Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:259 · Visa register
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2012-05-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:935
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
1 kap. Allmänt om miljösanktionsavgifter 1 § Denna förordning avser miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. miljöbalken. Förordningen är meddelad 1. med stöd av 30 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 3– 5 §§ och 2–12 kap., 2. med stöd av 30 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 6 §, och 3. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Förordningen innehåller bestämmelser om miljösanktionsavgifter för överträdelser av föreskrifter om - artskydd (2 kap.), - miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (3 kap.), - verksamheter som orsakar miljöskador (4 kap.), - vilthägn och miljöhänsyn i jordbruket (5 kap.), - genteknik (6 kap.), - kemiska produkter och biotekniska organismer (7 kap.), - växtskyddsmedel och bekämpningsmedel (8 kap.), - fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (9 kap.), - brandfarliga vätskor och spilloljor (10 kap.), - avfall, avfallsförebyggande åtgärder och producentansvar (11 kap.), och - tillsyn, rapportering och egenkontroll (12 kap.). Förordning (2021:1009). 3 § Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i 2–12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. 4 § Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i 2–12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle. Första stycket gäller endast överträdelser som upprepas inom två år från det tidigare beslutet om miljösanktionsavgift. 5 § Om ett vitesföreläggande har överträtts, ska miljösanktionsavgift inte tas ut för en överträdelse som omfattas av föreläggandet. 6 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur miljösanktionsavgifter ska betalas. 7 § Om ett beslut om miljösanktionsavgift efter överklagande har upphävts, ändrats eller fastställts genom en dom som vunnit laga kraft, ska domstolen snarast skicka en kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen har vunnit laga kraft. Domstolen ska på motsvarande sätt snarast underrätta Kammarkollegiet, om den beslutar att ett överklagat beslut om miljösanktionsavgift tills vidare inte ska gälla eller om ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs. 2 kap. Artskydd Artskyddsförordningen 1 § För en överträdelse av 44 § artskyddsförordningen (2007:845) genom att inte anmäla en förevisning till länsstyrelsen trots att det finns en föreskrift om att en sådan anmälan ska göras ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. 2 § För en överträdelse av 51 § artskyddsförordningen (2007:845) genom att inte föra en förteckning ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd 3 § För en överträdelse av 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:10) om artskydd genom att vara försenad med att till länsstyrelsen ge in den förteckning som ska föras i enlighet med ett verksamhetstillstånd ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor. EU-förordningen om tillträde till genetiska resurser 4 § För en överträdelse av artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen genom att, i fråga om en sådan genetisk resurs eller traditionell kunskap som avses i den förordningen eller en sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, inte i rätt tid lämna en deklaration ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:861). 5 § För en överträdelse av artikel 5.1–5.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis genom att, i fråga om en sådan genetisk resurs eller traditionell kunskap som avses i förordning (EU) nr 511/2014 eller en sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, inte i rätt tid lämna en deklaration ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:861). 3 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 § För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 5 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs, 2. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten, och 3. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs. 2 § För en överträdelse av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en värmepumpsanläggning trots att det enligt föreskrifter som kommunen har meddelat krävs tillstånd för en sådan åtgärd, och 2. med 1 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en värmepumpsanläggning som inte är tillståndspliktig. 3 § För en överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 3 000 kronor. 4 § /Träder i kraft I:2024-08-01/ För en överträdelse av 38 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2023:933). 4 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador 1 § För en överträdelse av ett sådant krav på anmälan enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 10 kap. 17 § miljöbalken genom att innan anmälan har gjorts utföra grävning, schaktning eller andra markarbeten, vidta bebyggelseåtgärder, ändra markanvändningen eller vidta andra åtgärder ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 2 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person eller en ideell förening, och 2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening. 5 kap. Vilthägn och miljöhänsyn i jordbruket Miljöbalkens bestämmelser om vilthägn 1 § För en överträdelse av 12 kap. 11 § miljöbalken genom att utan tillstånd uppföra vilthägn ska en miljösanktionsavgift betalas med 500 kronor per hektar som vilthägnet omfattar mark där allmänheten får färdas fritt, om vilthägnet omfattar mer än 2 hektar sådan mark, dock högst 50 000 kronor. Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket 2 § För en överträdelse av 11 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket genom att åsidosätta kravet för jordbruksföretag med mer än 5 hektar åkermark att ha en viss del av marken höst- eller vinterbevuxen ska en miljösanktionsavgift betalas med 500 kronor per helt hektar som inte hålls höst- eller vinterbevuxen, dock minst 1 000 kronor och högst 25 000 kronor. Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket 3 § För en överträdelse av 13 eller 14 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket i fråga om växtnäring genom att ta emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel eller föra bort stallgödsel utan att ha den dokumentation som krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor. 4 § Har upphävts genom förordning (2013:270). 6 kap. Genteknik 1 § För en överträdelse av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer genom att inte se till att en skriftlig anmälan görs ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 7 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer EU-förordningen om kemikalieregistrering 1 § För en överträdelse av artikel 31.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG genom att inte tillhandahålla säkerhetsdatablad på svenska ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. EU-förordningen om kemikalieklassificering 2 § För en överträdelse av artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 genom att i yrkesmässig verksamhet som återförsäljare – utan att samtidigt vara en tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in kemiska produkter till Sverige – erbjuda eller sälja farliga kemiska produkter i förpackningar där faro- och skyddsangivelser finns på främmande språk men inte på svenska ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 3 § För en överträdelse av artikel 35.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1272/2008 genom att i yrkesmässig verksamhet som återförsäljare – utan att samtidigt vara en tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in kemiska produkter till Sverige – tillhandahålla en förpackning som inte är försedd med föreskriven barnskyddande förslutning ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 4 § För en överträdelse av artikel 35.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1272/2008 genom att tillhandahålla en förpackning som inte är försedd med föreskriven taktil varningsmärkning ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en återförsäljare som inte samtidigt är en tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in kemiska produkter till Sverige, och 2. med 20 000 kronor i andra fall än de som avses i 1. 5 § För en överträdelse av artikel 40 i förordning (EG) nr 1272/2008 genom att inte anmäla uppgift om ett ämnes identitet, klassificering eller märkning till klassificerings- och märkningsregistret ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 6 § Har upphävts genom förordning (2018:1380). 7 § Har upphävts genom förordning (2018:1380). Förordningen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 8 § För en överträdelse av 17, 18 eller 19 § eller 23 § 2 förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att släppa ut eller tillhandahålla elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden utan att den har försetts med CE-märkning och andra uppgifter eller annan märkning som krävs ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 20 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en tillverkare eller importör, och 2. med 10 000 kronor i andra fall än de som avses i 1. Förordning (2012:863). 9 § För en överträdelse av 28 § förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att inte kunna redovisa relevanta uppgifter under den period som anges i den paragrafen ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2012:863). 10 § För en överträdelse av 32 § förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten eller behöriga myndigheter i andra EU-medlemsstater ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2012:863). 11 § Har upphävts genom förordning (2018:1380). Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer 12 § För en överträdelse av 3 kap. 22 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att ha gjort produktanmälan men inte lämnat kompletterande uppgifter om de mängder som har tillverkats eller förts in till Sverige under föregående kalenderår ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2018:1380). 13 § Har upphävts genom förordning (2022:925). 14 § Har upphävts genom förordning (2022:925). Kosmetiska produkter 15 § För en överträdelse av 4 § förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter genom att tillhandahålla en slutanvändare på marknaden i Sverige en kosmetisk produkt som saknar föreskriven information på svenska ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 10 000 kronor om den som är skyldig att betala avgiften är en sådan ansvarig person som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter, i den ursprungliga lydelsen, och 2. med 5 000 kronor i andra fall än de som avses i 1. Förordning (2014:240). 