Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:606 · Visa register
Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2012-09-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1218
Ikraft: 2012-11-01
1 § Denna förordning gäller länsstyrelsernas arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet (ANDTS). Förordning (2022:1218). 2 § Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDTS-frågor. Förordning (2022:1218). 3 § Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja 1. genomförandet av den nationella ANDTS-politiken i länet, 2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete, 3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och regionen, 4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och 5. utbildning och kompetensutveckling i länet. Förordning (2022:1218). 4 § Varje länsstyrelse ska samordna sitt förebyggande arbete på alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 9 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) och 7 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Förordning (2019:226). 5 § Länsstyrelserna ska till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa det arbete som samordningsfunktionen har utfört. I denna rapport ska länsstyrelsen särskilt redovisa regionala behov av stöd på ANDTS-området som samordningsfunktionen har uppmärksammat. Förordning (2022:1218). 6 § Länsstyrelserna ska också till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa hur de har utövat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Länsstyrelserna ska uppge vilka åtgärder som de har vidtagit för att övervaka och stödja den tillsyn som kommunerna bedriver enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter samt resultatet av detta arbete. Förordning (2022:1218). 7 § Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisningens utformning. Förordning (2013:915).