Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:69 · Visa register
Förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2013-02-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:1157
Ikraft: 2013-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:396
Upphävd: 2023-08-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om 1. försöksverksamhet med ökad undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan i syfte att stärka elevernas kunskapsutveckling i svenska språket, och 2. statsbidrag för kostnader för sådan ökad undervisningstid. Förordningen gäller för utbildning från och med höstterminen 2013 till och med höstterminen 2018. Förordning (2017:1157). 2 § Med nyanländ elev avses i denna förordning en elev som har anlänt till Sverige en kort tid innan han eller hon påbörjat sin utbildning i grundskolan. En elev anses nyanländ under de fyra första terminerna. Förordning (2014:36). Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten och för statsbidrag 3 § Varje huvudman som har nyanlända elever i sin grundskola får ansöka om att delta i försöksverksamheten. Förordning (2014:36). 4 § En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska för nyanlända elever anordna minst 105 timmars undervisning i ämnena svenska eller svenska som andraspråk per läsår utöver den undervisning som huvudmannen anordnar enligt beslut som avses i 9 kap. 4 § skolförordningen (2011:185). Förordning (2015:738). 5 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel till en huvudman som deltar i försöksverksamheten. Beslut om deltagande i försöksverksamhet och om statsbidrag 6 § Statens skolverk beslutar om deltagande i försöksverksamheten och om statsbidrag. Om antalet sökande överstiger vad tillgängliga medel räcker till beslutar Skolverket om urval. 7 § Statsbidrag betalas ut med ett belopp om lägst 3 000 kronor och högst 7 000 kronor per termin och nyanländ elev som deltar i undervisning enligt 4 §. Bidrag för höstterminen lämnas för varje nyanländ elev som går i huvudmannens grundskola den 15 september och som deltar i undervisning enligt 4 §. Bidrag för vårterminen lämnas för varje nyanländ elev som går i huvudmannens grundskola den 15 februari och som deltar i undervisning enligt 4 §. Förordning (2014:104). Uppföljning och utvärdering 8 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts och utvärdera försöksverksamheten. 9 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som Statens skolverk begär. Återkrav av statsbidrag 10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §, eller 4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för. Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Skolverket får efterge återkrav helt eller delvis, om det finns särskilda skäl för det. 11 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Statens skolverk får helt eller delvis efterge ett krav på ränta, om det finns särskilda skäl för det. Bemyndigande 12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagandeförbud 13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2014:36 Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2014. 2014:104 Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2014. 2015:738 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. 2. Bestämmelserna i 4 § i den nya lydelsen tillämpas dock även på statsbidrag för tid från och med den 1 januari 2015.