återkallelser av ackrediteringen - län som ackrediteringen avser Ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211) Bedömningskod för respektive brist Besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen utförts Besiktningstekniker som utfört och rapporterat besiktningen Datum och klockslag då besiktningen utförts Datum när besiktning senast ska ha skett Detalj-, positions-, läges- och bristkod Fordonsidentifieringsnummer vid underkänd registreringsbesiktning Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet Godkänt besiktningsresultat Identifieringsnummer för besiktningsprotokoll Lämplighetsbesiktning - användning - godkännande Län där besiktningen utförts Motivering av underkänd besiktning eller orsak till icke slutförd besiktning Myndighetskod Mätvärden - bromskraftsvärde - retardationsvärde - avgasvärde Resultat av mopedbesiktning Riskvärde Underkänt besiktningsresultat Vägmätarställning 2.5 Saluvagnslicens Beteckning på saluvagnsskylt Datum för beviljande av licensen Fordonsslag som licensen avser Försäkringsföretag Försäkringstyp Upphörande av licensen med angivande av datum 2.6 Tillfällig registrering Fordonsuppgifter Fabrikat/typ Fordonsidentifieringsnummer eller annan identifieringsmärkning Land varifrån fordonet kommer Tidigare utländskt registreringsnummer Tillfälligt registreringsnummer Typ av tidigare utländsk registrering (begränsat brukande eller inte) Typ av tillfällig registrering /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Allmänna uppgifter Datum för registrering Efterlysning Försäkring - datum för tecknande - företag - försäkring saknas Giltighetstid /Träder i kraft I:2022-02-02/ Allmänna uppgifter Datum för registrering Efterlysning Försäkring - datum för tecknande - datum när försäkring upphörde - företag - försäkring saknas - försäkringsbolagskod Giltighetstid Registreringsbevis Registreringsskylt - ersättningsskylt - omhändertagen skylt - stulen skylt 2.7 Ursprungskontroll Fordonsuppgifter Datum då fordonet fördes in i Sverige Fabrikat, typ Fordonsidentifieringsnummer, motornummer (anges endast för motorcykel och moped) eller annan identifieringsmärkning Fordonsslag Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller datum då fordonet för första gången togs i bruk) Färg Ursprungsland och ursprung Utländskt eller tidigare registreringsnummer Vägmätarställning Allmänna uppgifter Avgifter Efterlysning Godkänd ursprungskontroll Icke godkänd ursprungskontroll - avvisad - orsak till icke godkänd ursprungskontroll - underkänd Uppgifter från internationella register Ärendenummer 2.8 Besiktningsverksamhet Uppgifter från besiktningsorgan som behövs för fullgörande av Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574). 3. Uppgifter om felparkeringsavgifter 3.1 Fordon Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen. Dessutom antecknas följande uppgifter: - Fordonsår - Modellbeteckning - Registreringsnummer I förekommande fall antecknas följande uppgifter: - Beteckning på personlig skylt - Beteckning på skylt för beskickningsfordon 3.2 Ägare Registrerad ägare vid tidpunkten för utfärdandet av parkeringsanmärkningen. 3.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden) Användningsförbud Belopp Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats Erinran Kod för ansvarig kronofogdemyndighet Rättelsemeddelande Undanröjande Utfärdande Åläggande Återbetalning Ärendenummer Överlämnande till Kronofogdemyndigheten 4. Uppgifter om trängselskatt 4.1 Passagen Betalstation Den kommun inom vilken passagen skett Fordonets landskod Fordonets vikt /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Fordonsslag Kontrollpunkt /Träder i kraft I:2022-02-02/ Fordonsslag Fotografisk bild av passagen Kontrollpunkt Registreringsnummer eller beteckning på skylt Skattebelopp för passagetidpunkten Tidpunkt för passagen 4.2 Beslut om trängselskatt och tilläggsavgift Belopp /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Beslutsdatum Den skattskyldige /Träder i kraft I:2022-07-01/ Beslutsdatum Betalningsförmedlare, med angivande av giltighetstid för avtalet med väganvändaren Den betalningsskyldige Den skattskyldige Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter: - Landskod - Registreringsnummer eller beteckning på skylt Tidpunkt för passage, betalstation och kontrollpunkt 4.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden) Användningsförbud Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 § lagen (2004:629) om trängselskatt Betalning Undanröjande utfärdad betalningsuppmaning Återbetalning Överlämnande till kronofogdemyndigheten 5. Uppgifter om infrastrukturavgifter 5.1 Passagen Avgiftsbelopp Betalstation Fordonets landskod Fordonets vikt /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Fordonsslag Registreringsnummer eller beteckning på skylt /Träder i kraft I:2022-02-02/ Fordonsslag Fotografisk bild av passagen Registreringsnummer eller beteckning på skylt Tidpunkt för passagen 5.2 Beslut om infrastrukturavgift, förseningsavgift och tilläggsavgift Belopp /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Beslutsdatum Den avgiftsskyldige Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter: - Landskod - Registreringsnummer eller beteckning på skylt /Träder i kraft I:2022-07-01/ Beslutsdatum Betalningsförmedlare, med angivande av giltighetstid för avtalet med väganvändaren Den avgiftsskyldige Den betalningsskyldige Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter: - Landskod - Registreringsnummer eller beteckning på skylt Tidpunkt för passage och betalstation 5.