Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:484 · Visa register
Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2014-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:123
Ikraft: 2014-08-01
Inledande bestämmelse 1 § För Riksbankens övervakning av och Finansinspektionens tillsyn över finansmarknaderna ska det hos Statistiska centralbyrån finnas en särskild samling uppgifter som genom automatiserad behandling används för de ändamål som anges i 2 § (databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna). Ändamål 2 § Uppgifter får behandlas i databasen för sammanställning och analys av information som behövs i 1. Riksbankens verksamhet avseende det finansiella systemet, 2. Finansinspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag, samt 3. Riksbankens, Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns verksamheter för framställning av statistik. Lag (2022:1583). Databasens innehåll 3 § I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd av 1. 12 kap. 1 § 1-4 lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank, 2. 9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, 3. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 4. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 5. 8 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, 6. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, 7. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 8. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster, 9. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 10. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar, 11. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 12. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, 13. 6 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet, 14. 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, 15. artiklarna 394, 415, 416, 430-430b och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, 16. artiklarna 54 och 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, och 17. 5 kap. 2 § första stycket lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar. Lag (2024:123). 3 a § Utöver sådana uppgifter som anges i 3 § får i databasen behandlas 1. uppgifter om Riksbankens eller Riksgäldskontorets ekonomiska förhållanden, 2. uppgifter som är allmänt tillgängliga, 3. uppgifter från andra centralbanker eller från Banken för internationell betalningsutjämning, under förutsättning att uppgifterna har samlats in för tillsyns- eller övervakningsändamål, och 4. uppgifter om juridiska personers resultat- och balansräkningar. Lag (2017:1121). 4 § Uppgifter som avses i 3 § 1-13 och 17 får behandlas i databasen endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering. Lag (2024:123). 5 § Personuppgifter får inte behandlas i databasen. Med personuppgifter avses detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:353). Direktåtkomst 6 § Riksbanken ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i bankens verksamhet avseende det finansiella systemet och i bankens verksamhet för framställning av statistik. Lag (2022:1583). 7 § Finansinspektionen ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i inspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag samt i inspektionens verksamhet för framställning av statistik. Kostnader 8 § Riksbanken ska svara för den del av Statistiska centralbyråns kostnader som föranleds av att uppgifter som avses i 3 § 1 lämnas till Statistiska centralbyrån i stället för till Riksbanken. Övergångsbestämmelser 2015:701 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 2. Den äldre bestämmelsen gäller för försäkringsföretag som vid lagens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043). 2018:1229 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som har samlats in med stöd av 7 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. 2022:1583 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som har samlats in med stöd av 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.