Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:195 · Visa register
Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2017-03-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:767
Ikraft: 2017-03-23 överg.best.
1 § För att främja forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande får Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), om det finns medel, ge statligt stöd i form av bidrag enligt denna förordning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Stöd till företag 3 § Stöd till företag får endast ges 1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I och i någon av artiklarna 18, 25, 25c, 25d och 26-30 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller 2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2023:767). 3 a § Om uppgifter om ett stöd enligt denna förordning ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet bara beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet. Förordning (2023:767). 4 § Stöd av mindre betydelse som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 får inte ges till sådana företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Stöd till andra än företag 5 § Stöd till andra än företag får endast ges i enlighet med de villkor och de artiklar i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, i tillämpliga delar, som anges i 3 §. Inget stöd för påbörjade åtgärder 6 § Stöd får inte ges till en åtgärd som har påbörjats innan ansökan om stöd har getts in till Formas. Förordning (2019:661). Ansökan om stöd 7 § En ansökan om stöd ska göras skriftligen till Formas och innehålla 1. uppgifter om sökanden och, om ansökan avser ett företag, uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning, 2. uppgifter om åtgärdens plats och start- och slutdatum, 3. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan, 4. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som stöd söks för, och 5. en upplysning om allt annat stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser. 8 § Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska ansökan också innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Prövning av frågor om stöd 9 § Formas prövar frågor om stöd. 10 § Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, får stöd ges endast om stödet till det berörda företaget tillsammans med allt annat stöd som avses i 8 § inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i den förordningen. 11 § I ett beslut att ge stöd ska Formas ange 1. den tidpunkt då den stödberättigande åtgärden ska vara slutredovisad, 2. att stödmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet, och 3. de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls. 12 § Om beslutet avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 ska Formas lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen. Utbetalning av stöd 13 § Ett stöd får betalas ut med delbetalningar. 14 § Ett stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. 15 § Ett stöd ska inte betalas ut om 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med för högt belopp, 2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller 3. villkoren för stödet inte har följts. Slutredovisning 16 § Slutredovisningen av åtgärden ska göras till Formas tillsammans med en ekonomisk redovisning och specificerade skriftliga underlag som styrker den stödberättigande kostnaden. Återbetalning och återkrav 17 § Mottagaren av ett utbetalat stöd är återbetalningsskyldig om stödet inte skulle ha betalats ut enligt 15 §. På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas. 18 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Formas besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Register 19 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Överklagande 20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14, 15 eller 18 § får dock inte överklagas. Förordning (2023:767). Övergångsbestämmelser 2017:195 1. Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2017. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2023. Förordning (2020:1088).