Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:338 · Visa register
Lag (2014:338) om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2014-05-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:204
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket Sveriges regering och Staten Qatars regering undertecknade den 6 september 2013 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, arabiska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag. Övergångsbestämmelser 2014:338 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen dock tillämpas från och med ikraftträdandet. Bilaga AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH STATEN QATARS REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I SKATTEÄRENDEN Konungariket Sveriges regering och staten Qatars regering, som önskar ingå ett avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden, har kommit överens om följande: Artikel 1 Avtalets syfte och tillämpningsområde 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av de avtalsslutande staternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal. Sådana upplysningar inbegriper upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, beskattning och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt som anges i artikel 8. De rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade statens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar. 2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen i de avtalsslutande staterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål. Artikel 2 Jurisdiktion Den anmodade staten är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion. Artikel 3 Skatter som omfattas 1. De skatter som omfattas av detta avtal är skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande staterna. 2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska meddela varandra om de väsentliga ändringar som gjorts rörande den skattelagstiftning och de åtgärder för att inhämta upplysningar som omfattas av avtalet. Artikel 4 Definitioner 1. Om inte annat anges, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse: a) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialhav och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion, b) ”Qatar” avser staten Qatar, och när uttrycket används i geografisk betydelse, staten Qatars landområde, inre vatten, territorialhav innefattande dess havsbotten och underlag, luftrummet där över, den exklusiva ekonomiska zonen och kontinentalsockeln över vilka staten Qatar utövar suveräna rättigheter och jurisdiktion i enlighet med folkrättens regler och Qatars lagar och förordningar, c) ”avtalsslutande stat” avser Sverige eller Qatar beroende på sammanhanget, d) ”behörig myndighet” avser 1) i Qatar, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal, 2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal, e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning, f) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person, g) ”bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” avser ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare, h) ”viktigaste aktieslag” avser det eller de aktieslag som representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget, i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som anges i det protokoll som fogats till avtalet eller som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kommit överens om, j) ”kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem” avser alla åtaganden för kollektiva investeringar oavsett juridisk form. ”Publik kollektiv investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem” avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem vars andelar, aktier eller andra rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in ”av allmänheten” om köp, försäljning eller inlösen inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare, k) ”skatt” avser varje skatt som omfattas av detta avtal, l) ”anmodande stat” avser den avtalsslutande stat som begär upplysningar, m) ”anmodad stat” avser den avtalsslutande stat som har anmodats att lämna upplysningar, n) ”åtgärder för att inhämta upplysningar” avser lagstiftning och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en avtalsslutande stat att inhämta och lämna begärda upplysningar, o) ”upplysningar” avser varje faktauppgift, meddelande, handling eller annan dokumentation oavsett form, p) ”skattebrottsärenden” avser skatteärenden som omfattar handlande, vilket enligt strafflagstiftningen i den anmodande staten kan bli föremål för åtal, q) ”strafflagstiftning” avser all strafflagstiftning som benämns som sådan i intern lagstiftning oberoende av om den innefattas i skattelagstiftningen, strafflagstiftningen eller andra författningar. 2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal vid någon tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna stat äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna stat. Artikel 5 Utbyte av upplysningar på begäran 1. Den behöriga myndigheten i den anmodade staten ska på begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade statens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den anmodade staten. 2. Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i den anmodade staten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade staten – utan hinder av att den anmodade staten kanske inte har behov av upplysningarna för dess egna beskattningsändamål – vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de begärda upplysningarna. 3. Om den behöriga myndigheten i den anmodande staten särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade staten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar. 4. Vardera avtalsslutande staten ska säkerställa att den har befogenhet att genom dess behöriga myndigheter på begäran och för de ändamål som anges i artikel 1 i avtalet, inhämta och lämna: a) upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare, b) upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, och andra personer, däri inbegripet – med de begränsningar som följer av artikel 2 – upplysningar om ägarförhållandena rörande alla sådana personer i en ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare och förmånstagare; i fråga om stiftelser, upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet för de avtalsslutande staterna att inhämta eller lämna upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter. 5. Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den behöriga myndigheten i den anmodande staten till den behöriga myndigheten i den anmodade staten lämna följande upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna kan antas vara relevanta: a) identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning, b) uppgift om de begärda upplysningarna, däri inbegripet deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den anmodande staten önskar att få upplysningarna från den anmodade staten, c) det beskattningsändamål för vilket upplysningarna efterfrågas, d) skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade staten eller innehas eller kontrolleras av person inom den anmodade statens jurisdiktion, e) såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas inneha de begärda upplysningarna, f) uppgift om att begäran är i överensstämmelse med lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande staten och att den behöriga myndigheten i den anmodande staten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna stats jurisdiktion – skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande staten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal, g) uppgift om att den anmodande staten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter. 6. Den behöriga myndigheten i den anmodade staten ska snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande staten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska den behöriga myndigheten i den anmodade staten: a) Till den behöriga myndigheten i den anmodande staten skriftligen bekräfta mottagandet av begäran och inom 60 dagar efter mottagandet underrätta den behöriga myndigheten i den anmodande staten om eventuella brister i begäran. b) Om den behöriga myndigheten i den anmodade staten inte har kunnat inhämta och lämna de begärda upplysningarna inom 90 dagar från det att begäran togs emot, däri inbegripet om det föreligger förhinder att tillhandahålla upplysningarna eller om den behöriga myndigheten vägrar att lämna upplysningarna, ska den omedelbart underrätta den anmodande staten om detta och ange skälen för att den inte kunnat inhämta och tillhandahålla upplysningarna, vilka hinder som föreligger eller skälen för dess vägran. Artikel 6 Utomlands utförda skatteutredningar 1. En avtalsslutande stat får tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten närvarar i den förstnämnda staten för att höra fysiska personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten ska, efter samråd med berörda personer, meddela den behöriga myndigheten i den sistnämnda staten om tid och plats för mötet med dessa personer. 