Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:2053 · Visa register
Mediestödsförordning (2018:2053)
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2018-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:277
Ikraft: 2019-02-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2024-01-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till juridiska personer som ger ut allmänna nyhetsmedier (mediestöd). Mediestöd lämnas för redaktionell verksamhet (redaktionsstöd), lokal journalistik samt innovation och utveckling. Mediestöd lämnas i mån av tillgång på medel. Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:742). Syfte 2 § Syftet med mediestödet är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Allmänna nyhetsmedier 3 § Med allmänt nyhetsmedium avses ett medium som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och som också har ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden. 3 a § Har upphävts genom förordning (2021:277). Allmänna förutsättningar för mediestöd 4 § Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som 1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet, 2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets hela innehåll, 3. är allmänt tillgängliga, 4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser, 5. har en ansvarig utgivare, 6. följer god medieetisk sed, 7. främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer med funktionsnedsättning, 8. är riktade till en svensk målgrupp, 9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet), och 10. har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring). Vid bedömning av om förutsättningen i första stycket 7 uppfylls ska den tekniska utvecklingen och det allmänna nyhetsmediets storlek och ekonomiska förutsättningar beaktas. Förordning (2021:277). Nyetablerade allmänna nyhetsmedier 5 § Mediestöd får lämnas till nyetablerade allmänna nyhetsmedier som uppfyller villkoren i 4 § första stycket 1–9 och som kan förväntas få en god användarförankring. Stöd under dessa förutsättningar får lämnas vid ett tillfälle per allmänt nyhetsmedium. Allmänna nyhetsmedier som ännu inte uppnår vissa förutsättningar för stöd 6 § Stöd för lokal journalistik enligt 10 § får lämnas till allmänna nyhetsmedier som uppfyller villkoren i 4 § första stycket 2–9 och som kan förväntas uppnå ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet och en god användarförankring. Stöd under dessa förutsättningar får lämnas vid ett tillfälle per allmänt nyhetsmedium. Allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna 7 § Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och 1. uppfyller villkoren i 4 § första stycket 1–7, 2. publiceras eller sänds regelbundet, motsvarande minst 10 gånger per år, 3. huvudsakligen är riktade till en eller flera målgrupper inom de nationella minoriteterna i Sverige, och 4. har minst 750 regelbundna användare i sina målgrupper. Bedömningsperiod 8 § Frågan om ett allmänt nyhetsmedium uppfyller kraven för mediestöd enligt 4 § ska bedömas med utgångspunkt i förhållandena under det kalenderår som föregår det år som bidraget söks för. För nyetablerade allmänna nyhetsmedier som avses i 5 § får bedömningen i stället göras med utgångspunkt i förhållandena under den tidsperiod för vilken det finns uppgifter att tillgå, dock minst sex månader. Om flera allmänna nyhetsmedier är att anse som ett och samma medium 9 § Om flera allmänna nyhetsmedier är att anse som ett och samma medium, trots att vart och ett har en egen titel, ska de vid tillämpningen av denna förordning betraktas som ett och samma medium. Särskilda förutsättningar för redaktionsstöd 9 a § Redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Stöd får dock inte lämnas till allmänna nyhetsmedier som får driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524). Redaktionsstöd får endast användas för kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet. Förordning (2020:743). 9 b § Redaktionsstöd ska fördelas mellan de sökande som uppfyller förutsättningarna för stöd. Förordning (2020:742). 9 c § Storleken på redaktionsstöd ska fastställas utifrån de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet. Redaktionsstöd får lämnas med högst 1. 2 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till högst 4 999 999 kronor, 2. 4 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 5 000 000 kronor och högst 9 999 999 kronor, 3. 10 000 000 kronor, men inte överstiga 60 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 10 000 000 kronor och högst 24 999 999 kronor, 4. 15 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 25 000 000 kronor och högst 39 999 999 kronor, och 5. 25 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 40 000 000 kronor. Förordning (2020:742). 9 d § Har upphävts genom förordning (2020:743). Särskilda förutsättningar för stöd för lokal journalistik 10 § Stöd för lokal journalistik får lämnas till allmänna nyhetsmedier för insatser för journalistisk bevakning av områden med svag bevakning. Frågan om ett område har svag journalistisk bevakning ska bedömas utifrån i vilken omfattning området bevakas av allmänna nyhetsmedier samt utifrån områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar för journalistisk bevakning. Med ett område avses en kommun eller en del av en eller flera närliggande kommuner. 11 § Storleken på stöd enligt 10 § ska fastställas utifrån omfattningen av det allmänna nyhetsmediets journalistiska verksamhet i området. Stöd får uppgå till högst två miljoner kronor per område och kalenderår och får beviljas för en insats under högst tre år. Stöd för lokal journalistik kan delas mellan två eller flera allmänna nyhetsmedier om en sådan fördelning bedöms bäst främja den journalistiska bevakningen av området. Förordning (2020:1102). 