Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:843 · Visa register
Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2012-12-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1687
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller för sådant samarbete mellan Sverige och en annan medlemsstat i Europeiska unionen som avses i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Vid utbyte av upplysningar om finansiella konton enligt artikel 8.3a i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt direktiv 2014/107/EU, tillämpas även lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Vid utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar enligt artikel 8ac i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2021/514, tillämpas lagen (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar. Lag (2022:1687). 2 § Denna lag gäller för alla typer av skatter som tas ut på de territorier där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen. Lagen gäller dock inte för sådana punktskatter som omfattas av annan unionslagstiftning om administrativt samarbete mellan medlemsstaterna och inte heller för mervärdesskatt. Lagen gäller inte heller för obligatoriska sociala avgifter eller tullar. 3 § Följande avgifter ska vid tillämpningen av denna lag inte i något fall anses vara skatter: 1. avgifter för intyg och andra handlingar som utfärdas av myndigheter, 2. avgifter av avtalsmässig karaktär såsom ersättning för allmännyttiga tjänster, eller 3. andra liknande avgifter. Allmänna bestämmelser 4 § Skatteverket är behörig myndighet i Sverige vid samarbete enligt denna lag. 5 § Skatteverket ska, i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag, på begäran av en behörig myndighet i en annan medlemsstat – utbyta upplysningar (8–11 §§), – medge närvaro vid administrativa myndigheter och medverkan i utredningar (17 §), och – utföra delgivning (18 och 19 §§). Skatteverket ska även, i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag, – automatiskt utbyta upplysningar (12–13 §§), och – lämna upplysningar utan föregående begäran (14 §). Lag (2016:1229). 6 § Skatteverket får, med den begränsning som anges i 19 § andra stycket, begära att åtgärder enligt 5 § första stycket vidtas av en behörig myndighet i en annan medlemsstat om det kan göras utan att det skulle leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt röjs och utan att det medför utlämnande av upplysningar som det skulle strida mot allmänna hänsyn att lämna. Definitioner 7 § I denna lag avses med behörig myndighet: den myndighet i en medlemsstat som har utsetts som sådan av medlemsstaten eller ett centralt kontaktkontor, ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman som agerar på det sätt som avses i direktiv 2011/16/EU, centralt kontaktkontor: det kontor som har utsetts som sådant och som har huvudansvaret för kontakterna med andra medlemsstater när det gäller administrativt samarbete, kontaktorgan: varje annat kontor än det centrala kontaktkontoret som har utsetts som sådant för att direkt utbyta upplysningar enligt denna lag, behörig tjänsteman: varje tjänsteman som har fått behörighet att direkt utbyta upplysningar enligt direktivet, begärande myndighet: det centrala kontaktkontoret, ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman i en medlemsstat som begär bistånd på den behöriga myndighetens vägnar, utredning: varje kontroll, utredning och annan åtgärd som medlemsstaterna genomför för att fullgöra sina skyldigheter att sörja för en korrekt tillämpning av skattelagstiftningen, utbyte av upplysningar på begäran: utbyte av upplysningar baserat på en begäran som en begärande medlemsstat lämnar till en anmodad medlemsstat avseende ett specifikt fall, automatiskt utbyte: systematisk överföring av på förhand bestämda upplysningar, utan föregående begäran, med i förväg fastställda regelbundna intervaller, utbyte utan föregående begäran: lämnande av upplysningar till en annan medlemsstat, vid vilken tidpunkt som helst och utan föregående begäran, person: - fysisk person, - juridisk person, - om gällande lagstiftning medger det, en