Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1114 · Visa register
Förordning (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2017-11-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:548
Ikraft: 2018-01-01
Uppgifter Övergripande uppgifter 1 § Centrala studiestödsnämnden ska administrera studiestöd och andra stöd till enskilda som enligt lag eller förordning ska hanteras av myndigheten. 2 § Myndigheten ska ge lättillgänglig och behovsanpassad information och god service till berörda om de stöd som myndigheten administrerar. 3 § Myndigheten ska säkerställa att återkrav betalas och att de lån som myndigheten administrerar betalas tillbaka. 4 § Myndigheten ska motverka bidragsbrott och säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs. 5 § Myndigheten ska följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation för att säkerställa att myndigheten har god kunskap inom området. Statistik, uppföljning och analys 6 § Myndigheten ska senast den 20 april varje år publicera studiestödsstatistik. Utöver den statistik som myndigheten ska offentliggöra enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska myndigheten också senast den 20 augusti varje år redovisa statistik över studiestödsnyttjandet bland samtliga studerande inom olika utbildningsformer. 7 § Myndigheten ska följa och analysera studiestödets utveckling och effekter och senast den 20 april varje år till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redogöra för detta. Uppföljningen och analysen ska öka kunskapen om hur studiestödet har utvecklats i förhållande till målen för studiestödet. I redogörelsen ska långsiktiga och kortsiktiga förändringar som enligt myndigheten är väsentliga redovisas särskilt. I uppföljnings- och analysarbetet ska kvinnors och mäns villkor särskilt beaktas. 7 a § Myndigheten ska beräkna ett påslag på räntan på studielån vilket över tid ska motsvara de framtida kreditförlusterna på studielån och kreditförlusterna på återkrav för sådana lån. Senast den 1 november varje år ska myndigheten redovisa räntepåslaget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Förordning (2023:548). 8 § Myndigheten ska genomgående i sitt uppföljnings- och analysarbete presentera och analysera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Samverkan 8 a § Centrala studiestödsnämnden ska samverka med Utbetalningsmyndigheten i syfte att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Centrala studiestödsnämnden ska tillsammans med Utbetalningsmyndigheten bestämma vilka uppgifter inom ramen för systemet med transaktionskonto som Centrala studiestödsnämnden ska utföra för Utbetalningsmyndighetens räkning. Förordning (2023:471). Övriga uppgifter 8 b § Myndigheten får tillhandahålla tjänster för lagring av uppgifter åt läroanstalter och andra utbildningsanordnare som inte registrerar uppgifter enligt förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Förordning (2023:548). Ledning 9 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 10 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter. Förordning (2019:337). Organisation 11 § Vid myndigheten ska det finnas en funktion som handlägger samtliga ärenden om omprövning av myndighetens beslut enligt 1. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan, och 2. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. Anställningar 12 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalansvarsnämnd 13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).