Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:119 · Visa register
Förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2018-02-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:60
Ikraft: 2018-04-06
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:1711
Upphävd: 2023-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till vissa ideella organisationer, med syfte att minska och motverka segregation. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:1265). Syftet med bidraget 2 § Syftet med bidraget är att ge stöd till civilsamhället för åtgärder som bidrar till att långsiktigt minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Förordning (2020:1265). Bidragsmottagare 3 § Bidrag får lämnas till en ideell förening som 1. är självständig och demokratiskt uppbyggd och i vilken medlemskap i såväl organisationen som dess medlemsföreningar är frivilligt, 2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, 3. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag, och 4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal, och som uppfyller kraven i första stycket 2-4. Statsbidrag får också lämnas till sådana trossamfund som med stöd av 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter och till sådana trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Statsbidrag får endast lämnas till trossamfund, samverkansorgan och församlingar som uppfyller kraven i första stycket 2-4. Förordning (2022:60). 4 § Bidrag får inte lämnas till en organisation som 1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller 2. är i likvidation eller försatt i konkurs. Förordning (2020:1265). Förutsättningar för bidrag 5 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Bidrag får lämnas för åtgärder som främjar förbättrade uppväxt- och levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar och bidrar till ökad jämlikhet. Åtgärderna ska vara inriktade på följande områden: 1. boende, 2. utbildning, 3. arbetsmarknad, 4. demokrati och civilsamhälle, 5. brottslighet, eller 6. annat område som bedöms angeläget utifrån lokala eller regionala behov. Förordning (2020:1265). 6 § Bidrag får endast lämnas för åtgärder enligt 5 § som genomförs i samverkan med en kommun som anges i bilagan till förordningen (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation, eller med en region eller ett kommunalförbund där en sådan kommun ingår. Om åtgärderna genomförs i samarbete med en eller flera andra organisationer ska även dessa organisationer uppfylla de krav som ställs i 3 §. Förordning (2022:60). 7 § Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får inte lämnas. Ärendenas handläggning 8 § Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. 9 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Delegationen mot segregation. Ansökan ska innehålla 1. sökandens stadgar eller stiftelseförordnande, 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen eller stiftelsen, 3. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av räkenskaper, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår, 4. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan för arbetet och hur det ska följas upp och uppgift om kostnaderna för arbetet, 5. i förekommande fall, namnet på de organisationer som åtgärderna ska genomföras i samarbete med, och 6. uppgifter om huruvida sökanden har ansökt om eller beviljats annat statsbidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp. Förordning (2022:60). 10 § Sökanden är skyldig att lämna Delegationen mot segregation andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för prövning av ansökan. 11 § Om sökanden inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer av 9–10 §§ ska Delegationen mot segregation ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan. Fördelningen av bidrag 12 § Vid fördelningen av bidrag ska Delegationen mot segregation, utifrån tillgängliga medel, prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § samt övriga förutsättningar för bidrag enligt denna förordning. Delegationen ska särskilt beakta ett helhetsperspektiv för arbetet med att minska och motverka segregation. Om sökanden har lämnat en sådan redovisning som avses i 17 § för tidigare beviljade bidrag, ska det som framgår av den redovisningen beaktas när ansökan bedöms. Förordning (2022:60). 13 § Ansökan får avslås om sökanden har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser. Beslut och utbetalning 14 § I ett beslut om bidrag ska det anges 1. vilka åtgärder som bidraget beviljas för, och 2. sista dag för redovisning enligt 17 §. 15 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. 16 § Bidraget betalas ut av Delegationen mot segregation. Redovisning 17 § Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslutet redovisa till Delegationen mot segregation hur medlen använts. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts samt hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver för att granska redovisningen. 18 § Delegationen mot segregation ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av de bidrag som har lämnats enligt förordningen under föregående år. Förordning (2020:1265). Hinder mot utbetalning 18 a § Delegationen mot segregation får besluta om att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 19 §. Förordning (2020:1265). Återbetalning och återkrav 19 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, 4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 17 §, eller 5. villkor i beslutet inte har följts. 20 § Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 19 § ska Delegationen mot segregation besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det får myndigheten besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis. Bemyndigande 21 § Delegationen mot segregation får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 22 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder mot utbetalning enligt 18 a § och beslut om återkrav enligt 20 § får dock inte överklagas. Förordning (2020:1265). Övergångsbestämmelser 2022:1711 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före ikraftträdandet. 3. Det som i den upphävda förordningen gäller för Delegationen mot segregation ska efter ikraftträdandet i stället gälla för Kammarkollegiet.