Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:937 · Visa register
Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2016-10-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1404
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå som planeras, dimensioneras och erbjuds i samverkan mellan flera kommuner under medverkan av arbetslivet i de samverkande kommunerna och som syftar till att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden (regionalt yrkesvux). Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för orienteringskurser och kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, som kombineras med regionalt yrkesvux. Förordningen innehåller dessutom bestämmelser om statsbidrag för lärlingsutbildning i regionalt yrkesvux. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 40 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2022:1404). 1 a § Det som sägs om samverkande kommuner i denna förordning gäller även för kommuner som omfattas av undantag från krav på samverkan enligt 2 kap. 2 a och 2 b §§ skollagen (2010:800). Förordning (2022:1404). 1 b § I 2 kap. 2 a och 2 b §§ och 20 kap. 16 a § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att kommuner ska samverka om yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. I 23 kap. 21-23 §§ i samma lag finns bestämmelser om samverkan om kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Förordning (2022:1404). Bidragsperiod och årsstudieplats 2 § Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsperiod) i den utsträckning det finns tillgång på medel. Statsbidrag lämnas med i 24-31 a §§ angivna belopp per årsstudieplats för en bidragsperiod. Omfattningen av en årsstudieplats framgår av 2 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Förordning (2020:27). Förutsättningar för statsbidrag 3 § Statsbidrag får lämnas till samverkande kommuner för regionalt yrkesvux, orienteringskurser och kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå om villkoren i 4-9 och 17-23 §§ är uppfyllda. Om det är fråga om lärlingsutbildning ska även villkoren i 11-16 §§ vara uppfyllda. Förordning (2022:1403). Utbildningar i regionalt yrkesvux Sammanhållna yrkesutbildningar 4 § I regionalt yrkesvux ska de samverkande kommunerna erbjuda sammanhållna yrkesutbildningar enligt 20 kap. 6 a § skollagen (2010:800). Förordning (2022:1404). 5 § Det arbetsplatsförlagda lärandet i sammanhållna yrkesutbildningar som erbjuds i regionalt yrkesvux ska uppfylla de krav som anges i 2 kap. 26-30 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Förordning (2022:1404). Enstaka kurser 6 § De samverkande kommunerna ska i regionalt yrkesvux erbjuda enstaka kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde utifrån elevernas behov. Förordning (2019:522). Andra kurser 7 § Yrkesutbildning i regionalt yrkesvux ska organiseras så att eleverna vid behov kan kombinera utbildningen med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning. Förordning (2020:469). Modersmålsstöd och studiehandledning på modersmålet 8 § Orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål ska erbjudas elever som behöver det. Beslut om betyg och betygssättning 9 § Beslut om betyg inom regionalt yrkesvux ska fattas och betygssättning ska göras enligt bestämmelserna i 3 kap. 16 § och 20 kap. 35-39 §§ skollagen (2010:800) samt 4 kap. 1-10 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Förordning (2022:1404). 10 § Har upphävts genom förordning (2021:101). Särskilda förutsättningar för lärlingsutbildning Syfte och omfattning 11 § Sammanhållna yrkesutbildningar kan i regionalt yrkesvux ges i form av lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska syfta till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning på en arbetsplats få kunskaper inom ett yrkesområde. En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska 1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde, och 2. till minst 70 procent genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå ska 1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i anpassad gymnasieskola i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde, och 2. till övervägande del genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. Förordning (2022:1404). Åtaganden 12 § Vid lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska de samverkande kommunerna se till att genom avtal med berörda arbetsplatser reglera kommunernas och arbetsplatsernas åtaganden i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet. Utbildningskontrakt 13 § Rektorn ska se till att det för varje elev som genomgår en lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux upprättas ett skriftligt avtal som undertecknas av den kommun som är huvudman för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt). I utbildningskontraktet ska det anges 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa, och 2. vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Uppgifter i en individuell studieplan 14 § Uppgift om att en elev genomgår lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska antecknas i elevens individuella studieplan. Uppgift i ett examensbevis eller komvuxbevis 15 § I en elevs examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå ska det anges om eleven har genomgått en lärlingsutbildning och omfattningen av den. Förordning (2022:1403). Om den arbetsplatsförlagda delen avbryts 16 § Om en elev avbryter den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen, ska rektorn utfärda ett intyg om eleven begär det. Intyget ska innehålla uppgifter om 1. hur stor del av utbildningen som eleven har genomgått, och 2. innehållet i den genomgångna delen av utbildningen. 16 a § Har upphävts genom förordning (2022:1404). 