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden) Användningsförbud Betalning Undanröjande utfärdad betalningsuppmaning Återbetalning Överlämnande till Kronofogdemyndigheten 6. Övrigt Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor eller ärenden som rör fordonsverksamheten. Förordning (2022:784). Bilaga 2. Behörigheter /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Följande uppgifter som rör behörigheter ska föras in i vägtrafikregistret: 1. Identitetsuppgifter Följande identitetsuppgifter ska föras in i vägtrafikregistret: Fullständigt namn eller företagsnamn Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer, födelse- datum eller motsvarande För utfärdande av förarkort, födelseort För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet För juridisk person: adress i landet /Träder i kraft I:2022-02-02/ Följande uppgifter som rör behörigheter ska föras in i vägtrafikregistret: 1. Identitetsuppgifter Följande identitetsuppgifter ska föras in i vägtrafikregistret: Fullständigt namn eller företagsnamn Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer, födelsedatum eller motsvarande För utfärdande av förarkort, födelseort För fysisk person: folkbokföringsadress och, i förekommande fall, en särskild postadress som är anmäld hos Skatteverket eller, om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet För juridisk person: adress i landet Identitetsuppgifter som inte har samband med annan registrering får föras in om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden eller ärenden om förarbevis. 2. Körkortsuppgifter Särskilda bestämmelser om gallring 2.1 Körkort Ansökan med anledning av förlängning av giltighet för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) och beslut med anledning av en sådan ansökan Uppgift om ett beslut ska gallras när uppgiften om körkort gallras Ansökan om godkännande av handledare, beslut med anledning av ansökan och elev som godkännandet avser Uppgiften om ansökan ska gallras när beslut har meddelats Har ett godkännande som handledare upphört att gälla enligt 4 kap. 8 § körkortslagen (1998:488) ska uppgifterna om godkännande och elev gallras fem år efter det att godkännandet upphörde att gälla Ansökan om innehav av körkort med villkor om alkolås och beslut med anledning av en sådan ansökan Uppgiften om ansökan ska gallras när ärendet slutligt har avgjorts Ett avslagsbeslut ska gallras fem år efter beslutet Ansökan om körkortstillstånd och beslut med anledning av ansökan Uppgiften om ansökan ska gallras när beslut har meddelats Uppgift om ett beslut ska gallras fem år efter beslutet. Om ett ingripande har skett mot ett meddelat körkortstillstånd, ska tillståndet gallras när ingripandet gallras Ansökan om undantag och beslut med anledning av en ansökan Ansökan om utbyte av ett utländskt körkort mot ett svenskt eller om ersättande av ett utländskt körkort med ett svenskt och beslut som rör en sådan ansökan Uppgiften om ansökan ska gallras när ärendet har avgjorts Beslut om att utbyte eller ersättande inte medges ska gallras fem år efter beslutet Behörighet för förarbevis enligt körkortslagen (1998:488) Uppgiften ska gallras när förarbeviset har förnyats enligt 3 kap. 14 § och 21 § 5 körkortslagen (1998:488) och giltighetstiden för förarbeviset har löpt ut. Uppgiften ska inte gallras om någon annan uppgift än giltighetstid för förarbeviset har ändrats Beslut med anledning av en ansökan om förnyelse Beslut med anledning av övervägande om körkortsingripande och delgivning av ett sådant beslut i visst fall Uppgifterna ska gallras fem år efter beslutet. Om det vid denna tidpunkt finns ett beslut som avser körkortstillståndet och som inte är gallrat, ska en gallring av uppgifterna i stället ske när beslutet om körkortstillståndet gallras Beslut om traktorkort Uppgiften ska gallras när ett nytt beslut om traktorkort har meddelats, men inte om någon uppgift i traktorkortet har ändrats Dag då giltighetstid för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) går ut Uppgiften ska gallras när uppgiften om körkort gallras Dag för utfärdande av förarbevis Uppgiften ska gallras när uppgiften om förarbevis gallras Dag för utfärdande av körkort Uppgiften ska gallras när uppgiften om körkort gallras Föreläggande enligt 3 kap. 18 § körkortsförordningen (1998:980) att ansöka om förnyelse av körkortet eller förarbeviset och delgivning av ett sådant föreläggande Uppgifterna ska gallras när körkortet eller förarbeviset har förnyats Föreläggande enligt 3 kap. 18 a § körkortsförordningen (1998:980) att visa att förutsättningar för att förnya körkortet finns och delgivning av ett sådant föreläggande Uppgifterna ska gallras när körkortet har förnyats Förlust av en behörighetshandling Uppgifterna ska gallras när uppgiften om behörighetshandling gallras Giltighetstid för beslut om interimistiskt körkortsingripande Giltighetstid för körkort och förarbevis Uppgiften ska gallras när uppgiften om körkort eller förarbevis gallras Krav på personutredning, prövotid, läkarintyg, körkortstillstånd eller förarprov Körkortsbehörighet Uppgifterna ska gallras när körkortet har förnyats enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) och giltighetstiden för körkortet har löpt ut Uppgifterna ska inte gallras om någon annan uppgift än