Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:353 · Visa register
Lag (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2013-05-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1102
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Uppgifter m.m. 1 § Bestämmelser om Partibidragsnämndens uppgifter finns i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier och lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Nämnden är en myndighet under riksdagen. Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. Sammansättning 3 § Nämnden består av en ordförande och två övriga ledamöter. De utses av riksdagsstyrelsen för en tid av sex år. Ledamöterna ska vara eller ha varit ordinarie domare. Om en ledamot av sjukdom eller annan orsak är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska riksdagsstyrelsen utse en ersättare för den tid som hindret varar. Ledningens ansvar 4 § Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av bestämmelser i lag. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att resultatet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att nämnden hushållar väl med statens medel. Arbetsordning 5 § Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de närmare föreskrifter som behövs om 1. nämndens organisation, 2. arbetsfördelning, 3. delegering av beslutanderätt, 4. handläggning av ärenden samt 5. formerna i övrigt för verksamheten. Delegering 6 § Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna över rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder (delegering) i enlighet med vad som anges i andra och tredje stycket. Delegering till ordföranden, sekreteraren eller någon hos en myndighet som utför kansligöromål för nämnden får avse 1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende och 2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om ärendena är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Delegering till den som nämnden bestämmer hos Riksdagsförvaltningen eller hos någon annan myndighet som utför kansligöromål för nämnden får ske när det gäller att ta emot och registrera allmänna handlingar samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor. Ärendenas handläggning 7 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. 8 § Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. 9 § Nämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande. I fråga om omröstning i nämnden gäller bestämmelserna i 16 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar. 10 § Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna. 11 § För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas en handling som visar 1. dagen för beslutet, 2. beslutets innehåll, 3. vem som har fattat beslutet, 4. vem som har varit föredragande och 5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. 12 § Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas i anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som disponerar anslaget om beslutet. Årlig verksamhetsredogörelse 13 § Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader. Lag (2016:1102). Organisation 14 § Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden. Ersättningsfrågor 15 § Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra ledamöter i nämnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tjänstgör hos nämnden. 16 § För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos nämnden gör i sitt uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnadsersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbetstagare vid Riksdagsförvaltningen. Överklagande 17 § Nämndens beslut får enligt 13 § lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier och 12 § lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer inte överklagas. Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av handlingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter. Övergångsbestämmelser 2013:353 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 2. Bestämmelsen i 13 § ska tillämpas första gången för verksamhetsåret 2013. 2016:1102 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om nämndens redogörelse för kalenderåret 2016.