sammanslutning av personer som har befogenhet att utföra rättshandlingar men som inte har en juridisk persons rättsliga ställning, eller - varje annan juridisk konstruktion, oavsett slag eller form, och oberoende av om den har status som juridisk person, som äger eller förvaltar tillgångar, inklusive inkomster som härrör därifrån, som omfattas av en skatt som denna lag gäller för, gemensam revision: en administrativ utredning som utförs gemensamt av de behöriga myndigheterna i två eller flera medlemsstater, och som är kopplad till en eller flera personer som är av gemensamt eller kompletterande intresse för de behöriga myndigheterna i de medlemsstaterna, uppgiftsincident: en säkerhetsöverträdelse som leder till förstöring, förlust eller ändring eller olämplig eller obehörig åtkomst till, utlämning eller användning av uppgifter, inbegripet men inte begränsat till personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats, till följd av avsiktliga olagliga handlingar, försumlighet eller olycka och som kan röra uppgifters konfidentialitet, tillgänglighet och integritet, på elektronisk väg: med hjälp av elektronisk utrustning för behandling, inbegripet digital signalkomprimering, och lagring av uppgifter via kabel, radio, optisk teknik eller andra elektromagnetiska medel, CCN-nätet: den gemensamma plattform som bygger på gemensamma kommunikationsnätet (CCN) och som Europeiska unionen har utformat för att säkerställa all överföring på elektronisk väg mellan behöriga myndigheter på området för tull och beskattning. Lag (2022:1687). 7 a § Med förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor avses avtal, meddelande eller varje annat instrument eller åtgärd med liknande effekter som 1. utfärdas, ändras eller förnyas av regeringen eller av Skatteverket eller en annan myndighet, 2. avser en viss person eller grupp av personer och som den personen eller gruppen av personer kan förlita sig på, 3. avser tolkning eller tillämpning av lagstiftning om skatter och avgifter, 4. avser en gränsöverskridande transaktion eller frågan om verksamhet som bedrivs av en person i en annan jurisdiktion utgör ett fast driftställe, och 5. avser en framtida transaktion eller en framtida verksamhet eller har utfärdats, ändrats eller förnyats innan deklaration lämnats för den period då transaktionen gjordes eller verksamheten utövades. Lag (2016:1229). 7 b § Med gränsöverskridande transaktion i 7 a § 4 avses en transaktion eller en serie av transaktioner där 1. inte samtliga parter har sin skatterättsliga hemvist i Sverige, 2. någon av parterna har sin skatterättsliga hemvist i mer än en jurisdiktion, 3. en av parterna bedriver näringsverksamhet i en annan jurisdiktion via ett fast driftställe och transaktionen är hänförlig till det fasta driftstället, 4. en person har vidtagit arrangemang rörande näringsverksamhet i en annan jurisdiktion som den personen bedriver via ett fast driftställe, eller 5. transaktionen eller serien av transaktioner har gränsöverskridande verkan. Lag (2016:1229). 7 c § Med förhandsbesked om prissättning avses ett besked om framtida prissättning av internationella transaktioner mellan parter som är i ekonomisk intressegemenskap som har utfärdats, ändrats eller förnyats enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Lag (2016:1229). Utbyte av upplysningar Utbyte av upplysningar på begäran 8 § Skatteverket ska på begäran av en behörig myndighet i en annan medlemsstat lämna alla sådana upplysningar 1. som kan antas vara relevanta för administration och verkställighet av den andra medlemsstatens lagstiftning i fråga om de skatter som denna lag gäller för, och 2. som Skatteverket har tillgång till eller inhämtar genom utredningar. 9 § Skatteverket ska utföra de utredningar som krävs för att få fram de upplysningar som avses i 8 § och tillämpa samma förfarande som i egna skatteärenden. Skatteverket är inte skyldigt att utföra utredningar som det skulle strida mot lag att utföra för svenska beskattningsändamål. 