Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:989 · Visa register
Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2012-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1183
Ikraft: 2013-01-18 överg.best.
Uppgifter 1 § Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i generationsmålet och miljökvalitetsmålen och därmed bidra till genomförandet av Agenda 2030 som Förenta nationernas medlemsstater antagit. Förordning (2022:187). 1 a § Naturvårdsverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:555). 2 § Naturvårdsverket ska inom miljömålssystemet 1. vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförande och uppföljning, 2. utvärdera och utveckla arbetet med tillämpade samhällsekonomiska analyser inom miljö- och klimatområdet i samråd med berörda myndigheter, 3. löpande genomföra utvärderingar, samhällsekonomiska analyser och effektberäkningar av styrmedel och åtgärder, 4. minst en gång vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljömålen och utifrån denna lämna förslag i syfte att målen ska nås, och 5. senast den 31 mars varje år samlat analysera, bedöma och redovisa a) resultatet av det närmast föregående årets statligt initierade satsningar och deras bidrag till måluppfyllelse, b) förutsättningarna att nå etappmålen, och c) utvecklingstrenden för miljökvalitetsmålen och generationsmålet. I arbetet med redovisning enligt första stycket 4 och 5 ska Naturvårdsverket inhämta synpunkter från och samordna berörda myndigheter. Redovisningarna ska samordnas med den redovisning som avses i 2 a § och den effektbedömning som avses i 28 § klimatrapporteringsförordningen (2014:1434). Förordning (2022:187). 2 a § Naturvårdsverket ska 1. varje år lämna underlag till de redovisningar som avses i 4 § andra stycket 1 och 2 klimatlagen (2017:720), och 2. vart fjärde år lämna underlag till de beskrivningar som avses i 5 § andra stycket 1-7 klimatlagen och som ska ligga till grund för en klimatpolitisk handlingsplan. Redovisningen enligt första stycket 1 ska lämnas senast den 31 mars varje år och redovisningen enligt första stycket 2 ska lämnas senast den 15 mars året efter ordinarie val till riksdagen, om inte regeringen beslutar annat. Förordning (2022:834). 3 § Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde särskilt 1. bevaka allmänna miljöintressen i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna Naturvårdsverkets synpunkter tidigt i processen, 2. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön, 3. vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete, 4. samordna uppföljning och utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv, 5. utveckla, följa upp och samordna arbetet med miljöinformationsförsörjning och ansvara för den övergripande administrativa samordningen av miljöövervakningen, 6. på ett kostnadseffektivt sätt göra kunskaper om miljön och klimatet samt miljö- och klimatarbetet tillgängliga för myndigheter, allmänheten och andra berörda, 7. i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering och efter samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde, 8. finansiera miljöforskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete och samråda med Havs- och vattenmyndigheten om fördelningen, 9. ansvara för nationell samordning när det gäller förorenade områden och avhjälpande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i 10 kap. miljöbalken, 10. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador, 11. förvärva och förvalta fastigheter för statens räkning för att skydda värdefulla naturområden, 12. ansvara för att ta fram underlag för beslut att inrätta nationalparker, 13. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas, 14. samordna myndigheternas arbete när det gäller friluftsliv och samverka med andra berörda i sådana frågor samt vartannat år redovisa en samlad uppföljning av de friluftslivsmål som regeringen fastställt och vart fjärde år lämna förslag i syfte att målen ska nås, 15. verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft, 16. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen, 17. medverka till att främja brukandet av vilt som resurs, 18. verka för en samhällsekonomiskt effektiv omställning till en cirkulär ekonomi, 19. verka för minskad nedskräpning och hållbar avfallshantering, inklusive avfallsförebyggande insatser och giftfria kretslopp, 20. ansvara för nationell plastsamordning, 21. samordna myndigheternas arbete när det gäller omgivningsbuller, 22. vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840), 23. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet, och 24. samordna berörda myndigheters arbete med metodutveckling för klimateffektbedömningar samt vid behov bistå Regeringskansliet med klimateffektbedömningar av styrmedel och åtgärder som påverkar Sveriges utsläpp av växthusgaser. Förordning (2022:187). 4 § Naturvårdsverket ska delta i det arbete på miljöområdet som regeringen bedriver inom EU och internationellt. I det arbetet ska Naturvårdsverket inom sitt ansvarsområde särskilt 1. bidra med underlag och expertkunskap, 2. delta i möten enligt instruktioner från Regeringskansliet och rapportera från mötena, 3. bedriva bilateralt samarbete med länder av strategisk betydelse för det globala miljö- och klimatsamarbetet, 4. ansvara för internationell rapportering, 5. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktiga förslag, redovisa bedömningen till Regeringskansliet och ge dem som berörs möjlighet att lämna synpunkter till Naturvårdsverket, och 6. skyndsamt till Regeringskansliet redovisa konsekvenserna av förslag till EU-lagstiftning som lämnas av Europeiska kommissionen. Förordning (2022:187). 