giltighetstid för körkortet har ändrats Körkortsingripande övervägs Uppgiften ska gallras när ärendet är slutligt avgjort Ogiltighet av förarbevis enligt 3 kap. 21 § 4 och 3 kap. 13 § första stycket 1, 2 och 7 och andra stycket körkortslagen (1998:488) Ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1, 2, 4, 5 och 7 och andra stycket körkortslagen (1998:488) Prövotid Uppgiften ska gallras när uppgiften om körkort gallras Spärrtid Uppgift om att ett beslut om körkortsingripande har överklagats Uppgift om innehav av ett utländskt körkort, den stat som har utfärdat körkortet, utfärdandedag och körkortsnummer eller motsvarande Uppgiften ska gallras fem år efter registreringen om inte ett ingripande har gjorts mot det utländska körkortet, körkortet har bytts ut eller beslut har fattats om handledare /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Uppgift om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) och delgivning av ett sådant beslut Uppgift om medgivande enligt 2 kap. 11 § körkortslagen (1998:488) Uppgifterna ska gallras när giltighetstiden för medgivandet har gått ut /Träder i kraft I:2022-02-02/ Uppgift om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488), datum och klockslag för omhänder-tagandet och delgivning av ett sådant beslut Uppgift om medgivande enligt 5 kap. 7 § andra stycket körkortslagen (1998:488), datum och klockslag för medgivandet och den tid som medgivandet gäller Uppgifterna ska gallras när giltighetstiden för medgivandet har gått ut Uppgift om medgivande enligt 2 kap. 11 § körkortslagen (1998:488) Uppgifterna ska gallras när giltighetstiden för medgivandet har gått ut Villkorstid för innehav av körkort med villkor om alkolås enligt 5 kap. 17 § körkortslagen (1998:488) Villkor och begränsningar för körkort, körkortstillstånd eller traktorkort Uppgiften ska gallras när uppgiften om körkort, körkortstillstånd eller traktorkort gallras Överlämnande av en behörighetshandling Uppgiften ska gallras när uppgiften om behörighetshandling gallras 2.2 Belastningsuppgifter Anmälan enligt 7 kap. 9 § första stycket 3 körkortsförordningen (1998:980) Uppgiften ska gallras tre år efter det att anmälan fördes in i registret Anmälan enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) Uppgiften ska gallras fem år efter det att anmälan fördes in i registret Återkallelsegrund Uppgiften ska gallras när ingripandeuppgiften gallras 2.3 Utbildning och förarprov Beslut om undantag Uppgiften ska gallras fem år efter det att undantaget beslutades Uppgift om genomförd introduktionsutbildning som avses i 4 kap. 2 § andra stycket och 7 § första stycket 4 körkortslagen (1998:488) och datum för genomförandet Uppgifterna ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes Uppgift om genomförd riskutbildning som avses i 4 kap. 13 § körkortsförordningen (1998:980), typ av utbildning, behörighet som utbildningen avser och datum för genomförd utbildning Uppgifterna ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes Uppgifterna ska inte gallras för den som har genomgått en riskutbildning för motorcykel och har fått behörigheten A1 eller A2 men inte behörigheten A. Uppgiften ska dock gallras om behörigheten A1 eller A2 har återkallats och ett nytt förarprov krävs för att återfå behörigheten Uppgift om genomförd utbildning som avses i 7 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, behörighet som utbildningen avser, lärare (för förarbevis) och datum för genomförd utbildning Uppgifterna ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes Uppgift om genomfört kunskaps- eller körprov enligt 2 kap. 7 a § eller 3 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) och datum för genomförandet Uppgifterna ska gallras fem år efter det att provet genomfördes Uppgift om genomfört kunskapsprov enligt 3 kap. 20 § körkortslagen (1998:488) Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes Uppgift om genomfört kunskapsprov som avses i 9 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, den behörighet som provet avser, provförrättare och datum för genomförandet Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes Utbildningsanordnare och rapportör som har rapporterat genomförd utbildning och datum för rapporteringen Uppgifterna ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes Provanordnare och rapportör eller förarprövare som har rapporterat genomfört kunskaps- eller körprov och datum för rapporteringen Uppgifterna ska gallras fem år efter det att provet genomfördes 2.4 Körkortstillverkning och tillverkning av förarbevis Datum för inkommen grundhandling Fotografisk bild Leveransdatum för förarbevis Leveransdatum och nummer för ett rekommenderat brev för körkort Namnteckning Referensnummer Samtliga uppgifter i ett utfärdat körkort eller förarbevis 2.5 Övrigt Uppgifter överförda från alkolås Uppgifterna ska gallras efter tio år 3. Uppgifter om yrkesmässig trafik och taxitrafik Särskilda bestämmelser om gallring 3.1 Taxiförarlegitimation Beslut med anledning av förnyelse Beslut om förhandsbesked Uppgiften om beslut ska gallras fem år efter det att beslutet meddelades Beslut om inhibition Beslut om taxiförarlegitimation Uppgiften om beslut ska gallras fem år efter beslutet Beslut om varning eller återkallelse Delgivning av ett sådant beslut /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Den myndighet som har meddelat ett beslut Giltighetstid för ett beslut om interimistisk återkallelse /Träder i kraft I:2022-02-02/ Den myndighet som har meddelat ett beslut Förarkod Förlust av en legitimationshandling Giltighetstid för ett beslut om interimistisk återkallelse Giltighetstid för taxiförarlegitimation Krav på läkarintyg Ogiltighet av taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 11 § taxitrafiklagen (2012:211) Olämplighetstid vid avslag Olämplighetstid vid återkallelse Omhändertagande enligt 4 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211) Delgivning av ett sådant beslut Uppgift om genomfört körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 taxitrafiklagen (2012:211) och datum för genomförandet Uppgifterna ska gallras fem år efter det att provet genomfördes Förarprövare som körprov för taxiförarlegitimation avlagts inför Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskompetens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211) och datum för genomförandet Uppgifterna ska gallras fem år efter det att provet genomfördes Förarprövare som rapporterat genomfört skriftligt prov i yrkeskompetens och datum för rapporteringen Uppgifterna ska gallras fem år efter det att provet genomfördes Villkor och begränsningar för taxiförarlegitimation Överlämnande av en legitimationshandling 3.2 Belastningsuppgifter som avser taxiförarlegitimation Beslut eller anmälan enligt 6 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) från andra myndigheter som rör innehavare av taxiförarlegitimation Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 4 kap. 14 § taxitrafiklagen (2012:211) Återkallelsegrund 3.3 Tillverkning av taxiförarlegitimation Datum för inkommen grundhandling Fotografisk bild Namnteckning 3.4 Yrkesmässig trafik och taxitrafik Innehav av bevis om yrkeskompetens enligt 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter Innehav av intyg om förarutbildning för transport av farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods (ADR-intyg) och uppgifter som rör ett sådant intyg Uppgift om genomfört skriftligt prov för förare i yrkeskompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter och datum för genomförandet Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1071/2009 och datum för genomförandet Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § första stycket taxitrafiklagen (2012:211) och datum för genomförandet Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes Förarprövare som rapporterat genomfört prov och datum för rapporteringen Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes 4. Uppgifter om färdskrivarkort Ansökan om färdskrivarkort och beslut med anledning av ansökan Datum för: - anmälan om att kortet inte fungerar - avvisning - delgivning av beslut - ersättning av kort - förlustanmälan - förnyelse - godkännande - indragning - konfiskering - personalisering - stöldanmälan - under utbyte - utbyte - utfärdande - återkallelse Datum när kortet - inte längre är giltigt - har avsänts - har lämnats in - har lämnats ut Fotografisk bild och namnteckning för förarkort /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Giltighetstid Kortnummer Körkortsuppgifter som behövs för utfärdande av förarkort /Träder i kraft I:2022-02-02/ Giltighetstid Grund för utfärdande av ersättningskort Kortnummer Körkortsuppgifter som behövs för utfärdande av förarkort Land som har rapporterat ändrad kortstatus Land som har utfärdat ett utländskt förarkort med ett svenskt körkortsnummer 5. Uppgifter om yrkesförarkompetens Särskilda bestämmelser om gallring 5.1 Yrkeskompetensbevis Ansökan om dubblett av yrkeskompetensbevis Uppgiften ska gallras när en dubblett av yrkeskompetensbeviset har utfärdats enligt 4 kap. 4 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens Datum för utfärdande av yrkeskompetensbevis Förlust av yrkeskompetensbevis Unionskod Giltighetstid för körkortsbehörigheter som ingår i ett yrkeskompetensbevis Giltighetstid för yrkeskompetensbevis Körkortsbehörigheter som ett yrkeskompetensbevis avser Körkortsnummer Serienummer Uppgift om genomförd utbildning, transportslag, typ av utbildning och datum för genomförd utbildning Uppgift om en tidigare genomförd fortbildning ska gallras när en ny fortbildning har genomförts och ett nytt yrkeskompetensbevis har utfärdats med stöd av denna fortbildning Utbildningsanordnare och rapportör som har rapporterat utbildningen enligt 5 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och datum för rapportering Uppgiften ska gallras när uppgiften om genomförd utbildning gallras Överlämnande av yrkeskompetensbevis 5.2 Utländskt yrkeskompetensbevis och utländskt körkort i samband med utbildning och utfärdande av ett svenskt yrkeskompetensbevis Utländskt yrkeskompetensbevis Ansökan om utbyte av ett utländskt yrkeskompetensbevis enligt 4 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens Uppgiften ska gallras när ett yrkeskompetensbevis har utfärdats Giltighetstid för förarbehörigheter som yrkeskompetensbeviset avser Giltighetstid för yrkeskompetensbevis Serienummer Utfärdandeland Utländskt körkort Datum för det första utfärdandet av förarbehörigheter som ett yrkeskompetensbevis avser Körkortets giltighetstid Körkortsnummer Giltighetstid för förarbehörigheter som ett yrkeskompetensbevis avser Utfärdandeland 5.3 Prov Uppgift om genomfört kunskapsprov enligt 2 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes Rapportör av genomfört kunskapsprov och datum för