10 § Skatteverket är inte skyldigt att lämna upplysningar om 1. det framgår att den begärande myndigheten inte har uttömt sina vanliga informationskällor för att inhämta de begärda upplysningarna, och att den hade kunnat göra det utan att riskera det önskade resultatet, 2. det skulle strida mot lag att för svenska beskattningsändamål inhämta de begärda upplysningarna, 3. det framgår att den begärande myndigheten av rättsliga skäl inte får lämna liknande upplysningar, eller 4. det skulle leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkes-hemlighet eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt röjs, eller om det gäller upplysningar som det skulle strida mot allmänna hänsyn att lämna. 11 § Bestämmelserna i 9 § andra stycket och 10 § 2-4 medför inte rätt för Skatteverket att vägra lämna upplysningar eller utföra utredningar enbart därför att svenska myndigheter inte har något eget intresse av informationen. Bestämmelserna i 10 § 2 och 4 medför inte heller rätt för Skatteverket att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna 1. innehas av en bank, en annan finansiell institution, ett ombud, en representant eller en förvaltare, eller 2. rör ägarintressen i en person. Automatiskt utbyte av upplysningar 12 § Skatteverket ska till varje annan medlemsstats behöriga myndighet genom automatiskt utbyte överföra upplysningar som verket tagit emot i form av kontrolluppgifter eller motsvarande uppgifter och uppgifter i inkomstdeklarationer och som avser personer hemmahörande i den andra medlemsstaten när det gäller 1. inkomster från anställning, 2. styrelsearvoden, 3. livförsäkringsprodukter som inte omfattas av a) andra unionsrättsakter, om utbyte av upplysningar och andra liknande åtgärder, än rådets direktiv 2011/16/EU, eller b) lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, 4. pensioner, 5. ägande av och inkomster från fastighet, och 6. royaltyer. Upplysningarna ska överföras minst en gång om året. Lag (2022:1687). 12 a § Skatteverket ska till varje annan medlemsstats behöriga myndighet och till Europeiska kommissionen genom automatiskt utbyte lämna upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning i den omfattning som framgår av 12 b och 12 c §§. Detta gäller dock inte förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor som uteslutande avser och omfattar en eller flera fysiska personers skatteärenden. Upplysningarna ska lämnas snarast men senast inom tre månader efter utgången av det kalenderhalvår då förhandsbeskedet utfärdats, ändrats eller förnyats. Förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor ska vid tillämpning av denna lag anses ha utfärdats, ändrats eller förnyats när beskedet fått laga kraft. Lag (2022:1687). 12 b § De upplysningar som Skatteverket ska lämna enligt 12 a § är följande: 1. identiteten på personen, med undantag för fysiska personer, som fått förhandsbeskedet och när det är lämpligt, även identiteten på gruppen av personer som personen tillhör, 2. en sammanfattning av förhandsbeskedet, 3. datum för utfärdandet, ändringen eller förnyelsen av förhandsbeskedet, 4. i förekommande fall giltighetsperiod för förhandsbeskedet, 5. typ av förhandsbesked, 6. i förekommande fall transaktionens eller transaktionernas beloppsmässiga omfattning, 7. andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av förhandsbeskedet, 8. andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kommer att beröras av förhandsbeskedet i andra medlemsstater, 9. huruvida uppgifterna som lämnats är hämtade från ett förhandsbesked eller från en ansökan om förhandsbesked om prissättning, och 10. andra upplysningar som kan hjälpa den behöriga myndigheten vid bedömningen av en potentiell skatterisk. Om förhandsbeskedet avser prissättning ska upplysningar även lämnas om 1. kriterierna för att fastställa internprissättningen, och 2. metoden som använts för att fastställa internprissättningen. Upplysningar enligt första stycket 1, 2 och 8 samt andra stycket 1 ska inte lämnas till Europeiska kommissionen. Lag (2022:1687). 12 c § Upplysningar om förhandsbesked om prissättning som grundas på en överenskommelse med ett land utanför Europeiska unionen och som ska lämnas enligt 12 a § ska inte lämnas, om det enligt tillämpligt skatteavtal inte är tillåtet att lämna upplysningar om beskedet till tredje man. Om förhandsbesked om prissättning undantas enligt första stycket, ska i stället upplysningar som finns att tillgå i den ansökan som legat till grund för förhandsbeskedet lämnas. De upplysningar som Skatteverket ska lämna enligt andra stycket är följande: 1. identiteten på personen, med undantag för fysiska personer, som ansökt om förhandsbesked och när det är lämpligt även identiteten på gruppen av personer som personen tillhör, 2. en sammanfattning av innehållet i ansökan, 3. i förekommande fall giltighetsperiod för förhandsbeskedet, 4. typ av förhandsbesked, 5. i förekommande fall transaktionens eller transaktionernas beloppsmässiga omfattning, 6. andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av förhandsbeskedet, 7. andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kommer att beröras av förhandsbeskedet i andra medlemsstater, och 8. att uppgifterna som lämnats är hämtade från en ansökan om förhandsbesked om prissättning. Upplysningar enligt tredje stycket 1, 2 och 7 ska inte lämnas till Europeiska kommissionen. Lag (2016:1229). 12 d § Skatteverket ska till varje annan medlemsstats behöriga myndighet och till Europeiska kommissionen genom automatiskt utbyte lämna upplysning om sådana uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang som Skatteverket har fått enligt 33 b kap. 16-18 och 21 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244). Skatteverket ska även lämna upplysning om det referensnummer som tilldelats det rapporteringspliktiga arrangemanget av Skatteverket eller av en annan medlemsstats behöriga myndighet. Upplysning till Europeiska kommissionen ska inte lämnas om uppgifter som avses i andra stycket eller i 33 b kap. 16 § första stycket 1, 3 och 8 och andra stycket skatteförfarandelagen. Lag (2020:438). 12 e § Skatteverket ska inte lämna de upplysningar som avses i 12 d § om uppgifterna är så bristfälliga att de uppenbart inte kan läggas till grund för de syften som anges i 33 b kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2020:438). 12 f § Upplysningarna enligt 12 d § ska lämnas inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal då uppgifter lämnades till Skatteverket enligt 33 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2020:438). 13 § Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat har meddelat att den inte önskar få vissa upplysningar enligt 12 § första stycket, ska Skatteverket inte överföra sådana upplysningar till den medlemsstaten. Skatteverket ska inte lämna upplysningar enligt 12 b § första stycket 2, 12 c § tredje stycket 2 och enligt 12 d § om uppgifter som avses i 33 b kap. 16 § första stycket 3 skatteförfarandelagen (2011:1244), om utlämnandet 1. kan leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt röjs, eller 2. skulle strida mot allmänna hänsyn. Lag (2022:1687). Utbyte av upplysningar utan föregående begäran 14 § Skatteverket ska lämna sådana upplysningar som kan antas vara relevanta för administration och verkställighet av medlemsstaternas nationella lagstiftningar i fråga om de skatter som denna lag gäller för till den behöriga myndigheten i varje annan berörd medlemsstat i följande fall: 1. Skatteverket har skäl att anta att det kan uppstå ett skattebortfall i en annan medlemsstat, 2. en skattskyldig får en skattenedsättning eller skattebefrielse i Sverige som kan föranleda en ökning av skatten eller leda till skattskyldighet i en annan medlemsstat, 3. affärstransaktioner mellan en skattskyldig i Sverige och en skattskyldig i en annan medlemsstat genomförs genom ett eller flera länder på ett sådant sätt att det kan leda till skattebortfall i Sverige eller den andra medlemsstaten eller i båda, 4. Skatteverket har skäl att anta att ett skattebortfall kan bli följden av artificiella överföringar av vinster inom koncerner, eller 5. upplysningar som har lämnats till Sverige av en annan medlemsstats behöriga myndighet har gjort det möjligt att få upplysningar som kan vara relevanta för fastställande av skattskyldighet i den andra medlemsstaten. Utan föregående begäran får Skatteverket till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna även lämna alla upplysningar som kan vara användbara för dem och som verket har kännedom om. Upplysningar som härrör från ett land utanför Europeiska unionen 15 § Vid tillämpning av 8, 12 och 14 §§ får Skatteverket lämna upplysningar som härrör från ett land utanför Europeiska unionen endast om det enligt ett avtal med det landet är tillåtet att vidarebefordra upplysningarna. Underrättelse till den enskilde 16 § Om Skatteverket lämnar upplysningar till en myndighet i en annan medlemsstat enligt 8 eller 14 § ska den som upplysningarna avser underrättas om detta. I underrättelsen ska det anges till vilken myndighet upplysningarna översänts. Underrättelse enligt första stycket behöver inte lämnas om den är uppenbart obehövlig eller om det kan befaras att en underrättelse skulle försvåra genomförandet av den andra myndighetens utredning eller beslut i skatteärende. Vissa andra former av administrativt samarbete Närvaro av tjänsteman från en annan medlemsstat 17 § Skatteverket får, på begäran av en annan behörig myndighet inom Europeiska unionen, tillåta att tjänstemän som bemyndigats av den myndigheten, i enlighet med de villkor som Skatteverket bestämmer, 1. närvarar vid de kontor där Skatteverket utför sina arbetsuppgifter, 2. närvarar vid de administrativa utredningar som utförs i Sverige, och 3. deltar, när så är lämpligt, via elektroniska kommunikationsmedel i de administrativa utredningar som utförs av Skatteverket. Lag (2022:1687). 17 a § Skatteverket får begära att tjänstemän som bemyndigats av verket, i enlighet med de villkor som den behöriga myndigheten i den anmodade medlemsstaten bestämmer, 1. närvarar vid de kontor där förvaltningsmyndigheterna i den anmodade medlemsstaten utför sina arbetsuppgifter, 2. närvarar vid de administrativa utredningar som utförs på den anmodade medlemsstatens territorium, och 3. deltar, när så är lämpligt, via elektroniska kommunikationsmedel i de administrativa utredningar som utförs av den anmodade medlemsstaten. Lag (2022:1687). 17 b § Om tjänstemän vid den begärande myndigheten är närvarande under administrativa utredningar eller deltar i administrativa utredningar via elektroniska kommunikationsmedel, får de ställa frågor till personer och granska handlingar med förbehåll för de förfaranderegler som fastställts av den anmodade medlemsstaten. Lag (2022:1687). Gemensamma revisioner 17 c § Skatteverket får begära att en behörig myndighet i en eller flera andra medlemsstater ska utföra en gemensam revision i en eller flera medlemsstater tillsammans med Skatteverket. Lag (2022:1687). 17 d § Om Skatteverket tar emot en begäran om gemensam revision i en eller flera medlemsstater från en behörig myndighet i en eller flera andra medlemsstater, ska Skatteverket besvara begäran inom 60 dagar från mottagandet. Skatteverket får avslå en sådan begäran om det finns skäl för det. Lag (2022:1687). 17 e § Skatteverket och den eller de övriga behöriga myndigheter som deltar i revisionen ska i förväg komma överens om på vilket sätt revisionen ska genomföras. En aktivitet vid en gemensam revision ska ske i enlighet med lagstiftningen och förfarandekraven i den medlemsstat där aktiviteten äger rum. Tjänstemän från en annan behörig myndighet som deltar i en revision i Sverige ska ha samma rättigheter och skyldigheter som gäller för Skatteverkets tjänstemän vid en revision som genomförs i Sverige. Tjänstemän från Skatteverket som deltar i en revision i en eller flera andra medlemsstater ska följa gällande lagstiftning i den medlemsstat där aktiviteten äger rum. De får dock inte utöva några befogenheter som de inte har enligt svensk lagstiftning. Lag (2022:1687). 17 f § Om en aktivitet vid den gemensamma revisionen äger rum i Sverige, ska Skatteverket utse en företrädare med ansvar för att övervaka och samordna den gemensamma revisionen i Sverige. Skatteverket ska, i enlighet med bestämmelserna i 17 e §, tillåta att tjänstemän från en behörig myndighet i en annan medlemsstat som deltar i aktiviteter i Sverige i en gemensam revision, i enlighet med de förfaranderegler som fastställts, kan ställa frågor till personer och granska handlingar tillsammans med tjänstemännen från Skatteverket. Lag (2022:1687). Delgivning av handlingar 18 § Delgivning på begäran av en annan medlemsstat sker enligt delgivningslagen (2010:1932). 