Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1105 · Visa register
Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2014-09-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:18
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Utbildning till polisman ska bedrivas enligt denna förordning. 2 § Polismyndigheten ansvarar för grundutbildning till polisman och beslutar om antagning till utbildningen. Myndigheten beslutar också om utbildningsplan, betyg och examination, om inte annat är särskilt föreskrivet. Av 3 a § förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor framgår att regeringen beslutar vid vilka universitet och högskolor utbildningen får bedrivas som uppdragsutbildning. 3 § Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ansvarar för funktionsinriktad utbildning. Grundutbildning 4 § Grundutbildningen till polisman är fem terminer och omfattar polisprogrammet och sex månaders aspirantutbildning vid Polismyndigheten. Den som av Polismyndigheten bedöms vara lämplig får antas till polisprogrammet. Polismyndigheten beslutar, i samråd med Säkerhetspolisen, 1. vilka kurser som utbildningen omfattar, 2. vilka närmare krav som ställs för att antas till polisprogrammet, och 3. vad som krävs för att få påbörja aspirantutbildningen. 5 § Den som genomgår polisprogrammet och uppfyller de krav som har föreskrivits med stöd av 4 § tredje stycket 3 och inte är föremål för åtgärd enligt 11 eller 12 § får anställas som polisaspirant vid Polismyndigheten under den tid som aspirantutbildningen fullgörs vid myndigheten. Funktionsinriktad utbildning 6 § Behöver någon som anges i 5 § polisförordningen (2014:1104) och ska anställas vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen behörighet som polisman och har han eller hon inte genomgått polisprogrammet eller motsvarande utbildning, ska myndigheten se till att han eller hon får den utbildning som behövs för anställningen (särskild chefsutbildning). 7 § Behöver en anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen behörighet som polisman och har han eller hon inte genomgått polisprogrammet eller motsvarande utbildning, ska myndigheten se till att den anställde får den utbildning som behövs (funktionsinriktad polisutbildning). I utbildningen ska det ingå sex månaders aspirantutbildning vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Förordning (2020:18). 8 § Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen beslutar i fråga om utbildning enligt 6 eller 7 § vilka kurser som den anställde ska genomgå och vilka krav i övrigt som den anställde ska uppfylla för att få behörighet som polisman. Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen beslutar också vad som krävs för att få påbörja aspirantutbildning enligt 7 §. Förordning (2020:18). 8 a § Den som genomgår funktionsinriktad polisutbildning och uppfyller de krav som har föreskrivits med stöd av 8 § får anställas som polisaspirant vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen under den tid som aspirantutbildningen fullgörs vid myndigheten. Förordning (2020:18). Disciplinära åtgärder 9 § Polismyndigheten får vidta disciplinära åtgärder mot en student vid polisprogrammet som 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, eller 3. utsätter någon annan student eller arbets- eller uppdragstagare inom polisen för allvarliga trakasserier. Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen begicks. 10 § De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. Beslutet ska avse en eller flera tidsbestämda perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Avskiljande 11 § Polismyndigheten får avskilja en student vid polisprogrammet från utbildningen, om studenten 1. inte rättar sig efter en varning enligt 9 §, 2. lider av en psykisk störning, 3. missbrukar alkohol, narkotika eller andra illegala substanser, 4. har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är att anse som ringa, 5. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon inte kan tillgodogöra sig den, eller 6. på annat sätt visar sig olämplig för fortsatt utbildning. Om det finns anledning att anta att en student bör avskiljas från polisprogrammet enligt första stycket 2 eller 3 får Polismyndigheten, om det behövs, uppmana studenten att låta undersöka sig av den läkare som anvisas. 12 § Om ett förfarande inleds som syftar till att avskilja en student vid polisprogrammet från utbildningen får Polismyndigheten, om det behövs, med omedelbar verkan stänga av studenten från utbildningen i avvaktan på att ärendet avgörs slutligt. Undantag 13 § Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får, om det finns särskilda skäl, medge undantag från det som föreskrivs om utbildning i denna förordning. Överklagande 14 § Polismyndighetens beslut i ärenden enligt 9, 11 eller 12 § får överklagas till Polismyndighetens personalansvarsnämnd. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas. Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Föreskrifter 15 § Polismyndigheten får i samråd med Säkerhetspolisen meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2014:1105 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. 2. Genom förordningen upphävs polisutbildningsförordningen (1999:740). 3. I fråga om aspirantutbildning som påbörjas före den 1 april 2016 gäller äldre bestämmelser. 2020:18 1. Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2020. 2. Förordningen tillämpas även på utbildning enligt 7 § som har påbörjats men inte slutförts före ikraftträdandet.