12 § Stöd enligt 10 § får endast användas för kostnader som är direkt förknippade med den journalistiska verksamhet som det allmänna nyhetsmediet bedriver i området. För ett allmänt nyhetsmedium som får driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524) gäller att mediet kan beviljas stöd för lokal journalistik högst med ett belopp som tillsammans med beviljat driftsstöd inte överstiger 1. 40 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen, om mediet är en hög- eller medelfrekvent dagstidning, eller 2. 75 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen, om mediet är en lågfrekvent dagstidning. För ett allmänt nyhetsmedium som får redaktionsstöd enligt 9 a § gäller att mediet kan beviljas stöd för lokal journalistik högst med ett belopp som tillsammans med beviljat redaktionsstöd inte överstiger 1. 75 procent av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen av det allmänna nyhetsmediet, om rörelsekostnaderna uppgår till högst 19 999 999 kronor, 2. 60 procent av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen av det allmänna nyhetsmediet, om rörelsekostnaderna uppgår till minst 20 000 000 kronor och högst 49 999 999 kronor, och 3. 40 procent av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen av det allmänna nyhetsmediet, om rörelsekostnaderna uppgår till minst 50 000 000 kronor. Förordning (2020:743). Särskilda förutsättningar för innovations- och utvecklingsstöd 13 § Innovations- och utvecklingsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier för insatser eller förstudier som avser 1. utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, 2. innovationer och utveckling när det gäller digital publicering och spridning av det allmänna nyhetsmediets innehåll, eller 3. utveckling av digitala affärsmodeller. 14 § Innovations- och utvecklingsstöd lämnas i form av projektbidrag och får beviljas för en insats under högst tre år och för en förstudie under högst ett år. Stöd enligt 13 § får lämnas för insatser och förstudier som avser ett allmänt nyhetsmedium eller till samarbetsprojekt som omfattar flera sådana medier. Stöd får dock inte lämnas till en förstudie eller insats som har inletts innan en ansökan om stöd getts in. 15 § Stöd enligt 13 § får lämnas för högst 40 procent av kostnaden för en insats eller förstudie. För insatser med särskild betydelse för de nationella minoriteterna, för barn och unga eller för personer med funktionsnedsättning får stöd enligt 13 § lämnas för högst 75 procent av kostnaden för insatsen eller förstudien. Insatser och förstudier som finansieras av innovations- och utvecklingsstöd får inte finansieras av annat statligt stöd. Hinder mot att bevilja mediestöd 16 § Mediestöd får inte beviljas till allmänna nyhetsmedier som ges ut av staten, en kommun eller en region eller av verksamhet som finansieras genom lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Mediestöd får inte beviljas en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Förordning (2019:1135). Ärendenas handläggning 17 § Mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv (mediestödsnämnden) prövar frågor om mediestöd enligt denna förordning. 18 § En ansökan om mediestöd ska vara skriftlig och ges in till mediestödsnämnden. Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter som mediestödsnämnden behöver för att pröva ansökan. 19 § Ett beslut om mediestöd får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 21 § framgå. 20 § Mediestödsnämnden ska vid sin fördelning av stöd enligt denna förordning särskilt ta hänsyn till i vilken utsträckning stödet kan förväntas bidra till att syftet med mediestödet enligt 2 § uppfylls. Förordning (2020:742). Redovisning 21 § Den som har tagit emot mediestöd enligt denna förordning ska lämna en redovisning till mediestödsnämnden om hur stödet använts och vilka kostnader det har täckt. Stödmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som stödet har beviljats för. Den som har ansökt om eller tagit emot stöd enligt denna förordning ska på begäran från mediestödsnämnden lämna även andra uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering. 22 § Mediestödsnämnden ska med utgångspunkt i den redovisning som ska lämnas enligt 21 § kontrollera att mediestödet använts i överensstämmelse med denna förordning. Hinder mot utbetalning 23 § Mediestöd får inte betalas ut till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Mediestöd får inte heller betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Mediestödsnämnden får besluta att beviljat mediestöd tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att stödet beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller att rätt till stödet av annan anledning saknas. Återbetalning och återkrav 24 § Den som tagit emot mediestöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, 4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 21 §, eller 5. villkor i beslutet om stöd inte har följts. 25 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 24 §, ska mediestödsnämnden besluta att helt eller delvis kräva tillbaka mediestödet. Om ett belopp som återkrävts med stöd av första stycket inte återbetalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Om det finns särskilda skäl, får mediestödsnämnden helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt första stycket eller ränta enligt andra stycket. Bemyndigande 26 § Myndigheten för press, radio och tv får meddela ytterligare föreskrifter om 1. definitionen av allmänt nyhetsmedium som avses i 3 §, 2. förutsättningar för mediestöd som avses i 4 §, 3. mediestöd till nyetablerade allmänna nyhetsmedier som avses i 5 §, 4. stöd för lokal journalistik i vissa fall som avses i 6 §, 5. mediestöd till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna som avses i 7 §, 6. redaktionsstöd enligt 9 a-9 c §§, 7. stöd för lokal journalistik enligt 10-12 §§, och 8. prioritet enligt 20 §. Myndigheten får också meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2020:743). Överklagande 27 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2018:2053 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats före utgången av 2023.