19 § Skatteverket får delge en person i en annan medlemsstat i enlighet med 16-18 §§ delgivningslagen (2010:1932). Skatteverket får begära bistånd med delgivning i en annan medlemsstat om det inte är möjligt eller medför orimliga svårigheter att delge personen i Sverige. Användning och vidarebefordran av upplysningar m.m. 20 § Upplysningar som Skatteverket tar emot från en myndighet i en annan medlemsstat får användas för beskattningsändamål i fråga om de skatter som denna lag gäller för samt mervärdesskatt och andra indirekta skatter. De får också användas för fastställande och uppbörd av andra skatter och avgifter som omfattas av lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen eller för fastställande och uppbörd av socialavgifter. De får dessutom användas i samband med rättsliga och administrativa förfaranden som kan leda till påföljd och som inletts på grund av överträdelse av skattelagstiftningen. Upplysningarna får inte användas för andra ändamål än de som anges i första stycket utan att den myndighet som tillhandahåller upplysningarna tillåter det. Om upplysningarna ursprungligen härrör från en myndighet i en tredje medlemsstat, kan sådant tillstånd endast beviljas av den myndigheten. Tillstånd krävs dock inte för att upplysningar, rapporter, redogörelser och andra dokument eller vidimerade kopior av eller utdrag ur sådana ska få åberopas eller användas som bevisning. Skatteverket får använda upplysningar som det fått från en behörig myndighet i en annan medlemsstat för ändamål som den andra behöriga myndigheten har uppgett i en förteckning och meddelat att den tillåter användning för, utan att tillåtelse enligt andra stycket behövs. En svensk myndighet ska följa de villkor som gäller för användningen av upplysningarna enligt denna paragraf, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. Lag (2022:1687). 21 § Skatteverket ska tillåta att upplysningar som verket tillhandahåller en myndighet i en annan medlemsstat får användas i den andra medlemsstaten för andra ändamål än sådana som avses i 20 § första stycket, om de får användas för liknande ändamål enligt svensk lag. Skatteverket får till de behöriga myndigheterna i samtliga övriga medlemsstater lämna en förteckning över sådana ändamål som Skatteverket tillåter att de andra behöriga myndigheterna använder upplysningarna för. Om Skatteverket anser att upplysningar som verket har tagit emot från en myndighet i en annan medlemsstat sannolikt kan vara till nytta för en tredje medlemsstat för de ändamål som avses i 20 § första stycket, får verket vidarebefordra dessa upplysningar till den medlemsstaten, under de villkor som i övrigt gäller enligt denna lag. Skatteverket ska underrätta den medlemsstat som upplysningarna härrör från om sin avsikt att vidarebefordra uppgifterna till en tredje medlemsstat. Den medlemsstat som upplysningarna härrör från kan motsätta sig ett sådant utbyte av uppgifter inom tio arbetsdagar från den dag då den tog emot underrättelsen. Lag (2022:1687). 22 § Upplysningar som Skatteverket tagit emot vid samarbete enligt denna lag får lämnas till länder utanför Europeiska unionen endast om 1. den behöriga myndigheten i den medlemsstat som upplysningarna härrör från har samtyckt till att de vidarebefordras, och 2. det berörda landet utanför Europeiska unionen har åtagit sig att samarbeta för insamling av bevisning avseende transaktioner som verkar strida mot eller utgöra en överträdelse av skattelagstiftningen. 22 a § Skatteverket ska vid överträdelse eller brister i skyddet för uppgifter underrätta fysiska personer som uppgifterna avser om att en överträdelse av skyddet för uppgifterna har skett, om överträdelsen sannolikt kommer att påverka skyddet av deras personuppgifter eller integritet negativt. Lag (2015:919). 