Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:686 · Visa register
Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1341
Ikraft: 2011-07-01
/Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Tillämpningsområde /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Inledande bestämmelser 1 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utbildningen syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen för att studenten ska kunna avlägga ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Utbildningen benämns kompletterande pedagogisk utbildning. 1 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen, för att studenten ska kunna avlägga ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Med högskolor avses i denna förordning även universitet. Förordning (2021:1341). /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Förhållandet till annan reglering 1 a § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Av 6 kap. 4 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100) framgår dels att inom högskoleutbildning får bara de examina avläggas som anges i bilaga 2 till den förordningen (examensordningen), dels att det i examensordningen anges på vilken nivå en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). Av 6 kap. 4 § tredje stycket samma förordning framgår att det i denna förordning finns avvikande bestämmelser om vilka krav som ska uppfyllas för ämneslärarexamen och på vilken nivå en sådan examen ska avläggas. Förordning (2021:1341). 1 b § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Av 6 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att det i förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare finns bestämmelser om krav på den utbildning som ska leda fram till ämneslärarexamen. Av 1 kap. 1 § andra stycket och 4 § tredje stycket i den senare förordningen framgår dels att med utbildning till lärare avses enligt den förordningen bland annat utbildning enligt denna förordning, dels att det i denna förordning finns bestämmelser om avvikande krav för utbildningen. Av examensbeskrivningen för ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen framgår att det för ämneslärarexamen finns två inriktningar. I förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare finns bestämmelser om vilken behörighetsgrundande utbildning som krävs för att undervisa i olika ämnen och ämnesområden. Förordning (2021:1341). /Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Vad utbildningen avser /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildningsinriktningar och avsedd undervisningsbehörighet 2 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Utbildningen ska avse utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. Förordning (2014:1070). 2 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildning som leder till ämneslärarexamen kan ges enligt denna förordning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller mot arbete i gymnasieskolan. Utbildningen avses, på det sätt som anges i 9-12 §§, leda till en ämneslärarexamen som ger undervisningsbehörighet i ett, två eller tre undervisningsämnen. Förordning (2021:1341). /Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Tillämpliga bestämmelser /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildningens innehåll 3 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ I högskolelagen (1992:1434) finns det grundläggande bestämmelser om högskoleutbildning. Högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas på utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning. Med högskolor avses i denna förordning även universitet. 3 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Utbildning som leder till ämneslärarexamen omfattar, i enlighet med 2 kap. förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare men med undantag från 3 och 4 kap. samma förordning, 90 högskolepoäng och avser - studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng, och - verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Utbildningen kan även, inom ramen för studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan enligt första stycket, avse ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng i de fall det krävs för examen. Förordning (2021:1341). /Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Särskild behörighet /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Tillträde till utbildningen /Rubriken träder i kraft I:2022-02-01/ Undantag från högskoleförordningen när det gäller särskild behörighet 4 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ För särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning gäller 5–7 §§ i denna förordning i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8–11 §§ och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100). Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning. 4 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ För särskild behörighet till utbildningen gäller 5-7 §§ i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8-11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100). Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning. Förordning (2021:1341). /Rubriken träder i kraft I:2022-02-01/ Särskild behörighet till utbildningen 5 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 har den som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7–9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng. Högskolan får bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska avse. 5 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 har den som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 omfattande minst 90 högskolepoäng ämnesstudier. Högskolan får bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. Förordning (2021:1341). 6 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har den som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng. Högskolan får bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska avse. Ämnet får dock inte vara ett yrkesämne. 6 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har den som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan omfattande minst 120 högskolepoäng ämnesstudier. Högskolan får bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. Ämnet får dock inte vara ett yrkesämne. Förordning (2021:1341). 7 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Särskild behörighet till utbildning som avses i 5 eller 6 § har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 7 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ Särskild behörighet till utbildning som avses i 5 eller 6 § har också den som - har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan som har sådan relevans för det undervisningsämne som avses i 5 eller 6 § att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förordning (2021:1341). /Rubriken träder i kraft I:2022-02-01/ Urval /Rubriken upphör att gälla U:2022-02-01/ Urval 8 § /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra stycket, 12 a–19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100) får högskolan meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas. Förordning (2018:1508). 8 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ Vid urval till utbildningen gäller 8 a § i stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12-19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2021:1341). 