Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1179 · Visa register
Förordning (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2018-06-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1200
Ikraft: 2018-08-01
Tillämpningsområde 1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EU:s förordning om gasanordningar). Marknadskontrollmyndigheter 2 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1. ska utöva marknadskontroll enligt lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar, och 2. är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i EU:s förordning om gasanordningar. Första stycket gäller i den utsträckning något annat inte följer av 3 §. Förordning (2022:1200). 3 § Elsäkerhetsverket 1. ska utöva marknadskontroll enligt lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar, och 2. är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 över att produkter överensstämmer med kraven i EU:s förordning om gasanordningar. Ansvaret för marknadskontroll omfattar gasrelaterade risker som orsakas av faror av elektriskt eller elektromagnetiskt ursprung. Förordning (2022:1200). 4 § Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar. Förordning (2022:1200). 5 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha en samordnande funktion när det gäller marknadskontroll av anordningar och tillbehör. Marknadskontroll 6 § Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter när det gäller marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Förordning (2021:701). 7 § Marknadskontrollmyndigheterna ska på sina respektive områden fullgöra de uppgifter som ankommer på medlemsstaterna enligt artiklarna 37.6, 37.8, 38.1, 38.2, 39.1, 39.3, 39.4 och 40 i EU:s förordning om gasanordningar. Om en marknadskontrollmyndighet för Sveriges räkning invänt mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om en anordning eller ett tillbehör ska den svenska marknadskontrollmyndigheten skyndsamt informera regeringen. Uppgiftsskyldighet 8 § Marknadskontrollmyndigheterna ska lämna de uppgifter till varandra som behövs för att de ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar, lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar och denna förordning. Elsäkerhetsverket ska lämna de uppgifter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som denna myndighet behöver för att utföra sin samordnande funktion. Förordning (2022:1200). Språk 9 § Sådana bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter för anordningar som avses i artiklarna 7.7 och 9.4 i EU:s förordning om gasanordningar ska skrivas på svenska. En sådan EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i EU:s förordning om gasanordningar ska skrivas på svenska eller engelska. Detsamma gäller för den information som enligt artiklarna 7.7, 9.4 och 10.2 i EU:s förordning om gasanordningar ska lämnas i den EU-försäkran om överensstämmelse som ska följa med ett tillbehör.