Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:414 · Visa register
Lag (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2014-05-28
Ikraft: 2014-09-01 överg.best.
1 § Denna lag gäller för beredningen av ärenden om nominering av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. 2 § Ärenden enligt 1 § ska beredas enligt lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare. Bestämmelsen i 8 § i den lagen ska dock inte tillämpas. 3 § Om en domare som tjänstgör vid Europeiska unionens domstol ställer sig till förfogande för fortsatt tjänstgöring, får han eller hon nomineras utan att ärendet har beretts enligt 2 §. 4 § Regeringen ska utse en person med särskilda kunskaper om arbetet i den domstol ärendet avser som ska närvara och få yttra sig i Domarnämnden. Regeringen får överlåta åt Regeringskansliet att utse den person som avses i första stycket. Övergångsbestämmelser 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014. 2. Lagen ska inte tillämpas på ärenden som påbörjats före ikraftträdandet.