16 § För en överträdelse av artikel 19.3 i förordning (EG) nr 1223/2009, i den ursprungliga lydelsen, genom att på marknaden tillhandahålla slutanvändaren en sådan produkt som avses i artikel 19.3 nämnda förordning utan att skylta med en förteckning över produktens beståndsdelar i omedelbar närhet av den produktens säljbehållare ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2014:240). Svavelförordningen 17 § För en överträdelse av 20 eller 21 § svavelförordningen (2014:509) genom att i ett fartygs motor eller motorer använda ett marint bränsle med 1. en svavelhalt som är högre än 0,10 viktprocent men högst 0,20 viktprocent ska en miljösanktionsavgift betalas a) med 25 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högst 10 000 kilowatt, b) med 50 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och c) med 75 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 25 000 kilowatt, 2. en svavelhalt som är högre än 0,20 viktprocent men högst 0,50 viktprocent ska en miljösanktionsavgift betalas a) med 100 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högst 10 000 kilowatt, b) med 150 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och c) med 200 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 25 000 kilowatt, eller 3. en svavelhalt som är högre än 0,50 viktprocent ska en miljösanktionsavgift betalas a) med 300 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högst 10 000 kilowatt, b) med 400 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och c) med 500 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 25 000 kilowatt. Förordning (2023:128). 18 § För en överträdelse av 23 eller 23 a §§ svavelförordningen (2014:509) genom att i ett fartygs motor eller motorer använda ett marint bränsle med en svavelhalt som överstiger vad som är tillåtet eller ombord på ett fartyg medföra ett sådant bränsle på annat sätt än som last ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 300 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högst 10 000 kilowatt, 2. med 400 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och 3. med 500 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 25 000 kilowatt. Förordning (2023:128). EU:s kvicksilverförordning 19 § För en överträdelse av artikel 10.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 genom att inte ha föreskriven amalgamavskiljare ska en miljösanktionsavgift betalas med 30 000 kronor. Förordning (2023:935). 20 § För en överträdelse av artikel 12.1 i förordning (EU) 2017/852 genom att vara försenad med att till Naturvårdsverket lämna in föreskrivna uppgifter om kvicksilveravfall från kloralkaliindustrin eller från verksamhet som rör rening av naturgas eller brytning och smältning av andra metaller än järn ska en miljösanktionsavgift betalas med 20 000 kronor. Förordning (2023:935). 21 § För en överträdelse av artikel 14.4 i förordning (EU) 2017/852 genom att vara försenad med att till Naturvårdsverket lämna in föreskrivet register om tillfällig lagring, omvandling eller solidifiering av kvicksilveravfall ska en miljösanktionsavgift betalas med 20 000 kronor. Förordning (2023:935). 8 kap. Bekämpningsmedel EU-förordningen om växtskyddsmedel 1 § För en överträdelse av artikel 67.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, i den ursprungliga lydelsen, genom att inte ha fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388). EU-förordningen om biocidprodukter 2 § För en överträdelse av artikel 27.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, i den ursprungliga lydelsen, ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 10 000 kronor, om överträdelsen innebär att någon i egenskap av innehavare av ett sådant förenklat produktgodkännande som avses i artikeln har låtit bli att göra en sådan underrättelse som krävs enligt artikeln, och 2. med 10 000 kronor, om överträdelsen innebär att någon i egenskap av innehavare av ett sådant förenklat produktgodkännande som avses i artikeln har låtit bli att i produktens märkning använda ett språk som krävs enligt artikeln. Förordning (2015:388). 3 § För en överträdelse av artikel 58.6 i förordning (EU) nr 528/2012, i den ursprungliga lydelsen, genom att tillhandahålla en behandlad vara utan att i märkningen på förpackningen, bruksanvisningen eller garantin använda ett språk som krävs enligt artikeln ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388). Förordningen om bekämpningsmedel 4 § För en överträdelse av 2 kap. 10 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att tillhandahålla ett växtskyddsmedel utan märkning på svenska ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:388). 5 § För en överträdelse av 3 kap. 9 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att tillhandahålla en biocidprodukt utan märkning på svenska ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:388). 6 § För en överträdelse av 2 kap. 18 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 utan ett sådant användningstillstånd som omfattar den användning som medlet är godkänt för ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:388). 7 § För en överträdelse av 3 kap. 15 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda en biocidprodukt som hänförs till klass 1 utan ett sådant användningstillstånd som omfattar den användning som medlet är godkänt för ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:388). 8 § För en överträdelse av 2 kap. 19 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 2 utan ett sådant användningstillstånd som omfattar den användning som medlet är godkänt för ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388). 9 § För en överträdelse av 2 kap. 26 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att tillhandahålla ett växtskyddsmedel utan att det hos distributören finns någon som har ett giltigt utbildningsbevis ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388). 