8 a § /Träder i kraft I:2022-02-01/ Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan får meddela förskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas. Förordning (2021:1341). /Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Ämneslärarexamen /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Särskilda examenskrav och nivå på examen 9 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ För ämneslärarexamen som avläggs efter det att en student har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning gäller de krav som anges i 10–14 §§. För ämneslärarexamen som avses i första stycket är 6 kap. 5 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) och bilaga 4 till den förordningen inte tillämpliga. 9 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Efter genomförd utbildning enligt denna förordning gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i 9 a och 9 b §§ samt - 10 § om examen ska omfatta ett undervisningsämne, - 11 § om examen ska omfatta två undervisningsämnen, och - 12 § om examen ska omfatta tre undervisningsämnen. En examen avläggs på den nivå som anges i 10 § tredje stycket, 11 § andra stycket och 12 § andra stycket. Förordning (2021:1341). /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Gemensamma krav för examen 9 a § /Träder i kraft I:2022-07-01/ För en ämneslärarexamen enligt denna förordning krävs att studenten utöver sina tidigare ämnesstudier har fullgjort kompletterande pedagogisk utbildning om 90 högskolepoäng enligt 3 §. Kraven i examensbeskrivningen för ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) gäller, med undantag för krav som avser examensarbetet som inte har någon motsvarighet i utbildningen enligt 10 § första eller andra stycket. Förordning (2021:1341). /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Examensarbete 9 b § /Träder i kraft I:2022-07-01/ För examen krävs även att studenten före, eller inom ramen för, den kompletterande pedagogiska utbildningen har fullgjort ett examensarbete. Förordning (2021:1341). /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar ett undervisningsämne 10 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och som omfattar ämnesstudier i ett undervisningsämne avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. För examen krävs att 1. studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning, 2. kursfordringarna omfattar ämnesstudier om 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och 3. studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket. Utöver vad som anges i första stycket och om annat inte följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket. 10 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i ett undervisningsämne uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna, inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng, är - 180 högskolepoäng om examen ges med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, eller - 210 högskolepoäng om examen ges med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Poängkravet i första stycket ska också anses uppfyllt om studenten utöver vad som följer av 9 a § första stycket har fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng och har antagits med stöd av 7 §. En examen enligt första eller andra stycket avläggs på grundnivå. Förordning (2021:1341). /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar två undervisningsämnen 11 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. För examen krävs att 1. studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning, 2. kursfordringarna omfattar ämnesstudier om 150 högskolepoäng i två undervisningsämnen, och 3. studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket. Utöver vad som anges i första stycket och om annat inte följer av andra stycket gäller de krav som anges för ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket. Första–tredje styckena gäller inte när examen omfattar ämnesstudier 1. i två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik, eller 2. om totalt 180 högskolepoäng i två undervisningsämnen och omfattar undervisningsämnet bild eller musik. Förordning (2017:894). 11 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i två undervisningsämnen uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna, inklusive ett eller två examensarbeten om totalt minst 30 högskolepoäng, är den som framgår av bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), vilket är fallet om 1. de tidigare ämnesstudierna är av den omfattning som anges i 3 kap. 7 eller 8 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, eller 2. studenten utöver vad som följer av 9 a § första stycket har fullgjort ett eller två examensarbeten om totalt minst 30 högskolepoäng och har antagits till utbildningen med stöd av 7 §. En examen enligt första stycket avläggs på avancerad nivå. Förordning (2021:1341). /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar tre undervisningsämnen 12 § /Upphör att gälla U:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och som omfattar ämnesstudier i tre undervisningsämnen eller två undervisningsämnen i de fall som avses i 11 § fjärde stycket avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket. Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen. Förordning (2017:894). 12 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i tre undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna, inklusive ett eller två examensarbeten om totalt minst 30 högskolepoäng, är den som framgår av bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), vilket är fallet om 1. de tidigare ämnesstudierna är av den omfattning som anges i 3 kap. 7 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, eller 2. studenten utöver vad som följer av 9 a § första stycket har fullgjort ett eller två examensarbeten om totalt minst 30 högskolepoäng och har antagits till utbildningen med stöd av 7 §. En examen enligt första stycket avläggs på avancerad nivå. Förordning (2021:1341). 13 § /Upphör att gälla U:2022-07-01 genom förordning (2021:1341)./ Ämneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och som omfattar ämnesstudier i ett undervisningsämne avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. För examen krävs att 1. studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning, 2. kursfordringarna omfattar ämnesstudier om 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och 3. studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket. Utöver vad som anges i första stycket och om annat inte följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket. 14 § /Upphör att gälla U:2022-07-01 genom förordning (2021:1341)./ Ämneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket. Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen. Övergångsbestämmelser 2014:1070 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. 2. Den som före den 1 januari 2015 har påbörjat en utbildning enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra utbildningen enligt de äldre bestämmelserna. 2017:894 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018. 2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2024. 2018:1508 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 2. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022. 2021:1341 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022 i fråga om 4-8 a §§ och i övrigt den 1 juli 2022. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för examina som utfärdas efter utgången av juni 2022, om den utbildning som examensbeviset omfattar har slutförts i sin helhet dessförinnan. 3. Den som före den 1 juli 2022 har påbörjat en utbildning till en ämneslärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att få en examen enligt de äldre bestämmelserna om krav för examen, dock längst till och med utgången av juni 2026.