Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:705 · Visa register
Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2016-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1343
Ikraft: 2016-07-15 överg.best.
Tidsbegränsad: 2029-01-01
/Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Tillämpningsområde /Träder i kraft I:2022-07-01/ Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen för att studenten ska kunna avlägga ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Minst ett av de undervisningsämnen som ingår i examen ska vara ett sådant ämne för vilket det råder brist på sökanden till utbildningar som leder till ämneslärarexamen. Utbildningen är avsedd för personer som har en examen på forskarnivå. /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Förhållandet till annan reglering 1 a § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Av 6 kap. 4 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100) framgår dels att inom högskoleutbildning får bara de examina avläggas som anges i bilaga 2 till den förordningen (examensordningen), dels att det i examensordningen anges på vilken nivå en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). Av 6 kap. 4 § tredje stycket samma förordning framgår att det i denna förordning finns avvikande bestämmelser om vilka krav som ska uppfyllas för ämneslärarexamen och på vilken nivå en sådan examen ska avläggas. Förordning (2021:1343). 1 b § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Av 6 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att det i förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare finns bestämmelser om krav på den utbildning som ska leda fram till ämneslärarexamen. Av 1 kap. 1 § andra stycket och 4 § tredje stycket i den senare förordningen framgår dels att med utbildning till lärare avses enligt den förordningen bland annat utbildning enligt denna förordning, dels att det i denna förordning finns bestämmelser om avvikande krav för utbildningen. Av examensbeskrivningen för ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen framgår att det för ämneslärarexamen finns två inriktningar. I förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare finns bestämmelser om vilken behörighetsgrundande utbildning som krävs för att undervisa i olika ämnen och ämnesområden. Förordning (2021:1343). /Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Var utbildningen anordnas /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildningsinriktningar och avsedd undervisningsbehörighet 2 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Utbildningen ska anordnas vid de statliga universitet eller högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som regeringen beslutar. Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor. 2 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildning som leder till ämneslärarexamen kan ges enligt denna förordning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller mot arbete i gymnasieskolan. Utbildningen avses, på det sätt som anges i 15-18 §§, leda till en ämneslärarexamen som ger undervisningsbehörighet i ett, två eller tre undervisningsämnen. Förordning (2021:1343). /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Var utbildningen anordnas 2 a § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildningen ska anordnas vid de statliga universitet eller högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som regeringen beslutar. Med högskolor avses i denna förordning även universitet. Förordning (2021:1343). /Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Vad utbildningen avser /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildningens innehåll 3 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Utbildningen ska avse utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. Utbildningen i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska motsvara 60 högskolepoäng och den verksamhetsförlagda utbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng. 3 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildning som leder till ämneslärarexamen omfattar, i enlighet med 2 kap. förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare men med undantag från 3 och 4 kap. samma förordning, 90 högskolepoäng och avser - studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng, och - verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Förordning (2021:1343). /Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Tillämpliga bestämmelser /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Tillträde till utbildningen /Rubriken träder i kraft I:2022-02-01/ Undantag från högskoleförordningen när det gäller särskild behörighet 4 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ I högskolelagen (1992:1434) finns det grundläggande bestämmelser om högskoleutbildning. Högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas på utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning. 4 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ För särskild behörighet till utbildningen gäller 5-8 §§ i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8- 11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100). Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning. Förordning (2021:1343). /Rubriken upphör att gälla U:2022-02-01/ Särskild behörighet /Rubriken träder i kraft I:2022-02-01/ Särskild behörighet till utbildningen 5 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ För särskild behörighet till utbildningen gäller 6–9 §§ i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8–11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100). Bestämmelserna i 7 kap. 3 § högskoleförordningen om undantag från något eller några behörighetsvillkor gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning. 5 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ Särskild behörighet till utbildningen har den som har 1. en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och 2. de ämneskunskaper som krävs enligt 6 eller 7 §. Förordning (2021:1343). 6 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Särskild behörighet till utbildningen har den som har 1. en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och 2. de ämneskunskaper som krävs enligt 7 eller 8 §. 6 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ Om utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, krävs ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 omfattande minst 90 högskolepoäng ämnesstudier. Högskolan får inom ramen för sitt uppdrag att anordna utbildningen bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. Förordning (2021:1343). 7 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Om utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, krävs ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7–9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng. Högskolan får inom ramen för sitt uppdrag att anordna utbildningen bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. 7 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ Om utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, krävs ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan omfattande minst 120 högskolepoäng ämnesstudier. Högskolan får inom ramen för sitt uppdrag att anordna utbildningen bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. Ämnet får dock inte vara ett yrkesämne. Förordning (2021:1343). 8 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Om utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, krävs ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng. Högskolan får inom ramen för sitt uppdrag att anordna utbildningen bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. Ämnet får dock inte vara ett yrkesämne. 8 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ Särskild behörighet till utbildning som avses i 6 eller 7 § har också den som - har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan som har sådan relevans för det undervisningsämne som avses i 6 eller 7 § att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förordning (2021:1343). /Rubriken träder i kraft I:2022-02-01/ Urval 9 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Särskild behörighet till utbildningen har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 9 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ Vid urval till utbildningen gäller 10 § i stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12-19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2021:1343). /Rubriken upphör att gälla U:2022-02-01/ Urval 10 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Vid urval till utbildningen gäller 11 § i stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12–19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100). 