9 a § För en överträdelse av 2 kap. 37 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel i strid med ett användningsförbud ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 20 000 kronor, om överträdelsen har skett i en yrkesmässig verksamhet, och 2. med 5 000 kronor i andra fall än de som avses i 1. Förordning (2022:290). 10 § För en överträdelse av 2 kap. 40 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel utan tillstånd av den kommunala nämnden ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:388). 11 § För en överträdelse av 2 kap. 41 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel utan att ha gjort en anmälan till den kommunala nämnden ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388). 12 § För en överträdelse av 2 kap. 52 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda utrustning för spridning av växtskyddsmedel utan att kunna visa att utrustningen är godkänd av Statens jordbruksverk ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:388). 13 § För en överträdelse av 2 kap. 56 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att inte dokumentera vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning av växtskyddsmedel som sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388). Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel 14 § För en överträdelse av 1 kap. 4-6 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel genom att inte lämna mängduppgifter till Kemikalieinspektionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2022:925). 15 § Har upphävts genom förordning (2022:925). 9 kap. Växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen EU-förordningen om fluorerade växthusgaser 1 § För en överträdelse av artikel 3.3 andra stycket, 4.1, 4.2 eller 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 2 § För en överträdelse av artikel 5 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte ha installerat ett system för upptäckt av läckage ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 3 § För en överträdelse av artikel 6.1, 6.2 eller 6.3 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 4 § För en överträdelse av artikel 11.4 eller 11.5 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering eller intyg ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 5 § För en överträdelse av artikel 14.1 eller 14.2 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på redovisning och dokumentation ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 6 § För en överträdelse av artikel 15.1 andra stycket i förordning (EU) nr 517/2014 genom att överskrida tilldelad kvot ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 7 § För en överträdelse av artikel 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 eller 19.5 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att vara försenad med att lämna in föreskriven rapport eller föreskrivet granskningsdokument till Europeiska kommissionen och till den behöriga myndigheten, eller för en överträdelse av artikel 19.6 genom att vara försenad med föreskriven granskning av revisor, ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen 8 § För en överträdelse av artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att inte märka behållare som innehåller kontrollerade ämnen på föreskrivet sätt ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 9 § För en överträdelse av artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte registrera sig hos Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 10 § För en överträdelse av artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att vara försenad med att underrätta Europeiska kommissionen om den förutsedda efterfrågan av kontrollerade ämnen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1130). 11 § För en överträdelse av artikel 11.5 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte registrera sig hos Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1130). 12 § För en överträdelse av artikel 11.7 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 13 § För en överträdelse av artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte i förväg ha anmält en överlåtelse till Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1130). 14 § För en överträdelse av artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130). 15 § För en överträdelse av artikel 23.3 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1130). 16 § För en överträdelse av artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att vara försenad med att lämna uppgifter till Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1130). Förordningen om fluorerade växthusgaser 17 § För en överträdelse av 10, 11, eller 16 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läckagekontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1305). 18 § För en överträdelse av 13 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1305). 19 § För en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1305). 20 § För en överträdelse av 15 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att vara försenad med att lämna in en rapport ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor. Förordning (2016:1305). 21 § För en överträdelse av 17 eller 18 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person eller en ideell förening, och 2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening. Förordning (2016:1305). 22 § Har upphävts genom förordning (2023:745). 10 kap. Brandfarliga vätskor och spilloljor Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor 1 § För en överträdelse av 3 kap. 1 § första stycket Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor. Förordning (2022:925). 