rapportering Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes 5.4 Tillverkning av yrkeskompetensbevis Fotografisk bild Namnteckning Samtliga uppgifter i ett utfärdat yrkeskompetensbevis 6. Övrigt Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor eller ärenden som rör behörighetsverksamheten. Förordning (2021:1307). Bilaga 3. Tillstånd Följande uppgifter som rör tillstånd ska föras in i vägtrafikregistret: /Upphör att gälla U:2022-02-21/ 1. Identitetsuppgifter I fråga om tillståndshavare för yrkesmässig trafik, taxitrafik, biluthyrning, redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, utbildning samt för ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare för färdskrivare ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret: Fullständigt namn eller företagsnamn Personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet För juridisk person: adress i landet Landskod (om yrkesmässig trafik) I fråga om den som är ansvarig för trafikutövningen eller verksamheten vid redovisningscentraler eller beställningscentraler för taxitrafik, övriga personer som har prövats enligt yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211), lagen (1998:492) om biluthyrning eller lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, den som är juridiskt ombud för ett företag som bedriver yrkesmässig trafik, föreståndare för en redovisningscentral eller beställningscentral för taxitrafik i samband med dödsfall eller konkurs och personer som avses i avsnitt 6.2 ska följande identitetsuppgifter antecknas: Fullständigt namn Personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum Födelseort (om yrkesmässig trafik) 2. Yrkestrafik, taxitrafik och biluthyrning 2.1 Tillstånd Antal utfärdade kopior av gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och kopiornas serienummer Beslut om att det goda anseendet inte ska påverkas enligt artikel 6.2 a tredje stycket i förordning (EG) nr 1071/2009 och skälen för beslutet Beslut om examensprov enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen (2012:210) Beslut med anledning av en anmälan om utbyte m.m. enligt 2 kap. 5 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 2 kap. 9 § taxitrafikförordningen (2012:238) eller 5 § förordningen (1998:780) om biluthyrning Beslut med anledning av en anmälan om föreståndare enligt 2 kap. 15 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 10 § lagen (1998:492) om biluthyrning, och beslutets giltighetstid Beslut med anledning av en underrättelse om trafikansvarig enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009 Beslut om inhibition Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett gemenskapstillstånd eller av en eller flera kopior av ett gemenskapstillstånd enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 eller artikel 22 i förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013: - datum för beslutet - datum när en tillfällig indragning upphör Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1071/2009 Beslut om varning i fråga om eller återkallelse av ett taxitrafiktillstånd Beslut om - gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 eller förordning (EG) nr 1073/2009, - linjetrafiktillstånd inom EES enligt 3 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210), - taxitrafiktillstånd, - tillstånd till biluthyrning, - transporttillstånd enligt 3 kap. 3 § yrkestrafiklagen avseende persontransporter, eller - yrkestrafiktillstånd Delgivning av ett beslut om återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik Delgivning av ett beslut om varning eller återkallelse av ett taxitrafiktillstånd Giltighetstid för ett beslut om tillfällig indragning av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik Gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013: - begynnelsedatum - serienummer - sista giltighetsdatum - tillståndsstatus Intyg om yrkeskunnande enligt förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013: - datum för utfärdande av intyget - land som har utfärdat intyget - nummer på utfärdat intyg Olämplighetsförklaring av trafikansvarig enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013: - datum när olämplighetsförklaringen börjar att gälla - datum när olämplighetsförklaringen upphör att gälla - åtgärder för att återupprätta det goda anseendet Olämplighetstid vid avslag på en ansökan om tillstånd Olämplighetstid vid återkallelse och vem eller vilka personer som avses Slag av tillstånd Tillståndshavare Uppgift om konkursbeslut Uppgift om tillståndshavarens dödsfall Villkor och begränsningar i tillståndet Upphörande av tillstånd /Träder i kraft I:2022-02-21/ 1. Identitetsuppgifter I fråga om tillståndshavare för yrkesmässig trafik, taxitrafik, biluthyrning, redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, utbildning samt för ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare för färdskrivare ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret: Fullständigt namn eller företagsnamn Personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande För fysisk person: folkbokföringsadress och, i förekommande fall, en särskild postadress som är anmäld hos Skatteverket eller, om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet För juridisk person: adress i landet Landskod (om yrkesmässig trafik) I fråga om utbildnings- och provverksamhet ska även följande antecknas: - skolenhetskod eller trafikskolekod - utbildningsplats eller