Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:414 · Visa fulltext
Lag (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2014-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:78, bet. 2013/14:JuU31, rskr. 2013/14:204