22 b § Om en uppgiftsincident har inträffat i Sverige ska Skatteverket utan dröjsmål rapportera uppgiftsincidenten och eventuella efterföljande korrigerande åtgärder till Europeiska kommissionen. Om uppgiftsincidenten inte omedelbart kan begränsas på ett lämpligt sätt, ska Skatteverket skriftligen begära hos Europeiska kommissionen att verkets tillträde till CCN-nätet tillfälligtvis upphävs. Skatteverket ska rapportera till Europeiska kommissionen när uppgiftsincidenten har åtgärdats. Lag (2022:1687). 22 c § Skatteverket får tillfälligt och omedelbart avbryta utbytet av upplysningar med den eller de medlemsstater där en uppgiftsincident inträffat, genom att meddela detta skriftligen till Europeiska kommissionen och den eller de berörda medlemsstaterna. Om en annan medlemsstat rapporterat att en uppgiftsincident har åtgärdats, får Skatteverket begära att Europeiska kommissionen, tillsammans med Skatteverket eller tillsammans med Skatteverket och en eller flera behöriga myndigheter i andra medlemsstater, ska kontrollera att uppgiftsincidenten har åtgärdats. Skatteverket ska återuppta utbytet av upplysningar när uppgiftsincidenten har åtgärdats. Lag (2022:1687). 23 § Sådana rapporter och dokument som utarbetats av Europeiska kommissionen och som avses i artikel 23a i rådets direktiv 2011/16/EU, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2015/2376, får användas endast för analysändamål. Lag (2016:1229). Överklagande 24 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas. Ytterligare föreskrifter 25 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om Skatteverkets uppgifter enligt denna lag. Övergångsbestämmelser 2012:843 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om 12 och 13 §§ samt i övrigt den 1 januari 2013. 2. Bestämmelserna i 12 och 13 §§ tillämpas första gången i fråga om upplysningar som avser - kalenderåret 2014, när de erhållits i form av kontrolluppgifter eller motsvarande uppgifter, och - beskattningsår som avslutas efter den 31 december 2013, när de erhållits i form av uppgifter i inkomstdeklarationer. 2016:1229 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas på förhandsbesked som har utfärdats, ändrats och förnyats efter utgången av 2016. 2. Bestämmelserna i 12 a–12 c §§ om automatiskt utbyte av upplysningar tillämpas, om annat inte följer av punkterna 3 och 4, även på förhandsbesked som har utfärdats, ändrats eller förnyats under tiden 1 januari 2012–31 december 2016. 3. Upplysningar ska inte lämnas om förhandsbeskedet har utfärdats, ändrats eller förnyats under tiden 1 januari 2012–31 december 2013 och inte längre var giltigt den 1 januari 2014. 4. Upplysningar om förhandsbesked som har utfärdats, ändrats eller förnyats före den 1 april 2016 ska inte lämnas om a) de avser en person eller grupp av personer som bedriver näringsverksamhet, som inte huvudsakligen utgörs av finansiell verksamhet eller investeringsverksamhet, och b) näringsverksamheten har en årlig nettoomsättning på mindre än 40 miljoner euro under det beskattningsår som föregår dagen för utfärdande, ändring eller förnyelse. Om näringsverksamheten ingår i en koncern enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska den årliga nettoomsättningen i 4 b beräknas för hela koncernen. 5. Skatteverket ska lämna upplysningarna som avser förhandsbesked som har utfärdats, ändrats eller förnyats under tiden 1 januari 2012–31 december 2016 före den 1 januari 2018. 2020:438 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. 2. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter. 3. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs. 2020:562 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020. 2. I stället för vad som föreskrivs i 12 f § ska Skatteverket, i fråga om uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang som lämnats till Skatteverket efter den 30 juni 2020 och före den 1 mars 2021, lämna upplysningar senast den 30 april 2021. Förordning (2020:683). 2022:1687 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 17 c-17 f §§ och i övrigt den 1 januari 2023. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana ärenden om administrativt samarbete som har inletts före ikraftträdandet.