Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1114 · Visa register
Förordning (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2017-11-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:337
Ikraft: 2018-01-01
Uppgifter Övergripande uppgifter 1 § Centrala studiestödsnämnden ska administrera studiestöd och andra stöd till enskilda som enligt lag eller förordning ska hanteras av myndigheten. 2 § Myndigheten ska ge lättillgänglig och behovsanpassad information och god service till berörda om de stöd som myndigheten administrerar. 3 § Myndigheten ska säkerställa att återkrav betalas och att de lån som myndigheten administrerar betalas tillbaka. 4 § Myndigheten ska motverka bidragsbrott och säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs. 5 § Myndigheten ska följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation för att säkerställa att myndigheten har god kunskap inom området. Statistik, uppföljning och analys 6 § Myndigheten ska senast den 20 april varje år publicera studiestödsstatistik. Utöver den statistik som myndigheten ska offentliggöra enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska myndigheten också senast den 20 augusti varje år redovisa statistik över studiestödsnyttjandet bland samtliga studerande inom olika utbildningsformer. 7 § Myndigheten ska följa och analysera studiestödets utveckling och effekter och senast den 20 april varje år till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redogöra för detta. Uppföljningen och analysen ska öka kunskapen om hur studiestödet har utvecklats i förhållande till målen för studiestödet. I redogörelsen ska långsiktiga och kortsiktiga förändringar som enligt myndigheten är väsentliga redovisas särskilt. I uppföljnings- och analysarbetet ska kvinnors och mäns villkor särskilt beaktas. 8 § Myndigheten ska genomgående i sitt uppföljnings- och analysarbete presentera och analysera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Ledning 9 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 10 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter. Förordning (2019:337). Organisation 11 § Vid myndigheten ska det finnas en funktion som handlägger samtliga ärenden om omprövning av myndighetens beslut enligt 1. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan, och 2. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. Anställningar 12 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalansvarsnämnd 13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).