Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:993 · Visa register
Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:505
Ikraft: 2013-02-01
Inledande bestämmelse 1 § /Upphör att gälla U:2023-08-02/ Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare. Syftet med bidraget är att höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildningen. Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett kalenderår i sänder. 1 § /Träder i kraft I:2023-08-02/ Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare. Bidrag enligt förordningen lämnas i form av: 1. kvalitetsbidrag för att höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildningen, eller 2. stimulansbidrag för att stimulera anordnandet av utbildning för vissa personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett kalenderår i taget. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 11 § och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2023:505). /Rubriken upphör att gälla U:2023-08-02/ Förutsättningar för statsbidrag /Rubriken träder i kraft I:2023-08-02/ Förutsättningar för kvalitetsbidrag 2 § /Upphör att gälla U:2023-08-02/ Statsbidrag får lämnas till anordnare av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning enligt 20 kap. eller 24 kap. 10–15 §§ skollagen (2010:800) eller 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Bidrag får lämnas för insatser som bidrar till höjd kvalitet och ökad flexibilitet i utbildningen samt ökad individanpassning av utbildningen. Förordning (2016:459). 2 § /Träder i kraft I:2023-08-02/ Kvalitetsbidrag får lämnas till anordnare av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning enligt 20 kap. eller 24 kap. 10-15 §§ skollagen (2010:800) eller 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Bidrag får lämnas för insatser som bidrar till höjd kvalitet och ökad flexibilitet i utbildningen samt till ökad individanpassning av utbildningen. Förordning (2023:505). 3 § /Upphör att gälla U:2023-08-02/ Statsbidrag får inte lämnas 1. till anordnare som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs, 2. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller som annan särskild ersättning lämnas för, eller 3. för insatser som anordnaren redan erbjuder. 3 § /Träder i kraft I:2023-08-02/ Kvalitetsbidrag får inte lämnas 1. till anordnare som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs, 2. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt, eller 3. för insatser som anordnaren redan erbjuder. Förordning (2023:505). /Rubriken träder i kraft I:2023-08-02/ Förutsättningar för stimulansbidrag 3 a § /Träder i kraft I:2023-08-02/ Stimulansbidrag får lämnas till kommuner för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för personer som avses i 1 § första stycket 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., om personen saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Bidrag får lämnas för utbildning som ges från och med andra kalenderhalvåret det år personen fyller 18 år. Stimulansbidrag ska lämnas med ett belopp per erbjuden undervisningstimme. Förordning (2023:505). 3 b § /Träder i kraft I:2023-08-02/ Stimulansbidrag får inte lämnas för insatser som bidrag lämnas för på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet. Förordning (2023:505). Ansökan och beslut om statsbidrag 4 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget. I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 7 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. /Rubriken upphör att gälla U:2023-08-02/ Fördelning av statsbidrag /Rubriken träder i kraft I:2023-08-02/ Fördelning av kvalitetsbidrag 5 § /Upphör att gälla U:2023-08-02/ Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till 1. i vilken grad insatserna kan höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildningen, och 2. behovet av geografisk spridning av insatserna. 5 § /Träder i kraft I:2023-08-02/ Statens skolverk ska vid sin fördelning av kvalitetsbidrag ta hänsyn till 1. i vilken grad insatserna kan höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildningen, och 2. behovet av geografisk spridning av insatserna. Förordning (2023:505). Uppföljning och redovisning 6 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts. 7 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär. En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. Återbetalning och återkrav 8 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, 4. sådan redovisning som avses i 7 § inte har lämnats, eller 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag. 9 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 8 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis. 10 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis. Bemyndigande 11 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Överklagande 12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.