10 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Om den sökandes examen på forskarnivå eller motsvarande utländska examen avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till det undervisningsämne som den sökandes ämneskunskaper ska avse för särskild behörighet enligt 6 eller 7 §, ska han eller hon ges förtur till utbildningen. Högskolan får meddela föreskrifter om vilka ytterligare urvalsgrunder som ska användas. Förordning (2021:1343). 11 § /Upphör att gälla U:2022-07-01 genom förordning (2021:1343)./ Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Om den sökandes examen på forskarnivå eller motsvarande utländska examen avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till det undervisningsämne som den sökandes ämneskunskaper ska avse för särskild behörighet enligt 7 eller 8 §, ska han eller hon ges förtur till utbildningen. Högskolan får meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas. /Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Antagning 12 § /Upphör att gälla U:2022-07-01 genom förordning (2021:1343)./ Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning ska anmäla det inom den tid och på det sätt som högskolan bestämmer. Utbildningens genomförande 13 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Varje utbildning ska anordnas för studier på heltid under tolv månader i följd. 13 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Varje utbildning ska anordnas för studier med förhöjd studietakt under ett kalenderår. Förordning (2021:1343). 14 § I utbildningsplanen för utbildningen ska det, utöver det som följer av högskoleförordningen (1993:100), anges vilken omfattning av utbildningen som studenten ska ha fullgjort efter sex månaders studier. /Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Ämneslärarexamen /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Särskilda examenskrav och nivå på examen 15 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ För ämneslärarexamen som avläggs efter det att en student har gått igenom utbildningen gäller de krav som anges i 16–20 §§. För ämneslärarexamen som avses i första stycket är 6 kap. 5 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) och bilaga 4 till den förordningen inte tillämpliga. 15 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Efter genomförd utbildning enligt denna förordning gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i 15 a § och - 16 § om examen ska omfatta ett undervisningsämne, - 17 § om examen ska omfatta två undervisningsämnen, och - 18 § om examen ska omfatta tre undervisningsämnen. En examen avläggs på den nivå som anges i 16 § tredje stycket, 17 § andra stycket och 18 § andra stycket. Förordning (2021:1343). /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Gemensamma krav för examen 15 a § /Träder i kraft I:2022-07-01/ För en ämneslärarexamen enligt denna förordning krävs att studenten utöver sina tidigare ämnesstudier har fullgjort kompletterande pedagogisk utbildning om 90 högskolepoäng enligt 3 §. Förordning (2021:1343). /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar ett undervisningsämne 16 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och som omfattar ämnesstudier i ett undervisningsämne avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. För examen krävs att studenten 1. har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och som ska anses motsvara sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket, 2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier om 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och 3. inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Studenten ska genom att ha fullgjort en utbildning som avses i denna förordning anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket. Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket. 16 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i ett undervisningsämne uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna, är - 180 högskolepoäng, om examen ges med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, eller - 210 högskolepoäng, om examen ges med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Poängkravet i första stycket ska också anses uppfyllt om studenten utöver vad som följer av 15 a § har antagits med stöd av 8 §. En examen enligt första eller andra stycket avläggs på grundnivå. Förordning (2021:1343). /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar två undervisningsämnen 17 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. För examen krävs att studenten 1. har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och som ska anses motsvara sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket, 2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier om 150 högskolepoäng i två undervisningsämnen, och 3. inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Studenten ska genom att ha fullgjort en utbildning som avses i denna förordning anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket. Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket. Första–tredje styckena gäller inte när examen omfattar ämnesstudier 1. i två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik, eller 2. om totalt 180 högskolepoäng i två undervisningsämnen och omfattar undervisningsämnet bild eller musik. Förordning (2017:896). 17 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i två undervisningsämnen uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna är den som framgår av bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), vilket är fallet om 1. de tidigare ämnesstudierna är av den omfattning som anges i 3 kap. 7 eller 8 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, eller 2. studenten utöver vad som följer av 15 a § har antagits till utbildningen med stöd av 8 §. En examen enligt första stycket avläggs på avancerad nivå. Förordning (2021:1343). /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar tre undervisningsämnen 18 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och som omfattar ämnesstudier i tre undervisningsämnen eller två undervisningsämnen i de fall som avses i 17 § fjärde stycket avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och vad som anges i andra och tredje styckena. Studenten ska genom att ha fullgjort utbildningen anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket. Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen. Förordning (2017:896). 18 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i tre undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna är den som framgår av bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), vilket är fallet om 1. de tidigare ämnesstudierna är av den omfattning som anges i 3 kap. 7 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, eller 2. studenten utöver vad som följer av 15 a § har antagits till utbildningen med stöd av 8 §. En examen enligt första stycket avläggs på avancerad nivå. Förordning (2021:1343). 19 § /Upphör att gälla U:2022-07-01 genom förordning (2021:1343)./ Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och som omfattar ämnesstudier i ett undervisningsämne avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. För examen krävs att studenten 1. har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och som ska anses motsvara sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket, 2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier om 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och 3. inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Studenten ska genom att ha fullgjort en utbildning som avses i denna förordning anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket. Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket. 20 § /Upphör att gälla U:2022-07-01 genom förordning (2021:1343)./ Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och vad som anges i andra och tredje styckena. Studenten ska genom att ha fullgjort utbildningen anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket. Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen. Övergångsbestämmelser 2016:705 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016. 2. Förordningen upphör att gälla den 15 juli 2021. 3. /Upphör att gälla U:2022-07-01/ En student som har gått igenom utbildning enligt denna förordning och som uppfyller kraven för ämneslärarexamen enligt 15-20 §§ har rätt att få en sådan ämneslärarexamen till och med den 31 december 2031. Förordning (2021:282). 3. /Träder i kraft I:2022-07-01/ En student som har gått igenom utbildning enligt denna förordning och som uppfyller förordningens krav för ämneslärarexamen har rätt att få en sådan ämneslärarexamen till och med den 31 december 2031. Förordning (2021:1343). 2017:896 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018. 2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2024. 2021:1343 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022 i fråga om 4-10 §§ och i övrigt den 1 juli 2022.