4 a § Naturvårdsverket ska i fråga om tillsyn särskilt ta initiativ till sådan samverkan mellan de tillsynsvägledande myndigheterna som avses i 3 kap. 1 a § miljötillsynsförordningen (2011:13) och till sådant samarbete mellan tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndigheter som avses i 26 kap. 6 § första stycket miljöbalken. Förordning (2022:187). 4 b § Naturvårdsverket har till uppgift att utöva marknadskontroll inom sitt ansvarsområde. Förordning (2022:1183). 5 § Naturvårdsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det utvecklingsarbete som Naturvårdsverket bedriver internationellt, inklusive sådan tjänsteexport som avser Sveriges internationella utvecklingssamarbete, och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion, annan förordning eller i beslut som regeringen har fattat. 6 § Naturvårdsverket får i tvister om skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken och lagen (2002:599) om grupprättegång, om myndigheten anser att det är nödvändigt för att tillgodose angelägna allmänna miljöintressen. 7 § Naturvårdsverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. 8 § Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde hjälpa Statens jordbruksverk med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och för hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt när det gäller verksamhetskrav enligt förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare och förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2022:187). 8 a § Naturvårdsverket ska vara nationell kontaktpunkt och samordnande myndighet i fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007. Förordning (2014:229). 8 b § Naturvårdsverket ska senast den 31 mars varje år redovisa arbetet med naturvård och biologisk mångfald. Redovisningen ska redogöra för 1. medelsanvändning för åtgärder för värdefull natur och arbetet med skydd av denna, 2. genomförda åtgärder för värdefull natur och arbetet med skydd av denna, 3. sysselsättningseffekter av 1 och 2, 4. statistik om ärenden för att bilda naturreservat, och 5. arbetet med genomförandeplanen för planerade nya och utvidgade nationalparker. Redovisningens struktur ska likna tidigare års redovisningar så att uppgifterna i dem är enkla att jämföra med varandra. Förordning (2022:187). Ledning 9 § Naturvårdsverket leds av en myndighetschef. 10 § Vid Naturvårdsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Särskilda organ Delegationen för cirkulär ekonomi 11 § Har upphävts genom förordning (2022:187). 11 § Inom Naturvårdsverket finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Delegationen för cirkulär ekonomi. Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen som ska 1. bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, 2. identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, och 3. synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi. Förordning (2022:834). 12 § Delegationen för cirkulär ekonomi ska senast den 1 mars varje år lämna en skriftlig rapport om sin verksamhet till regeringen. Rapporten ska innehålla en redovisning av föregående års verksamhet och en bedömning av hur den har bidragit till näringslivets omställning. Rapporten får också innehålla förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas i syfte att öka takten i näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi. Förordning (2022:834). 13 § Delegationen för cirkulär ekonomi ansvarar för sina beslut inför regeringen. Delegationen ansvarar för sin verksamhet i övrigt inför myndighetschefen. Förordning (2022:834). 14 § Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Delegationen för cirkulär ekonomi tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att delegationens verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2022:834). 14 a § Delegationen för cirkulär ekonomi ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och högst tio andra ledamöter, där en majoritet ska företräda näringslivet. Förordning (2022:834). Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 15 § Inom Naturvårdsverket finns Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Rådet är ett rådgivande organ som ska 1. bidra med kunskap i det internationella arbetet inom ramen för den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och 2. vara rådgivande till berörda myndigheter i det arbete som bedrivs med anledning av att Sverige är part till Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald och andra internationella instrument med anknytning till frågor om biologisk mångfald. Anställningar och uppdrag 16 § Generaldirektören är myndighetschef. 17 § Ledamöterna i Delegationen för cirkulär ekonomi utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2022:834). 18 § Naturvårdsverket utser för en bestämd tid ordförande och ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Särskild hänsyn ska tas till ordförandens och övriga ledamöters kompetens för den uppgift som avses i 15 § 1. Innan beslutet fattas ska Naturvårdsverket höra Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Sida, Skogsstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Personalansvarsnämnd 19 § Vid Naturvårdsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 20 § Naturvårdsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). 21 § Naturvårdsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Överklagande 22 § Beslut av myndighetschefen om fördelning av Naturvårdsverkets anslag för forskning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2012:989 Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2013, då förordningen (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket ska upphöra att gälla. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2013. 2015:124 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015. 2. Redovisning enligt 2 § första stycket 4 ska göras första gången i mars 2016. 3. Redovisning enligt 2 § första stycket 5 ska göras första gången i september 2015.