Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:517 · Visa register
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 2015-06-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1185
Ikraft: 2015-07-15
1 § Om det finns medel, får statligt stöd i form av bidrag ges enligt denna förordning i syfte att varaktigt minska utsläppen av växthusgaser. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Ord och uttryck i förordningen 2 § I denna förordning betyder växthusgas: koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten, svavelhexafluorid eller kvävetrifluorid, laddningspunkt för normalladdning: en laddningspunkt med en effekt på lägst 3,7 kilowatt och högst 22 kilowatt där el kan överföras till elfordon, och laddningspunkt för snabbladdning: en laddningspunkt med en effekt på mer än 22 kilowatt där el kan överföras till elfordon. I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2017:815). Allmänna förutsättningar för stöd 3 § Stöd får endast ges till en åtgärd som bidrar till att 1. uppfylla strategier, planer eller program för klimat och energi i det eller de län eller i den eller de kommuner där åtgärden är avsedd att genomföras, och 2. öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål. Förordning (2017:815). 4 § Stöd ska i första hand ges till den eller de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms ge den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Om minskningen av utsläpp av växthusgaser är likvärdiga för flera ansökningar, ska hänsyn också tas till 1. åtgärdernas möjlighet att bidra till att minska utsläpp av växthusgaser inom jordbruket, 2. åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion, och 3. åtgärdernas effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning. Förordning (2019:526). 5 § Stöd får inte ges till privatpersoner. 6 § Stöd får ges till en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser endast om stödet avser åtgärder som innebär ökad användning av spillvärme. Förordning (2020:1185). 7 § Stöd får inte ges till en åtgärd som 1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning eller enligt villkor i ett tillstånd, 2. berättigar till elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat, 3. berättigar till bidrag enligt förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon, 4. har påbörjats innan beslut i frågan om stöd har fattats, 5. är marknadsföring enligt definitionen i 3 § marknadsföringslagen (2008:486), 6. avser förvärv av en klimatbonusbil som berättigar till bonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar, eller 7. huvudsakligen är informationsinsatser. Förordning (2019:526). Särskilda förutsättningar för stöd till företag 8 § Stöd till företag får endast ges 1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och i någon av artiklarna 36–41, 46–49, 56, 56a.1, 56a.3–14, 56b och 56c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller 2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Trots första stycket 1 får stöd ges till företag i de fall då stödet för någon av de angivna åtgärderna överstiger de tröskelvärden som anges i artikel 4.1 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om stödet har godkänts av Europeiska kommissionen. Stödet får uppgå till högst 70 procent av företagets investeringskostnad. Förordning (2018:1456). Särskilda förutsättningar för stöd till andra än företag 9 § Stöd till andra än företag får endast ges i den omfattning som krävs för att en åtgärd ska genomföras, dock högst med 50 procent av investeringskostnaden. Förordning (2016:358). Särskilda förutsättningar för stöd som avser laddningspunkter för elfordon 10 § Stöd som avser en laddningspunkt för normalladdning eller snabbladdning av elfordon får endast ges om laddningspunkten 1. är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad, 2. utrustas med uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3, 3. utrustas på ett sådant sätt att informationen om laddningspunkten kan förmedlas i realtid, om laddningspunkten är tillgänglig för allmänheten, och 4. placeras så att den kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av laddningspunkter i det aktuella området. Stödet får ges med högst 50 procent av investeringskostnaden. Stöd får inte ges till laddningspunkter som installeras i privata hushåll eller som i första hand är avsedda för laddning av annat än elfordon. Förordning (2017:815). Ansökan om stöd 11 § En ansökan om stöd ska göras skriftligen och lämnas till länsstyrelsen i det län där åtgärden ska genomföras. 12 § En ansökan om stöd ska innehålla 1. uppgifter om sökanden, åtgärdens plats och åtgärdens start- och slutdatum, 2. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan, 3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som det söks stöd för, 4. en lönsamhetskalkyl, 5. en beskrivning av hur stor minskning av utsläppen av växthusgaser som åtgärden beräknas medföra i förhållande till om åtgärden inte genomförs och en redovisning av de uppgifter som använts vid beräkningen av utsläppsminskningen, 6. en beskrivning dels av hur åtgärden kan bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion, dels av åtgärdens effekter på andra miljömål, människors hälsa och sysselsättning, 7. i förekommande fall, en beskrivning av samverkan och synergieffekter med andra verksamheter eller projekt, och 8. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat statligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma åtgärd. Förordning (2017:815). 13 § Om ansökan avser ett företag, ska den också innehålla uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning. 14 § Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska ansökan också innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som sökanden har mottagit under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Länsstyrelsens hantering av ansökningar 15 § Länsstyrelsen ska överlämna ansökningshandlingarna till Naturvårdsverket tillsammans med ett eget yttrande. Yttrandet ska innehålla länsstyrelsens bedömning i fråga om 1. åtgärdens förenlighet med den strategi eller plan eller det program som avses i 3 § 1 eller det mål, den prioritering och den vision som avses i 3 § 2, 2. huruvida åtgärden kan förbättras, effektiviseras eller generera synergieffekter genom samarbete med andra sökande i länet och deras åtgärder, 3. förutsättningarna i 6 och 7 §§, och 4. huruvida specifika villkor för stödet bör fastställas. Naturvårdsverkets prövning 16 § Naturvårdsverket prövar ansökningarna och beslutar om stöd. Naturvårdsverket beslutar om antalet prövningstillfällen per år och publicerar uppgifter om prövningstillfällena på sin webbplats. Förordning (2017:815). 16 a § En ansökan som avser en sådan åtgärd som anges i 8 § andra stycket ska prövas av Naturvårdsverket i enlighet med kommissionens meddelande Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020 (2014/C 200/01). Om Naturvårdsverket bedömer att det finns förutsättningar för att ge stöd till åtgärden enligt denna förordning, ska verket enligt 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (2018:1456). 17 § Naturvårdsverkets beslut att ge stöd ska förenas med villkor om när åtgärden senast ska vara slutförd och med de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet. Om beslutet avser stöd till en laddningspunkt för elfordon och punkten är avsedd att vara tillgänglig för allmänheten, ska beslutet förenas med ett villkor om att stödmottagaren ska säkerställa att information om laddningspunktens placering görs offentlig och att informationen kan förmedlas i realtid. Förordning (2017:815). Uppgifter från Statens energimyndighet 18 § Statens energimyndighet ska inför varje prövningstillfälle lämna uppgifter till Naturvårdsverket om fördelningen av laddningspunkter för elfordon i varje region, om vilka prioriteringar som bör göras för att säkerställa en effektiv utveckling av laddinfrastrukturen i regionerna och om de övriga uppgifter som har betydelse för en sådan utveckling. Förordning (2017:815). Utbetalning av stöd 19 § Ett beslutat stödbelopp får betalas ut i omgångar. Dock får högst 75 procent av beloppet betalas ut innan en åtgärd har slutförts. En slutlig begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre månader från det att en åtgärd, enligt Naturvårdsverkets beslut, senast ska vara slutförd. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den kostnad som stödet avser. Förordning (2016:358). 20 § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. 21 § Om Naturvårdsverket beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Uppgifterna ska lämnas på begäran av länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller Statens energimyndighet. Förordning (2017:815). 22 § Naturvårdsverket får besluta att ett stöd inte ska betalas ut om 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med för högt belopp, 2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller 4. villkoren för stödet inte har följts. Återbetalning och återkrav 23 § Om ett stöd har betalats ut trots att det enligt 22 § funnits förutsättningar för att inte betala ut det, är mottagaren återbetalningsskyldig. 24 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 23 §, ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket efterge kravet på återbetalning och ränta helt eller delvis. Uppföljning och utvärdering 25 § Stöd enligt denna förordning ska följas upp och utvärderas av Statens energimyndighet i fråga om ladd- ningspunkter och av Naturvårdsverket i övrigt. Länsstyrelsen ska hjälpa myndigheterna med uppföljningen och utvärderingen. Förordning (2019:526). 26 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Förordning (2017:815). 26 a § Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska Naturvårdsverket lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen. Förordning (2017:815). Bemyndigande 27 § Naturvårdsverket får meddela 1. ytterligare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning, 2. föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och utvärdering av stödet, och 3. de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Innan Naturvårdsverket meddelar förskrifter som avser laddningspunkter ska verket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig. Förordning (2017:815). Överklagande 28 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Naturvårdsverket enligt 20 och 22 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:889).