2 § Har betecknats 10 kap. 1 § genom förordning (2018:1645). 3 § Har upphävts genom förordning (2018:1645). 4 § Har upphävts genom förordning (2018:1645). 11 kap. Avfall, avfallsförebyggande åtgärder och producentansvar EU-förordningen om avfallstransporter 1 § För en överträdelse av artikel 13.2 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall genom att vara försenad med att underrätta den behöriga myndigheten om ändrad transportväg ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. 2 § För en överträdelse av artikel 15 d eller 16 e i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att vara försenad med att till de behöriga myndigheterna lämna in intyg om att avfallet har behandlats i avvaktan på återvinning eller bortskaffande eller att avfallet har slutligt återvunnits eller bortskaffats ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 3 § För en överträdelse av artikel 16 c i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att i egenskap av transportör inte se till att transportdokumentet och kopior på anmälningsdokumentet medföljer transporten ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 4 § För en överträdelse av artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att vara försenad med att meddela de behöriga myndigheterna och mottagaren om väsentliga ändringar i fråga om den godkända transporten ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. 5 § För en överträdelse av artikel 18.1 i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att inte se till att ett korrekt ifyllt och undertecknat informationsdokument enligt bilaga VII till förordningen medföljer avfallet ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 6 § För en överträdelse av artikel 20 i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att inte bevara dokumentation och information ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Första stycket gäller inte myndigheter. 7 § För en överträdelse av artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1013/2006 genom att vara försenad med att meddela den behöriga mottagarmyndigheten om att en transport har avvisats ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Avfallsförordningen 8 § För en överträdelse av 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614) genom att gräva ned annat avfall än trädgårdsavfall på en fastighet inom detaljplanelagt område utan att ha gjort en anmälan ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor. Förordning (2020:690). 8 a § Har upphävts genom förordning (2020:690). 8 b § För en överträdelse av 6 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614) genom att vara försenad med att till Naturvårdsverkets avfallsregister lämna de uppgifter som ska antecknas enligt 6 kap. 1-5 §§ samma förordning ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2020:690). 9 § För en överträdelse av 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) genom att inte upprätta transportdokument enligt de krav som framgår av samma paragraf ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2020:690). Förordningen om deponering av avfall 10 § För en överträdelse av 8 § 6 förordningen (2001:512) om deponering av avfall genom att deponera utsorterat brännbart avfall ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2020:690). 11 § För en överträdelse av 8 § 7 förordningen (2001:512) om deponering av avfall genom att deponera organiskt avfall ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2020:690). 12 § Har upphävts genom förordning (2022:1421). Förordningen om producentansvar för elutrustning 13 § Har upphävts genom förordning (2020:690). 14 § För en överträdelse av 77 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2022:1305). 14 a § För en överträdelse av 78 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2022:1305). Förordningen om producentansvar för bilar 15 § För en överträdelse av 10 § förordningen (2023:132) om producentansvar för bilar genom att vara försenad med att göra en anmälan till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2023:138). 15 a § För en överträdelse av 21 § förordningen (2023:132) om producentansvar för bilar genom att vara försenad med att lämna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 20 000 kronor. Förordning (2023:138). Bilskrotningsförordningen 16 § För en överträdelse av 47 § bilskrotningsförordningen (2007:186) genom att inte senast den 28 februari varje år lämna de föreskrivna uppgifterna till tillsynsmyndigheten i varje kommun där bilskrotningsverksamheten bedrivs ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2023:138). Förordningen om producentansvar för batterier 17 § För en överträdelse av 21 § förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall 18 § Har upphävts genom förordning (2022:925). Förordningen om producentansvar för förpackningar 19 § För en överträdelse av 3 kap. 7 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar genom att på den svenska marknaden tillhandahålla en dryckesbehållare som inte är utformad så att korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2022:1309). 19 a § För en överträdelse av 3 kap. 9 eller 11 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar genom att yrkesmässigt överlåta eller saluföra dryck i plastflaska eller metallburk som inte ingår i ett retursystem och som inte är märkt med uppgift om att förpackningen ingår i ett sådant system ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 1 000 kronor, om överträdelsen avser 100 flaskor eller burkar eller färre, 2. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 flaskor eller burkar men högst 1 000 flaskor eller burkar, 3. med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 flaskor eller burkar men högst 20 000 flaskor eller burkar, och 4. med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 flaskor eller burkar. Förordning (2022:1305). 20 § För en överträdelse av 3 kap. 10 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar genom att på den svenska marknaden tillhandahålla en mugg utan att den är försedd med föreskriven märkning ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2022:1305). 20 a § För en överträdelse av 4 kap. 1 eller 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar genom att inte anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation ska en miljösanktionsavgift betalas med 30 000 kronor. Förordning (2022:1305). 20 b § För en överträdelse av 4 kap. 5 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Första stycket gäller inte för en producent som ingår i ett retursystem. Förordning (2022:1305). 21 § För en överträdelse av 11 kap. 1 eller 2 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2022:1309). 21 a § /Träder i kraft I:2025-01-01/ För en överträdelse av 11 kap. 5 eller 8 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2022:1305). Förordningen om producentansvar för däck 21 b § För en överträdelse av 9 § förordningen (2023:133) om producentansvar för däck genom att vara försenad med att göra en anmälan till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2023:138). 21 c § För en överträdelse av 14 § förordningen (2023:133) om producentansvar för däck genom att inte anlita eller själv tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation ska en miljösanktionsavgift betalas med 50 000 kronor. Förordning (2023:138). 21 d § För en överträdelse av 31 eller 35 § förordningen (2023:133) om producentansvar för däck genom att vara försenad med att lämna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 20 000 kronor. Förordning (2023:138). Förordningen om engångsprodukter 22 § För en överträdelse av 12 eller 14 § förordningen (2021:996) om engångsprodukter genom att på den svenska marknaden släppa ut en förbjuden engångsplastprodukt ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser 100 produkter eller färre, 2. med 10 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 produkter men högst 1 000 produkter, 3. med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 produkter men högst 20 000 produkter, och 4. med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 produkter. Förordning (2021:1010). 23 § För en överträdelse av 17 eller 18 § förordningen (2021:996) om engångsprodukter genom att inte erbjuda en möjlighet att få dryck eller mat serverad i en återanvändbar mugg eller återanvändbar matlåda ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2021:1009). 24 § För en överträdelse av 26 § förordningen (2021:996) om engångsprodukter genom att på den svenska marknaden släppa ut en sanitetsbinda, tampong eller tampongapplikator utan att den har föreskriven märkning ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2021:1009). Förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter 25 § För en överträdelse av 19 § förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter genom att inte anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation ska en miljösanktionsavgift betalas med 20 000 kronor. Förordning (2021:1009). 26 § För en överträdelse av 31, 35 eller 36 § förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2021:1009). 27 § För en överträdelse av 39 § förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter genom att på den svenska marknaden tillhandahålla ett filter eller en tobaksvara med filter utan att tobaksvaran eller filtret har föreskriven märkning ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2021:1009). Förordningen om producentansvar för ballonger 28 § För en överträdelse av 17 eller 18 § förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2021:1009). Förordningen om producentansvar för våtservetter 29 § För en överträdelse av 17 § förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter genom att på den svenska marknaden släppa ut en våtservett utan att den har föreskriven märkning ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2021:1009). 30 § För en överträdelse av 18 eller 19 § förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2021:1010). Förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 31 § För en överträdelse av 4 c § förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter genom att på den svenska marknaden släppa ut en vara som helt eller delvis består av plast som är oxo-nedbrytbar ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser 100 varor eller färre, 2. med 10 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 varor men högst 1 000 varor, 3. med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 varor men högst 20 000 varor, och 4. med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 varor. Förordning (2021:1009). Förordningen om producentansvar för fiskeredskap 32 § /Träder i kraft I:2024-12-31/ För en överträdelse av 23 § förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap genom att inte anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation ska en miljösanktionsavgift betalas med 20 000 kronor. Förordning (2021:1009). 33 § /Upphör att gälla U:2024-12-31/ För en överträdelse av 46 eller 48 § förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2021:1009). 