Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1007 · Visa register
Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2013-11-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:896
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till museiverksamheter med försvarshistorisk inriktning. Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel. Ändamålet med statsbidraget 2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas inom det försvarshistoriska området. Statsbidraget ska särskilt bidra till förståelse för 1900-talets försvarshistoriska utveckling och främja att historiska företeelser och händelseförlopp som är kopplade till den utvecklingen kan skildras på försvarshistoriskt betydelsefulla platser runt om i landet. Förutsättningar för statsbidrag 3 § Statsbidrag får lämnas till verksamhet eller ändamål som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2016:6). 4 § Statsbidrag får enbart lämnas till verksamhet som är eller avses bli tillgänglig för allmänheten. 5 § Statsbidrag får lämnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag. 6 § Vid fördelning av bidrag ska hänsyn tas till 1. den sökandes egen insats och förmåga att långsiktigt upprätthålla verksamheten, 2. omfattningen av lokal och regional medfinansiering, och 3. annat statligt stöd som beviljats verksamheten. 7 § Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogden eller som är i likvidation eller konkurs. Ärendenas handläggning 8 § Statens försvarshistoriska museer prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2023:896). 9 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Statens försvarshistoriska museer. Förordning (2023:896). 10 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 11 § anges. Redovisning 11 § Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts till Statens försvarshistoriska museer. Förordning (2023:896). Återbetalning och återkrav 12 § Statens försvarshistoriska museer får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Förordning (2023:896). 13 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, 4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §, eller 5. villkor i beslutet om bidraget inte har följts. 14 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Statens försvarshistoriska museer besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Förordning (2023:896). 15 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 14 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. 16 § Om det finns särskilda skäl, får Statens försvarshistoriska museer helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning enligt 14 § eller ett krav på ränta enligt 15 §. Förordning (2023:896). Bemyndigande 17 § Statens försvarshistoriska museer får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2023:896). 18 § Statens försvarshistoriska museer får lämna förslag på verksamhet eller ändamål som det ska vara möjligt att ansöka om statsbidrag för enligt denna förordning. Förslagen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april året före det år då ändringen avses träda i kraft. Förordning (2023:896). Överklagande 19 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1083). Övergångsbestämmelser 2013:1007 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014, då förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter ska upphöra att gälla. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet. 2023:896 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 2. Statens försvarshistoriska museer ska efter ikraftträdandet handlägga ärenden om statsbidrag enligt denna förordning som har inletts hos Statens maritima och transporthistoriska museer. Statens maritima och transporthistoriska museer ska överlämna handlingarna till Statens försvarshistoriska museer. Bilaga Statsbidrag får lämnas till följande verksamhet eller ändamål Aeroseum i Göteborg Arsenalen i Strängnäs Artillerimuseet i Kristianstad Brigadmuseet i Karlstad Flygmuseet F 21 i Luleå Fästningsmuseet i Karlsborg Försvarsmuseet i Boden med Rödbergsfortet och Gränsförsvarsmuseet i Abisko Garnisonsmuseet i Skara och Skövde Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde Göteborgs maritima centrum Hemsö fästning Hemvärnet Kalixlinjen Krigsflygfält 16 i Brattforsheden Miliseum i Skillingaryd Museum för rörligt kustartilleri på Aspö Robotförsvaret Skånelinjen Teknikland i Optand med Skansen Klintaberg Teleseum i Enköping Vaxholms fästnings museum Förordning (2023:896).