Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1179 · Visa register
Förordning (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2018-06-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1200
Ikraft: 2018-08-01
Tillämpningsområde 1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EU:s förordning om gasanordningar). Marknadskontrollmyndigheter 2 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1. ska utöva marknadskontroll enligt lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar, och 2. är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i EU:s förordning om gasanordningar. Första stycket gäller i den utsträckning något annat inte följer av 3 §. Förordning (2022:1200). 3 § Elsäkerhetsverket 1. ska utöva marknadskontroll enligt lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar, och 2. är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 över att produkter överensstämmer med kraven i EU:s förordning om gasanordningar. Ansvaret för marknadskontroll omfattar gasrelaterade risker som orsakas av faror av elektriskt eller elektromagnetiskt ursprung. Förordning (2022:1200). 4 § Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar. Förordning (2022:1200). 5 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha en samordnande funktion när det gäller marknadskontroll av anordningar och tillbehör. Marknadskontroll 6 § Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter när det gäller marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Förordning (2021:701). 7 § Marknadskontrollmyndigheterna ska på sina respektive områden fullgöra de uppgifter som ankommer på medlemsstaterna enligt artiklarna 37.6, 37.8, 38.1, 38.2, 39.1, 39.3, 39.4 och 40 i EU:s förordning om gasanordningar. Om en marknadskontrollmyndighet för Sveriges räkning invänt mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om en anordning eller ett tillbehör ska den svenska marknadskontrollmyndigheten skyndsamt informera regeringen. Uppgiftsskyldighet 8 § Marknadskontrollmyndigheterna ska lämna de uppgifter till varandra som behövs för att de ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar, lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar och denna förordning. Elsäkerhetsverket ska lämna de uppgifter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som denna myndighet behöver för att utföra sin samordnande funktion. Förordning (2022:1200). Språk 9 § Sådana bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter för anordningar som avses i artiklarna 7.7 och 9.4 i EU:s förordning om gasanordningar ska skrivas på svenska. En sådan EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i EU:s förordning om gasanordningar ska skrivas på svenska eller engelska. Detsamma gäller för den information som enligt artiklarna 7.7, 9.4 och 10.2 i EU:s förordning om gasanordningar ska lämnas i den EU-försäkran om överensstämmelse som ska följa med ett tillbehör.