33 § /Träder i kraft I:2024-12-31/ För en överträdelse av 41, 42, 46, 47 eller 48 § förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2021:1010). Fartygsåtervinningsförordningen 34 § För en överträdelse av artikel 4 eller 12.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG genom att ombord på ett fartyg installera eller använda sådana farliga material som avses i bilaga I till förordningen, i strid med det som föreskrivs där, ska en miljösanktionsavgift betalas med 300 000 kronor. Förordning (2022:1305). 35 § För en överträdelse av artikel 5 i förordning (EU) nr 1257/2013 genom att ombord på ett sådant nytt fartyg som avses i artikel 3.1.2 i samma förordning inte medföra en förteckning över de farliga material som anges i bilaga II till förordningen ska en miljösanktionsavgift betalas med 200 000 kronor. Förordning (2022:1305). 36 § För en överträdelse av artikel 6.1 b i förordning (EU) nr 1257/2013 genom att lämna ett fartyg för återvinning på en sådan fartygåtervinningsanläggning som avses i artikel 6.2 a i samma förordning, utan att ha gjort en skriftlig anmälan till Transportstyrelsen inom den tidsfrist som myndigheten har föreskrivit, ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2022:1305). 37 § För en överträdelse av artikel 6.2 c i förordning (EU) nr 1257/2013 genom att lämna ett fartyg för återvinning på en sådan fartygsåtervinningsanläggning som avses i artikel 6.2 a i samma förordning utan att fartyget har ett återvinningsintyg ska en miljösanktionsavgift betalas med 100 000 kronor. Förordning (2022:1305). 38 § För en överträdelse av artikel 7.1-7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013 genom att i egenskap av driftsansvarig börja återvinna ett fartyg utan att ha en godkänd återvinningsplan för fartyget ska en miljösanktionsavgift betalas med 100 000 kronor. Förordning (2022:1305). 12 kap. Föreskrifter om tillsyn, rapportering och egenkontroll Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1 § För en överträdelse av 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 50 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), och 2. med 25 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen. Förordning (2013:270). 2 § För en överträdelse av 5 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns några dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 30 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), och 2. med 10 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen. Förordning (2013:270). 3 § För en överträdelse av 7 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 50 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), och 2. med 25 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen. Förordning (2013:270). Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter 4 § För en överträdelse av 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:6) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter genom att utföra mätningar och provtagningar utan att någon dokumentation görs ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 20 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), 2. med 10 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen, 3. med 3 000 kronor, om "anmälningsplikt C" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen, och 4. med 3 000 kronor, i andra fall än de som avses i 1-3, om verksamheten omfattas av ett tillstånd som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 a eller 6 b § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (2022:925). Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 5 § För en överträdelse av 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport genom att vara försenad med att lämna in en miljörapport ska en miljösanktionsavgift betalas 1. med 2 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), och 2. med 1 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen. Förordning (2018:123). Övergångsbestämmelser 2012:259 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter. 2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet. 2015:388 Denna förordning träder i kraft den 26 november 2015 i fråga om 8 kap. 9 §, den 26 november 2016 i fråga om 8 kap. 12 § och i övrigt den 16 juli 2015. 2016:1130 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 9 kap. 17 och 21 §§, den 1 februari 2017 i fråga om 9 kap. 18–20 §§ och i övrigt den 1 januari 2017. Förordning (2016:1305). 2020:690 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 11 kap. 8 b § och i övrigt den 1 augusti 2020. 2021:1009 Denna förordning träder i kraft den 31 december 2024 i fråga om 11 kap. 32 §, den 3 juli 2024 i fråga om 11 kap. 19 §, den 1 januari 2024 i fråga om 11 kap. 23 och 28 §§, den 1 januari 2023 i fråga om 11 kap. 21, 25, 26, 30 och 33 §§, den 4 juli 2022 i fråga om 11 kap. 20, 24, 27 och 29 §§ och i övrigt den 1 januari 2022. 2021:1010 Denna förordning träder i kraft den 31 december 2024 i fråga om 33 § och i övrigt den 1 januari 2024. 2022:1305 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025 i fråga om 11 kap. 21 a §, den 1 januari 2024 i fråga om 11 kap. 20 a och 20 b §§, den 1 januari 2023 i fråga om 11 kap. 14, 14 a, 19 a och 20 §§ och i övrigt den 8 augusti 2022. 2023:138 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023 i fråga om 11 kap. 15 och 15 a §§ och i övrigt den 1 januari 2024. 2023:745 1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2024. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som skett före den 1 januari 2024.