Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1256 · Visa register
Förordning (2019:1256) om förhandsprövning av tjänster hos public service- företagen
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2019-12-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:855
Ikraft: 2020-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om förhandsprövning av tjänster hos Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (public service-företagen). Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2023:295). Hur en förhandsprövning inleds 2 § Mediemyndigheten ska pröva frågor om förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen. Myndigheten ska inleda en förhandsprövning efter anmälan från det public service- företag som tillhandahåller tjänsten. Myndigheten får även inleda en förhandsprövning efter anmälan från någon annan än public service-företagen. Förordning (2023:855). Vad myndighetens prövning ska avse 3 § En förhandsprövning ska avse nya tjänster av större betydelse inom public service-företagens kompletterande verksamhet och väsentliga ändringar av befintliga tjänster inom denna verksamhet. Förhandsprövningen ska avse - om och i vilken omfattning en anmäld tjänst bidrar till att det public service-företag som tillhandahåller tjänsten uppfyller sitt uppdrag i allmänhetens tjänst (tjänstens allmänna värde), och - vilken marknadspåverkan tjänsten har. Bedömningen av tjänstens marknadspåverkan ska göras efter att myndigheten inhämtat synpunkter från Post- och telestyrelsen. Förordning (2023:295). Information och remissförfarande 4 § Myndigheten får begära in den information som behövs från berört public service-företag för att bedöma om en förhandsprövning bör inledas och för att kunna göra en bedömning vid en förhandsprövning. 5 § Myndigheten ska genom ett öppet remissförfarande inhämta synpunkter på den tjänst som förhandsprövas. Remissförfarandet ska pågå i minst tre veckor. Myndighetens beslut 6 § Mediemyndigheten ska besluta om en tjänst ska godkännas senast tre månader efter att en anmälan kommit in till myndigheten från det public service-företag som tillhandahåller tjänsten eller myndigheten har inlett en förhandsprövning efter anmälan från någon annan. Förordning (2023:855). Överklagande 7 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § får dock inte överklagas. Förordning (2023:295).