2. På begäran av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten tilllåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den förstnämnda staten är närvarande vid skatteutredning i den sistnämnda staten till den del detta anses lämpligt. 3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat som utför utredningen snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den andra staten om tid och plats för utredningen, om den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt om de förfaranden och villkor som fastställts för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den stat som utför utredningen. Artikel 7 Möjlighet att avslå en begäran 1. Den anmodade staten har inte skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande staten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga myndigheten i den anmodade staten får avslå en begäran när begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal. 2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som avses i artikel 5 punkt 4 inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i nämnda punkt. 3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att inhämta eller lämna upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation: a) förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk rådgivning, eller b) förevarit i syfte att användas under pågående eller förestående rättsliga förfaranden. 4. Den anmodade staten får avslå en begäran om upplysningar om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public). 5. En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits. 6. Den anmodade staten får avslå en begäran om upplysningar om den anmodande staten har begärt upplysningarna för administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande statens skattelagstiftning, eller därmed sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade staten i förhållande till en medborgare i den anmodande staten. Sådan icke-beskattning eller undantag från beskattning av medborgare i Qatar som följer av Qatars skattelagstiftning ska dock inte anses som sådan diskriminering som avses i denna bestämmelse. Artikel 8 Sekretess Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande stat med stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande statens jurisdiktion som har befattning med beskattning eller uppbörd av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda dessa upplysningar endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan person, institution eller myndighet eller annan jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade staten. Artikel 9 Kostnader De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska komma överens om fördelningen av uppkomna kostnader för handräckning. Artikel 10 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de avtalsslutande staterna i fråga om tillämpning eller tolkning av avtalet ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse. 2. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter får, utöver vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens om förfarandena för tillämpning av artiklarna 5 och 6. 3. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter får träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse med stöd av denna artikel. Artikel 11 Ikraftträdande 1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen på diplomatisk väg underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande stat som krävs för att detta avtal ska träda i kraft. 2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot och tillämpas a) i skattebrottsärenden, från och med dagen för ikraftträdandet, och b) i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare. Artikel 12 Upphörande 1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom till den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av den sexmånadersperiod som följer efter den dag då underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra avtalsslutande staten. 2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande staterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av avtalet. Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal. Som skedde i Paris, den 6 september 2013, i två exemplar på svenska, arabiska och engelska språken, vilka alla texter är lika giltiga. I händelse av någon skiljaktighet, ska den engelska texten ha företräde. För Konungariket Sveriges regering Martin Rahm För Staten Qatars regering Moftah Jassim Al Moftah Protokoll till avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och staten Qatars regering om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och staten Qatars regering (”de avtalsslutande staterna”) om utbyte av upplysningar i skatteärenden (nedan kallat ”avtalet”), har de avtalsslutande staterna kommit överens om följande bestämmelse, som ska utgöra en del av avtalet: Beträffande artikel 4, punkten 1 i), ska Qatar Exchange i Qatar ([benämning på arabiska]) och NASDAQ OMX Stockholm Stock Exchange (”Stockholmsbörsen”) anses utgöra erkända aktiebörser. Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll. Som skedde i Paris, den 6 september 2013, i två exemplar på svenska, arabiska och engelska språken, vilka alla texter är lika giltiga. I händelse av någon skiljaktighet, ska den engelska texten ha företräde. För Konungariket Sveriges regering Martin Rahm För Staten Qatars regering Moftah Jassim Al Moftah AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the State of Qatar, desiring to conclude an Agreement for the exchange of information relating to tax matters, have agreed as follows: Article 1 Object and scope of the Agreement 1. The competent authorities of the Contracting States shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested State remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information. 2. This Agreement shall not affect the application in the Contracting States of the rules on mutual legal assistance in criminal matters. Article 2 Jurisdiction A Requested State is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction. Article 3 Taxes covered 1. The taxes which are the subject of this Agreement are taxes of every kind and description imposed in the Contracting States. 2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement. Article 4 Definitions 1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined: a) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction; b) the term “Qatar” means the State of Qatar, and when used in the geographical sense, it means the State of Qatar’s lands, internal waters, territorial sea including its bed and subsoil, the air space over them, the exclusive economic zone and the continental shelf, over which the State of Qatar exercises sovereign rights and jurisdiction in accordance with the provisions of international law and Qatar’s national laws and regulations; c) the term “Contracting State” means Sweden or Qatar as the context requires; d) the term “competent authority” means: (i) in Qatar, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement; (ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement; e) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons; f) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes; g) the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; h) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company; i) the term “recognised stock exchange” means any stock exchange identified in the Protocol attached to the Agreement or agreed upon by the competent authorities of the Contracting States; j) the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; k) the term “tax” means any tax to which the Agreement applies; l) the term “applicant State” means the Contracting State requesting information; m) the term “requested State” means the Contracting State requested to provide information; n) the term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting State to obtain and provide the requested information; o) the term “information” means any fact, statement or record in any form whatsoever; p) the term “criminal tax matters” means tax matters involving any conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant State; q) the term “criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes. 2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. Article 5 Exchange of information upon request 1. The competent authority of the requested State shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested State if such conduct occurred in the requested State. 