Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1064 · Visa register
Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 2014-09-04
Ikraft: 2014-11-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1520
Upphävd: 2019-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till ellagen (1997:857) om nätkoncessionshavares intäkter från nätverksamheten. Förordningen är meddelad med stöd av – 5 kap. 7 och 7 a §§ ellagen i fråga om 17 §, – 5 kap. 8 § ellagen i fråga om 4, 13 och 14 §§, – 5 kap. 9 § ellagen i fråga om 5–12 §§, – 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 16 och 18 §§, – 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i ellagen (1997:857). 3 § Med anläggningstillgång avses i denna förordning 1. en anläggning för överföring av el, 2. en anläggning för mätning av överförd el, 3. ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning för överföring av el, eller 4. ett system som används för beräkning eller rapportering vid mätning av överförd el. Skäliga kostnader 4 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om vilka kostnader som nätkoncessionshavaren kan påverka och vilket index som ska användas när kostnaderna räknas om med hänsyn till förändringar i prisläget. Beräkning av en rimlig avkastning Tillgångar som ingår i kapitalbasen 5 § Om en anläggningstillgång börjar användas av nätkoncessionshavaren under tillsynsperioden, ska tillgången ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte som följer på den tidpunkt då tillgången börjar användas. När en anläggningstillgång inte längre används, ska tillgången inte ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte som infaller närmast efter den tidpunkt då tillgången slutat användas. Värdering av anläggningstillgångar Nuanskaffningsvärde 6 § En anläggningstillgång som ingår i kapitalbasen ska åsättas ett nuanskaffningsvärde som motsvarar ett normvärde för en anläggningstillgång som är i huvudsak likadan som den tillgång som ingår i kapitalbasen. Ett normvärde enligt första stycket ska beräknas med utgångspunkt i den investeringsutgift en nätkoncessionshavare skulle ha för att förvärva eller tillverka en anläggningstillgång under tillsynsperioden på ett kostnadseffektivt sätt, med tillbörlig hänsyn till sådana förutsättningar som nätkoncessionshavaren inte själv kan påverka. 7 § Om det finns särskilda skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället beräknas med grund i utgiften för att förvärva eller tillverka anläggningstillgången när den ursprungligen togs i bruk i nätverksamhet, med hänsyn tagen till förändringen i prisläget från den anskaffningstidpunkten. 8 § Om det saknas förutsättningar att beräkna ett nuanskaffningsvärde enligt 6 eller 7 §, ska nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån anläggningstillgångens bokförda värde. Om anläggningstillgången inte har något bokfört värde eller om det finns synnerliga skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället bestämmas till vad som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet. Förändring i prisläget 9 § Vid beräkningen av kapitalbasen ska förändringen i prisläget anses svara mot faktorprisindex för byggnader. Kapitalförslitning 10 § Vid beräkning av en rimlig avkastning ska den del av kapitalkostnaden som motsvarar kapitalförslitning beräknas som en fast andel av nuanskaffningsvärdet. Den fasta andelen ska beräknas utifrån anläggningstillgångens ekonomiska livslängd. För en anläggningstillgång vars ekonomiska livslängd har gått till ända ska andelen beräknas utifrån tillgångens ålder. Den ekonomiska livslängden ska anses vara fyrtio år för en anläggning för överföring av el och tio år för övriga anläggningstillgångar. Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om beräkning av kapitalförslitning enligt första och andra styckena. 11 § Kapitalförslitning ska inte beräknas för en anläggning för överföring av el, om anläggningen är äldre än femtio år, eller för en annan anläggningstillgång, om tillgången är äldre än tolv år. 12 § En anläggning för överföring av el ska vid beräkningen av intäktsramen anses vara 38 år gammal vid utgången av år 2015 om 1. anläggningstillgången då är äldre än 38 år, eller 2. åldersuppgift saknas. Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur investeringar som gäller befintliga anläggningar ska beaktas vid åldersbestämningen och ytterligare föreskrifter om hur anläggningstillgångarnas ålder ska bestämmas. Anläggningar som finansierats genom statligt stöd 13 § Om en anläggningstillgång har finansierats genom ett lån från staten enligt ett sådant avtal som avses i 4 kap. 9 b § ellagen (1997:857), ska nätkoncessionshavarens kostnader vid beräkningen av intäktsramen anses ha minskat med ett belopp som beräknas med utgångspunkt i lånet. Avdrag ska inte göras för en anläggningstillgång vars ekonomiska livslängd har gått till ända. 14 § Avdraget enligt 13 § första stycket ska för ett år beräknas som en fast andel av lånets belopp, till den del avbetalning inte har skett, med beaktande av förändringar i prisläget. Den fasta andelen ska beräknas utifrån anläggningstillgångens ekonomiska livslängd enligt 10 § andra stycket. Om staten har skrivit av sin fordran helt eller delvis, ska utöver avdraget enligt första stycket ett avdrag göras som svarar mot inbesparade kostnader för lånat kapital. Avdraget ska, med beaktande av förändringar i prisläget, beräknas på produkten av det belopp som har skrivits av och den andel av anläggningstillgångens ekonomiska livslängd som återstår. De inbesparade kostnaderna ska beräknas enligt samma grunder som den rimliga avkastningen enligt 5 kap. 6 § ellagen (1997:857). Dokumentation av tillgångar 15 § Nätkoncessionshavaren ska löpande dokumentera uppgifter om de anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen. Av dokumentationen ska det framgå 1. vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen, 2. var en anläggningstillgång är belägen, 3. när investeringar och utrangeringar avses genomföras eller har genomförts under tillsynsperioden, 4. vilken metod nätkoncessionshavaren har använt för att beräkna en tillgångs nuanskaffningsvärde, 5. om nätkoncessionshavaren äger tillgången eller har skaffat sig rådighet över tillgången på annat sätt, och 6. om tillgången utgör reservmateriel i nätverksamheten. 16 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om dokumentation enligt 15 §. Övriga bestämmelser 17 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om 1. vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten enligt 5 kap. 7 § ellagen (1997:857), och 2. vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet enligt 5 kap. 7 a § ellagen. 18 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om 1. skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna in ett förslag till intäktsram och att lämna uppgifter enligt 5 kap. 2 § ellagen (1997:857), 2. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om omprövning enligt 5 kap. 10, 12 eller 15 § ellagen, 3. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om periodisering enligt 5 kap. 17 § ellagen, 4. utformningen av ett förslag till fördelning av en intäktsram och vilka uppgifter som ska lämnas in tillsammans med förslaget enligt 5 kap. 26 § ellagen, och 5. skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna uppgifter enligt 5 kap. 28 § ellagen. Övergångsbestämmelser 2014:1064 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014. 2. Bestämmelserna i 10–12 §§ tillämpas första gången i fråga om en tillsynsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller senare. 3. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857). 4. För en intäktsram som har fastställts före ikraftträdandet gäller fortfarande 6 och 8 §§ i den upphävda förordningen.