Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:319 · Visa register
Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2017-04-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:477
Ikraft: 2017-06-01
1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i fråga om information, samarbete mellan myndigheter, anmälningsskyldighet och kontaktperson samt sanktionsavgifter. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 34 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i fråga om 8 §, - 39 § lagen om utstationering av arbetstagare i fråga om 12 och 13 §§, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2020:600). Information 3 § Arbetsmiljöverket ska tillhandahålla information om de bestämmelser i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare som gäller vid utstationering i Sverige. Arbetsmiljöverket ska också tillhandahålla information om de andra organ eller myndigheter som arbetstagare och företag kan vända sig till för att få allmän information om sina rättigheter och skyldigheter vid utstationering i Sverige. 4 § Arbetsmiljöverket ska tillhandahålla den information som avses i 3 § denna förordning och 24 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare på det sätt som framgår av artikel 5.1, 5.2, 5.4 och 5.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI- förordningen), i den ursprungliga lydelsen. Informationen ska göras tillgänglig på de språk som är mest relevanta och som Arbetsmiljöverket bestämmer. Förordning (2020:600). Samarbete mellan myndigheter 5 § Arbetsmiljöverket ska på begäran av en behörig myndighet i ett annat land inom EES lämna information till den myndigheten inom följande tidsfrister. - I brådskande fall som endast kräver registerkontroll: senast två arbetsdagar efter det att förfrågan kom in till Arbetsmiljöverket. - I andra fall: senast 25 arbetsdagar efter det att förfrågan kom in till Arbetsmiljöverket, om inte Arbetsmiljöverket och den behöriga myndigheten kommer överens om en kortare tidsfrist. Om Arbetsmiljöverket har svårt att besvara en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska Arbetsmiljöverket utan dröjsmål underrätta den behöriga myndighet som har begärt informationen i syfte att finna en lösning. Om en behörig myndighet i ett annat land inom EES återkommande dröjer med att tillhandahålla den information som Arbetsmiljöverket har begärt från en behörig myndighet i ett annat land inom EES enligt 27 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare när det gäller en utstationering i Sverige, ska Arbetsmiljöverket underrätta Europeiska kommissionen om detta. Förordning (2020:600). 6 § Om Arbetsmiljöverket i sin verksamhet upptäcker omständigheter som tyder på oegentligheter när det gäller utstationering av arbetstagare, ska verket på eget initiativ och utan onödigt dröjsmål överlämna all relevant information till en behörig myndighet i ett annat land inom EES som kan beröras av informationen. Anmälningsskyldighet och kontaktperson 7 § En anmälan enligt 29 § eller 32 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och en underrättelse enligt 31 § samma lag ska göras skriftligen till Arbetsmiljöverket. En sådan anmälan eller underrättelse får överföras elektroniskt till Arbetsmiljöverket. Förordning (2020:600). 8 § En anmälan om utstationering enligt 29 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om 1. arbetsgivarens namn, organisationsnummer eller motsvarande, postadress och hemvist, 2. namn, postadress, telefonnummer och e-postadress samt personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt identifikationsnummer för en behörig ställföreträdare för arbetsgivaren, 3. den typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i Sverige, 4. planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas utförande i Sverige, 5. den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna ska utföras, 6. namn och personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt identifikationsnummer för de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige, 7. namn och organisationsnummer eller motsvarande för tjänste- mottagaren i Sverige, dock inte om tjänstemottagaren är en enskild person som mottar tjänsten eller tjänsterna för privat bruk, 8. huruvida arbetsgivaren hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande i enlighet med 4 § första stycket 3 lagen om utstationering av arbetstagare, och 9. huruvida arbetsgivaren anses utstationera en arbetstagare i enlighet med 4 § tredje stycket lagen om utstationering av arbetstagare. Om en arbetsgivare ersätter en arbetstagare med en annan arbetstagare för att utföra samma arbete på samma plats, ska uppgift om det lämnas till Arbetsmiljöverket. Uppgift ska då även lämnas om under vilken tid den tidigare arbetstagaren har varit utstationerad. Förordning (2020:600). 9 § En anmälan om kontaktperson enligt 32 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om kontaktpersonens 1. namn, 2. personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, 3. postadress i Sverige, 4. telefonnummer, och 5. e-postadress. Förordning (2020:600). Anmälan om förlängd tidsperiod 10 § En anmälan om förlängd tidsperiod enligt 12 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om 1. namn och personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt identifikationsnummer för de arbetstagare som omfattas av anmälan, och 2. skälen för att tidsperioden ska förlängas. En anmälan enligt första stycket ska göras skriftligen till Arbetsmiljöverket och får överföras elektroniskt. Arbetsmiljöverket ska omgående underrätta arbetsgivaren om en anmälan inte uppfyller kraven i första stycket 1 och 2. Förordning (2020:600). 11 § En underrättelse om utebliven dokumentation enligt 31 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om 1. arbetsgivarens namn och organisationsnummer eller motsvarande, 2. namn och organisationsnummer eller motsvarande för tjänstemottagaren i Sverige, och 3. den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna utförs. Förordning (2020:600). Sanktionsavgifter 12 § Sanktionsavgiften enligt 37 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare är 20 000 kronor. Förordning (2020:600). 13 § En sanktionsavgift enligt 12 § ska tas ut om 1. en arbetsgivare överträder bestämmelserna i 8 § första stycket eller 9 §, eller 2. en tjänstemottagare överträder bestämmelserna i 11 §. Förordning (2020:600). Övergångsbestämmelser 2020:600 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2020. 2. För arbete som en utstationerad arbetstagare har påbörjat före ikraftträdandet gäller 8 § i den äldre lydelsen. 3. Har upphävts genom förordning (2022:477).