2. If the information in the possession of the competent authority of the requested State is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that State shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant State with the information requested, notwithstanding that the requested State may not need such information for its own tax purposes. 3. If specifically requested by the competent authority of the applicant State, the competent authority of the requested State shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records. 4. Each Contracting State shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request: a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees; b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting States to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties. 5. The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: a) the identity of the person under examination or investigation; b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State; c) the tax purpose for which the information is sought; d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State; e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant State, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant State then the competent authority of the applicant State would be able to obtain the information under the laws of the applicant State or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement; g) a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. 6. The competent authority of the requested State shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant State. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested State shall: a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant State and shall notify the competent authority of the applicant State of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request. b) If the competent authority of the requested State has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant State, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal. Article 6 Tax examinations abroad 1. A Contracting State may allow representatives of the competent authority of the other Contracting State to enter the territory of the first-mentioned State to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the first-mentioned State shall, after consultation with the persons concerned, notify the competent authority of the second-mentioned State of the time and place of the meeting with the individuals concerned. 2. At the request of the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned State to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned State. 3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting State conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other State about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the State conducting the examination. Article 7 Possibility of declining a request 1. The requested State shall not be required to obtain or provide information that the applicant State would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested State may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement. 2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting State the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professsional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph. 3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting State the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are: a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice; or b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings. 4. The requested State may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public). 5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed. 6. The requested State may decline a request for information if the information is requested by the applicant State to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant State, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested State as compared with a national of the applicant State in the same circumstances. However, the non-taxation or exemption of Qatari nationals under Qatari tax law shall not be regarded as a discrimination in the meaning of this paragraph. Article 8 Confidentiality Any information received by a Contracting State under this Agreement shall be treated as confidential in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting State concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested State. Article 9 Costs Incidence of costs incurred in providing assistance shall be agreed by the competent authorities of the Contracting States. Article 10 Mutual agreement procedure 1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting States regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement. 2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting States may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6. 3. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of reaching agreement under this Article. Article 11 Entry into force 1. Each of the Contracting States shall notify the other in writing through diplomatic channels of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement. 2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect: a) for criminal tax matters, from the date of entry into force; and b) for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after the date on which the Agreement enters into force. Article 12 Termination 1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination to the other Contracting State. In such case, the Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the end of the period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting State. 2. In the event of termination, both Contracting States shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement. In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Agreement. Done at Paris this 6th day of September 2013, in duplicate in the Swedish, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail. For the Government of the Kingdom of Sweden Martin Rahm For the Government of the State of Qatar Moftah Jassim Al Moftah Protocol to the Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the State of Qatar for the exchange of information relating to tax matters. On the occasion of the signing of the Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the State of Qatar (the “Contracting States”) for the exchange of information relating to tax matters (hereinafter referred to as “the Agreement”), the Contracting States have agreed upon the following provision, which shall form an integral part of the Agreement: With respect to paragraph 1(i) of Article 4, it is understood that the Qatar Exchange ([benämning på arabiska]) in Qatar and the NASDAQ OMX Stockholm Stock Exchange (“Stockholmsbörsen”) in Sweden shall be considered as recognised stock exchanges. In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Protocol. Done at Paris, this 6th day of September 2013, in duplicate in the Swedish, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail. For the Government of the Kingdom of Sweden Martin Rahm For the Government of the State of Qatar Moftah Jassim Al Moftah