provplats - ort och län I fråga om den som är ansvarig för trafikutövningen eller verksamheten vid redovisningscentraler eller beställningscentraler för taxitrafik, övriga personer som har prövats enligt förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211), lagen (1998:492) om biluthyrning eller lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, den som är juridiskt ombud för ett företag som bedriver yrkesmässig trafik, föreståndare för en redovisningscentral eller beställningscentral för taxitrafik i samband med dödsfall eller konkurs och personer som avses i avsnitt 6.2 ska följande identitetsuppgifter antecknas: Fullständigt namn Personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum Födelseort (om yrkesmässig trafik) Förarprövarkod (om utbildnings- eller provverksamhet) 2. Yrkestrafik, taxitrafik och biluthyrning 2.1 Tillstånd Antalet anställda och förare som anmälts enligt 4 kap. 8 § yrkestrafikförordningen (2012:237) Antal utfärdade kopior av gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 och förordning (EG) nr 1073/2009 och kopiornas serienummer Beslut om att det goda anseendet inte ska påverkas enligt artikel 6.2 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1071/2009 och skälen för beslutet /Upphör att gälla U:2022-06-15/ Beslut om examensprov enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen (2010:210) /Träder i kraft I:2022-06-15/ Beslut om examensprov enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 Beslut med anledning av en anmälan om utbyte m.m. enligt 2 kap. 5 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 2 kap. 9 § taxitrafikförordningen (2012:238) eller 5 § förordningen (1998:780) om biluthyrning Beslut med anledning av en anmälan om föreståndare enligt 2 kap. 15 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 10 § lagen (1998:492) om biluthyrning, och beslutets giltighetstid Beslut med anledning av en underrättelse om trafikansvarig enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009 Beslut om inhibition Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett gemenskapstillstånd eller av en eller flera kopior av ett gemenskapstillstånd enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1072/2009 eller artikel 22 i förordning (EG) nr 1073/2009: - datum för beslutet - datum när en tillfällig indragning upphör Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1071/2009 Beslut om varning i fråga om eller återkallelse av ett taxitrafiktillstånd eller ett tillstånd till biluthyrning Beslut om - gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 eller förordning (EG) nr 1073/2009, - linjetrafiktillstånd inom EES enligt förordning (EG) nr 1073/2009, - taxitrafiktillstånd, - tillstånd till biluthyrning, - transporttillstånd enligt 3 kap. 3 § yrkestrafiklagen avseende persontransporter, eller - yrkestrafiktillstånd Delgivning av ett beslut om återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik Delgivning av ett beslut om varning eller återkallelse av ett taxitrafiktillstånd eller ett tillstånd till biluthyrning Giltighetstid för ett beslut om tillfällig indragning av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik Gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 och förordning (EG) nr 1073/2009: - begynnelsedatum - serienummer - sista giltighetsdatum - tillståndsstatus Intyg om yrkeskunnande enligt förordning (EG) nr 1071/2009: - datum för utfärdande av intyget - land som har utfärdat intyget - nummer på utfärdat intyg Linjetrafiktillstånd enligt förordning (EG) nr 1073/2009: - destinationsland - sista giltighetsdatum /Upphör att gälla U:2022-06-15/ Olämplighetsförklaring av trafikansvarig enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009: - datum när olämplighetsförklaringen börjar att gälla - datum när olämplighetsförklaringen upphör att gälla - åtgärder för att återupprätta det goda anseendet /Träder i kraft I:2022-06-15/ Olämplighetsförklaring av trafikansvarig enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009: - datum när olämplighetsförklaringen börjar att gälla - datum när olämplighetsförklaringen upphör att gälla förutsatt att ett godkänt prov i yrkeskunnande avlagts - åtgärder som ska vidtas för att den trafikansvarige inte längre ska anses olämplig Olämplighetstid vid avslag på en ansökan om tillstånd Olämplighetstid vid återkallelse och vem eller vilka personer som avses Slag av tillstånd Tillståndshavare Uppgift om konkursbeslut Uppgift om tillståndshavarens dödsfall Upphörande av tillstånd Villkor och begränsningar i tillståndet 2.2 Fordon Fordon som har anmälts att användas med stöd av ett tillstånd 2.3 Belastningsuppgifter Särskilda bestämmelser om gallring Beslut eller anmälan enligt 5 kap. 1 eller 3 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 6 kap. 1 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238) eller 10 eller 12 § förordningen (1998:780) om biluthyrning från andra myndigheter som rör ett tillstånd /Upphör att gälla U:2022-02-21/ Grund för återkallelse, tillfällig indragning eller olämplighetsförklaring Uppgifter om överträdelser enligt artikel 6.1 tredje stycket b) eller bilaga IV till förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 som har begåtts i andra länder: - datum för kontroll när överträdelsen konstaterades - datum för laga kraft av avgörande avseende överträdelsen - datum för överträdelsen - land där överträdelsen konstaterades - slag av överträdelse - överträdelsens allvarlighetsgrad Uppgift om riskvärde för ett företag som bedriver yrkesmässigtrafik Uppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras eller när ett tillstånd återkallas /Träder i kraft I:2022-02-21/ Grund för återkallelse, tillfällig indragning eller olämplighetsförklaring Uppgifter om överträdelser enligt artikel 6.1 tredje stycket b eller bilaga IV till förordning (EG) nr 1071/2009: - datum för kontroll när överträdelsen konstaterades - datum för laga kraft av avgörande avseende överträdelsen - datum för överträdelsen - land där överträdelsen konstaterades - slag av överträdelse - överträdelsens allvarlighetsgrad Uppgift om riskvärde för ett företag som bedriver yrkesmässigtrafik Uppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras eller när ett tillstånd återkallas Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 4 kap. 8 § yrkestrafiklagen (2012:210) eller 4 kap. 14 § taxitrafiklagen (2012:211) 3. Förartillstånd Datum för: - delgivning - upphörande - återkallelse - återlämnande Förarens namn Tillståndets giltighetstid Tillståndsnummer 4. Ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare i fråga om färdskrivare Besöksadress i landet Datum för ackrediteringen Förändringar eller återkallelse av ackrediteringen Plombnummer Typ av färdskrivare 5. Redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik 5.1 Tillstånd Datum för - beslut om tillstånd - beslut om varning eller återkallelse av tillståndet - byte eller utökning av verksamhetsansvariga och övrigt prövade personer och datum när någon av dem inte längre är engagerad i företaget - en tillståndshavares eller en verksamhetsansvarigs dödsfall - ett tillstånds upphörande - konkursbeslut - när en återkallelse av ett tillstånd blir gällande, om annat än dagen för beslutet Föreståndare för verksamheten i samband med dödsfall och konkurs Grund för varning eller återkallelse Olämplighetstid vid avslag Uppgift om den adress där den tekniska utrustning som används för mottagande, insamling, lagring och utlämnande ska finnas. Om tillståndshavaren inte själv lagrar informationen, adressen till det företag med vilket avtal om lagring har slutits Vid överklagande, datum för inhibition 5.2 Taxameteruppgifter Besiktningsorgan som har installerat och besiktigat en viss taxameterutrustning Den som har rapporterat installationen och besiktningen I vilket fordon taxameterutrustningen är installerad Uppgift om, inklusive datum för, installation och besiktning av taxameterutrustning Vilken redovisningscentral som ett taxiföretag har anmält för varje taxameterutrustning och från vilket datum taxameteruppgifterna ska överföras till denna redovisningscentral 5.3 Uppgifter om särskild utrustning för taxifordon Uppgift om, inklusive datum för, installation och kontroll av särskild utrustning för taxifordon Uppgift om besiktningsorgan som har installerat och kontrollerat en viss särskild utrustning för taxifordon Uppgift om den som rapporterat installationen och kontrollen Uppgift om i vilket fordon den särskilda utrustningen för taxifordon är installerad Uppgift om vilken eller vilka beställningscentraler som ett fordon med särskild utrustning för taxifordon är anslutet till med angivande av från vilket datum uppgifterna ska samlas in av denna beställningscentral 6. Utbildnings- och provverksamhet 6.1 Tillståndsuppgifter Beslut om tillstånd att bedriva - Introduktionsutbildning - Riskutbildning - Trafikskola - Utbildning för yrkesförarkompetens - Utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar Datum för beslut om varning eller återkallelse av tillståndet Slag av tillstånd Tillstånd att anordna kunskapsprov för förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar enligt 8 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar /Upphör att gälla U:2022-02-21/ 6.2 Uppgifter om personal Förordnande att förrätta prov - som avses i 8 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar - som förarprövare vid Trafikverket, Försvarsmakten gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt 3 kap. 10 § körkortsförordningen (1998:980) - vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt 2 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens Godkännande som - Trafiklärare - Trafikskolechef - Utbildningsledare Datum för beslut om varning eller återkallelse av ett godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare Lärare vid - introduktionsutbildning - riskutbildning - utbildning för yrkeskompetensbevis - utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar Lärares behörighet Rapportör av en genomförd utbildning eller ett prov /Träder i kraft I:2022-02-21/ 6.2 Uppgifter om personal Företrädare för utbildnings- eller provverksamhet Förordnande att förrätta prov - som avses i 8 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar - som förarprövare vid Trafikverket, Försvarsmakten, gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt 3 kap. 10 § körkortsförordningen (1998:980) - vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt 2 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens Godkännande som - trafiklärare - trafikskolechef - utbildningsledare Datum för beslut om varning eller återkallelse av ett godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare Lärare vid - introduktionsutbildning - riskutbildning - utbildning för yrkeskompetensbevis - utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar Lärares behörighet Synprövare Rapportör av en utbildning, ett prov eller en synprövning 6.3 Belastningsuppgifter Grund för varning eller återkallelse 7. Övrigt Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av frågor eller ärenden som rör tillståndsverksamheten. Förordning (2021:1307). /Upphör att gälla U:2022-02-02/ Bilaga 4. Tillsyn Följande uppgifter som rör tillsyn av kör- och vilotider ska föras in i vägtrafikregistret: 1. Identitetsuppgifter I fråga om kontrollobjekt ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret: Fullständigt namn eller företagsnamn Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande E-postadress (i förekommande fall) För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet För juridisk person: adress i landet 2. Tillsynsuppgifter Särskilda bestämmelser om gallring 2.1 Verksamhet Slag av transportverksamhet - passagerar- eller godstransport - transport för egen eller annans räkning eller mot betalning eller annan ersättning 2.2 Fordon Registreringsnummer för fordon som används i transportverksamhet som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 2.3 Belastningsuppgifter Uppgifter om överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet - antal överträdelser - datum för överträdelsen - överträdelsernas allvarlighetsgrad Belastningsuppgiften ska gallras fem år efter det att uppgiften fördes in i registret Uppgift om ett företags riskvärde Uppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras 2.4 Uppgifter om kontroller av kör- och vilotider Antal kontrollerade arbetsdagar Uppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret Datum för kontroll Uppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret Utfall av kontroll - beslut om sanktionsavgift - beslut om sanktionsavgift och att initiera tillsyn - utan anmärkning Uppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret 3. Övrigt Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av frågor eller ärenden som rör tillsynsverksamheten. Förordning (2022:478). /Träder i kraft I:2022-02-02/ Bilaga 4. Tillsyn Följande uppgifter som rör tillsyn av kör- och vilotider och av arbetstid vid visst vägtransportarbete ska föras in i vägtrafikregistret: 1. Identitetsuppgifter I fråga om kontrollobjekt ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret: Fullständigt namn eller företagsnamn Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande E-postadress (i förekommande fall) För fysisk person: folkbokföringsadress och, i förekommande fall, en särskild postadress som är anmäld hos Skatteverket eller, om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet För juridisk person: adress i landet 2. Tillsynsuppgifter Särskilda bestämmelser om gallring 2.1 Verksamhet Slag av transportverksamhet - passagerar- eller godstransport - transport för egen eller annans räkning eller mot betalning eller annan ersättning 2.2 Fordon Registreringsnummer för fordon som används i transportverksamhet som omfattas av - förordning (EG) nr 561/2006, eller - förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter 2.3 Belastningsuppgifter Uppgifter om överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet, förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter och lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete - antal överträdelser - datum för överträdelsen - slag av överträdelse - överträdelsernas allvarlighetsgrad Belastningsuppgiften ska gallras vid den senaste av följande tidpunkter: - fem år efter det att uppgiften fördes in i registret, eller - tre år efter det att avgörandet avseende överträdelsen har fått laga kraft Uppgift om ett företags riskvärde Uppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras 2.4 Uppgifter om kontroller av kör- och vilotider Antal kontrollerade - arbetsdagar - färdskrivare, efter typ - förare - fordon Uppgifterna ska gallras tio år efter det att uppgifterna fördes in i registret Datum för - kontroll - beslut - laga kraft för ett avgörande som rör en överträdelse Uppgifterna ska gallras tio år efter det att uppgifterna fördes in i registret Utfall av kontroll - avskrivning - beslut om sanktionsavgift och belopp - beslut utan sanktionsavgift - utan anmärkning - beslut efter vägkontroll Uppgifterna ska gallras tio år efter det att uppgifterna fördes in i registret Ärenden där en företagskontroll inte har kunnat genomföras Uppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret 2.5 Uppgifter om tillsyn av arbetstid vid visst vägtransportarbete /Upphör att gälla U:2022-06-15/ Antal kontrollerade förare Uppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret /Träder i kraft I:2022-06-15/ Antal kontrollerade - arbetsdagar - färdskrivare, efter typ - förare - fordon Uppgifterna ska gallras tio år efter det att uppgifterna fördes in i registret Datum för - tillsyn - beslut - laga kraft för ett avgörande som rör en överträdelse Uppgifterna ska gallras tio år efter det att uppgifterna fördes in i registret Utfall av tillsyn - ansökan om utdömande av vite - avskrivning - beslut om förbud - beslut om förbud med vite - beslut om föreläggande - beslut om föreläggande med vite - utan anmärkning Uppgifterna ska gallras tio år efter det att uppgifterna fördes in i registret 3. Övrigt Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av frågor eller ärenden som rör tillsynsverksamheten. Förordning (2022:478).