16 b § Har upphävts genom förordning (2022:1404). Yrkesråd 17 § För regionalt yrkesvux ska det finnas ett eller flera yrkesråd för samråd mellan företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan. 18 § Yrkesrådet ska medverka till att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv och bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet. Yrkesrådet ska bistå kommunerna med att belysa behoven i arbetslivet och med att ordna platser för arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen. Yrkesrådet ska också medverka vid uppföljning och utvärdering av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Bilaga till utdrag ur betygskatalog 19 § Bestämmelser om utdrag ur betygskatalogen och om en bilaga till utdraget för den som har genomgått en sammanhållen yrkesutbildning finns i 4 kap. 12 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Av en sådan bilaga ska det också framgå om utbildningen har genomförts som lärlingsutbildning. Ytterligare villkor 20 § Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att statsbidrag ska beviljas enligt denna förordning är följande: 1. De samverkande kommunerna ska planera, dimensionera och erbjuda utbildning tillsammans i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna. 2. De samverkande kommunerna ska åta sig att sammantaget finansiera ett antal årsstudieplatser utöver de årsstudieplatser som de beviljas statsbidrag för. De ytterligare årsstudieplatserna ska motsvara minst tre sjundedelar av de årsstudieplatser som de får statsbidrag för. 3. Sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna. 4. Utbudet ska planeras efter samråd med a) regionen i det eller de län som de samverkande kommunerna tillhör, och b) Arbetsförmedlingen. 5. De samverkande kommunerna ska a) visa på ett behov av utbildningen, och b) erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens. Villkoret i första stycket 2 gäller inte lärlingsutbildning, kombinationsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter. Förordning (2022:1404). Begränsningar när det gäller orienteringskurser och kurser i vissa ämnen 21 § Statsbidrag enligt denna förordning får bara lämnas för orienteringskurser för elever som också deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samverkande kommunerna. Statsbidrag får lämnas för högst 200 verksamhetspoäng för en och samma person, även om personen deltar i flera orienteringskurser. För en person som deltar i utbildning enligt denna förordning som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller utbildning i svenska för invandrare får dock statsbidrag lämnas för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser. 22 § Statsbidrag enligt denna förordning får bara lämnas för kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för elever som också deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samverkande kommunerna. Sådana kurser får utgöra högst 25 procent av en elevs utbildning som statsbidrag lämnas för enligt denna förordning. Andra begränsningar 23 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för 1. individuella kurser, 2. komvuxarbete, 3. utbildning som eleven har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800), 4. utbildning eller utbildningsplats som statsbidrag lämnas för på annat sätt, eller 5. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet. Förordning (2021:101). Storleken på statsbidrag när det gäller lärlingsutbildning 24 § Statsbidrag för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux lämnas med 50 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2019:522). 25 § Om statsbidrag lämnas för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux får statsbidrag lämnas till de samverkande kommunerna även för ersättning till arbetsplatsen. Varje elev som tas emot på en arbetsplats för arbetsplatsförlagt lärande berättigar de samverkande kommunerna till statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen med högst 40 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2019:522). 26 § Om statsbidrag lämnas för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux får statsbidrag även lämnas till de samverkande kommunerna för handledarutbildning. Sådant statsbidrag får lämnas med högst 3 500 kronor per bidragsperiod för varje handledare på en arbetsplats som tar emot en elev som antagits till lärlingsutbildningen, om handledaren har fullföljt en handledarutbildning som Statens skolverk bedömer uppfyller de krav som verket har ställt upp för sådan utbildning. Bidrag får inte lämnas för en handledare som statsbidrag enligt denna förordning har lämnats för tidigare. Förordning (2019:522). Storleken på statsbidrag när det gäller övrig utbildning 27 § Har upphävts genom förordning (2017:950). Yrkesämnen och andra liknande ämnen 28 § För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom barn- och fritidsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet samt andra liknande ämnen som är relevanta för ett yrkesområde lämnas statsbidrag med 35 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2022:1403). 29 § För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet samt andra liknande ämnen som är relevanta för ett yrkesområde lämnas statsbidrag med 75 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2019:522). 30 § För kurser i yrkesämnen inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning lämnas statsbidrag med 75 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2022:1403). Annan utbildning 31 § För orienteringskurser och för kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå lämnas statsbidrag med 30 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2017:950). Kombinationsutbildningar 31 a § I stället för det som anges i 24 och 28-30 §§ ska statsbidrag lämnas med 110 000 kronor per årsstudieplats för yrkesutbildning i regionalt yrkesvux om yrkesutbildningen kombineras med 1. utbildning i svenska för invandrare eller svenska som andraspråk, och 2. stödjande insatser som syftar till att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. Förordning (2021:745). Ansökan och beslut om statsbidrag 32 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget. I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 36 § andra stycket anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. 33 § Ansökan ska göras gemensamt av de samverkande kommunerna. Av ansökan ska följande framgå: 1. vilket eller vilka yrkesområden som ansökan avser, 2. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som utbildningen sammanlagt ska omfatta, 3. en analys av kompetensbehovet hos den privata och offentliga arbetsmarknaden inom de samverkande kommunerna, 4. hur utbildningen har planerats och på vilket sätt den planerade utbildningen svarar mot kompetensbehovet hos arbetsmarknaden inom de samverkande kommunerna, 5. skälen till att kommunerna gemensamt har prioriterat det eller de yrkesområden som ansökan avser, 6. att de samverkande kommunerna åtar sig att, om ansökan beviljas, sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning i den omfattning i årsstudieplatser som anges i 20 § första stycket 2, och 7. övriga uppgifter som följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 40 §. Av ansökan ska det också framgå hur företrädare för arbetslivet i de samverkande kommunerna har medverkat i planeringen av utbildningen och hur regionen i det eller de län som kommunerna tillhör och Arbetsförmedlingen har medverkat i planeringen av utbildningsutbudet. Förordning (2022:1404). 34 § När Statens skolverk fördelar statsbidrag ska myndigheten ta hänsyn till behoven av kompetens på arbetsmarknaden och arbetslöshetens omfattning i de samverkande kommunerna. Bedömningen av behoven av kompetens på arbetsmarknaden ska göras med utgångspunkt i de regionala planeringsunderlag som Skolverket tar fram. När det gäller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter ska Skolverket även ta hänsyn till behovet av geografisk spridning av utbildningsplatserna när myndigheten fördelar statsbidrag. Förordning (2022:1404). Särskilda villkor för finansiering från EU 34 a § Den som har tagit emot finansiering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens ska i enlighet med artikel 34.2 i förordningen framhålla att finansieringen kommer från EU och säkerställa finansieringens synlighet. Förordning (2021:1222). 34 b § Den som har tagit emot finansiering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens ska bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Förordning (2021:1222). Uppföljning och redovisning 35 § Statens skolverk ska följa upp vilka utbildningar statsbidraget har använts till och hur bidraget har använts uppdelat på kön, ålder, tidigare utbildningsnivå, andel utrikes och inrikes födda och, för utrikes födda, vistelsetid i Sverige. Av uppföljningen ska det även framgå i vilken utsträckning elever som slutfört regionalt yrkesvux är sysselsatta i arbete. Kommuner som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska medverka i den uppföljning av utbildningsverksamheten som bestäms av Skolverket och lämna de uppgifter som verket begär. Kommunerna ska också medverka i den uppföljning av utbildningsverksamheten som bestäms av Ekonomistyrningsverket, Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten och lämna de uppgifter som de begär. Förordning (2021:1222). 36 § Statens skolverk ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet redogöra för hur bidraget har använts. Kommuner som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär. Kommunerna ska också lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Ekonomistyrningsverket, Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten som de begär. Förordning (2021:1222). Återbetalning, återkrav och omfördelning 37 § Kommuner som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om 1. något av villkoren för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts, 2. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller 4. kommunen inte lämnar uppgifter som avses i 35 §. Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Skolverket ska avstå från återkrav om arbetsplatsförlagt lärande inte har kunnat tillhandahållas på grund av omständigheter som anges i 2 kap. 29 § första stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och de samverkande kommunerna har vidtagit de åtgärder som anges i 2 kap. 29 § andra och tredje styckena samma förordning. Skolverket får besluta att avstå från återkrav helt eller delvis även i andra fall än som avses i tredje stycket om det finns särskilda skäl. Förordning (2022:1404). 38 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det får Statens skolverk besluta att avstå från krav på ränta helt eller delvis. 39 § Statens skolverk får besluta att fördela de medel som har återbetalats enligt 37 § till andra samverkande kommuner som har ansökt om statsbidrag enligt denna förordning om kommunerna 1. inte har fått statsbidrag eller inte har fått statsbidrag för så många årsstudieplatser som kommunerna har ansökt om, och 2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge utbildning i regionalt yrkesvux utöver vad kommunerna tidigare har fått bidrag för enligt denna förordning. Bemyndigande 40 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Överklagande 41 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2016:937 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Genom förordningen upphävs a) förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå, och b) förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. 3. De upphävda förordningarna gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet. 2020:469 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. 2020:591 1. Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2020. 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020. 2021:27 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021. 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2022. 2021:101 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. 2021:745 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om statsbidrag som har getts in till Statens skolverk före ikraftträdandet. 3. Efter ny ansökan får statsbidrag beviljas enligt de nya bestämmelserna för en viss årsstudieplats som avser yrkesutbildning trots att statsbidrag redan har beviljats för samma årsstudieplats enligt äldre bestämmelser. Det samlade bidraget för yrkesutbildningen får dock inte överstiga 110 000 kronor per årsstudieplats. 2021:1222 1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2022. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet. 2022:1403 Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 2022 i fråga om 3 och 28 §§ och i övrigt den 2 juli 2023. 2022:1404 1. Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2023. 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2025. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 januari 2025.