Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:606 · Visa register
Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2012-09-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:113
Ikraft: 2012-11-01
1 § Denna förordning gäller länsstyrelsernas arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet (ANDTS). Förordning (2022:1218). 2 § Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDTS-frågor. Förordning (2022:1218). 3 § Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja 1. genomförandet av den nationella ANDTS-politiken i länet, 2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete, 3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och regionen, 4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och 5. utbildning och kompetensutveckling i länet. Förordning (2022:1218). 4 § Varje länsstyrelse ska samordna sitt förebyggande arbete på alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 9 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622), 7 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt 23 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Förordning (2023:113). 5 § Länsstyrelserna ska till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa det arbete som samordningsfunktionen har utfört. I denna rapport ska länsstyrelsen särskilt redovisa regionala behov av stöd på ANDTS-området som samordningsfunktionen har uppmärksammat. Förordning (2022:1218). 6 § Länsstyrelserna ska också till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa hur de har utövat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Länsstyrelserna ska uppge vilka åtgärder som de har vidtagit för att övervaka och stödja den tillsyn som kommunerna bedriver enligt dessa lagar samt resultatet av detta arbete. Förordning (2023:113). 7 § Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisningens utformning. Förordning (2013:915).