Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:870 · Visa register
Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd beredskap
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2017-09-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:569
Ikraft: 2017-11-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas krisberedskap och deras uppgifter inför och vid höjd beredskap. Ytterligare bestämmelser finns bland annat i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap och förordningen (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser. Förordning (2022:569). Uppgifter inför och vid kris samt inför höjd beredskap 1 a § För att skapa nödvändig samordning ska länsstyrelsen ha ett regionalt råd för krisberedskap, skydd mot olyckor och totalförsvar. I rådet ska representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet och totalförsvaret ingå. Förordning (2022:569). 2 § Länsstyrelsen ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet. 3 § Länsstyrelsen ska ha förmåga att vid en allvarlig kris, som berör länet eller medför behov av samverkan med kommuner eller andra aktörer, omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för bl.a. samordning och information. 4 § Länsstyrelsen ska vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område samt före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Länsstyrelsen ska särskilt 1. ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer, 2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning, 3. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna användas som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder, 4. följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 5. årligen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapportera vilka beredskapsförberedelser som kommuner och regioner vidtagit inför en kris och samtidigt redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna, 6. årligen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och den länsstyrelse som är civilområdesansvarig enligt 7 a § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion rapportera vilka beredskapsförberedelser som kommuner och regioner vidtagit inför höjd beredskap och samtidigt redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna, 7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver inom länet när det gäller krisberedskap bidrar till att en grundläggande förmåga till civilt försvar uppnås, och 8. samverka med den länsstyrelse som är civilområdesansvarig och övriga länsstyrelser inom civilområdet för att bidra till det gemensamma arbetet inom civilområdet. Förordning (2022:569). 5 § Länsstyrelsen ska vid en kris verka för att 1. nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker kontinuerligt, 2. samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter, och 3. information till allmänheten och företrädare för massmedia samordnas. Vid en kris ska länsstyrelsen efter beslut av regeringen även prioritera och inrikta statliga och internationella resurser som ställs till förfogande. Förordning (2022:569). Uppgifter vid höjd beredskap 6 § Länsstyrelsen ska som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås vid höjd beredskap. Länsstyrelsen ska särskilt 1. samordna de civila försvarsåtgärderna, 2. verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civila organ som har betydelse för försvarsansträngningarna bedrivs med en enhetlig inriktning, 3. i samråd med Försvarsmakten och med den länsstyrelse som är civilområdesansvarig enligt 7 a § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion verka för att det civila och det militära försvaret samordnas, 4. i samråd med den länsstyrelse som är civilområdesansvarig verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas, och 5. ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs. Förordning (2022:569). 7 § Länsstyrelsen ska vid höjd beredskap på alla sätt försöka upprätthålla förbindelse med regeringen, relevanta myndigheter, den länsstyrelse som är civilområdesansvarig enligt 7 a § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och länsstyrelserna i angränsande län. Förordning (2022:569). 8 § Är Sverige i krig ska 9-11 §§ denna förordning tillämpas. Då ska bestämmelserna i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion tillämpas bara i den utsträckning som de är förenliga med vad som sägs i 9-11 §§. Är Sverige inte i krig ska 9-11 §§ tillämpas bara i den utsträckning som regeringen beslutar särskilt. Förordning (2022:569). 9 § Föreskrifter om länsstyrelsens befogenheter i vissa fall när förbindelsen har avbrutits med regeringen finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. och i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. I sådana fall ska länsstyrelsen självständigt genomföra de åtgärder som behövs för den civila försvarsverksamheten och till stöd för det militära försvaret. 10 § Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal myndighet att i ett visst ärende eller i vissa grupper av ärenden på eget ansvar meddela beslut eller genomföra åtgärder som annars skulle vara länsstyrelsens uppgift, om föreskrifter i lag inte hindrar det. 11 § Om länsstyrelsen anser det nödvändigt att besluta om en åtgärd som det saknas medel för, och regeringens beslut inte kan avvaktas, får länsstyrelsen själv tillhandahålla de medel som behövs. En sådan utbetalning ska anmälas till regeringen så snart som möjligt.