Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:843 · Visa fulltext
Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:76, EUTL64/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0016
Ändring, SFS 2015:919
Rubrik: Lag (2015:919) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. 1, 12 §§; ny 22 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2016:1229
Rubrik: Lag (2016:1229) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. 5, 7, 13, 23 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 12 a, 12 b, 12 c §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:19, bet. 2016/17:SkU10, rskr. 2016/17:87, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:438
Rubrik: Lag (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. 13 §; nya 12 d, 12 e, 12 f §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:562
Rubrik: Förordning (2020:562) om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ikraftr. av 2020:438
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:683
Rubrik: Förordning (2020:683) om ändring i förordningen (2020:562) om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Omfattning: ändr. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:562
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU