Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:124 · Visa register
Förordning (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2011-02-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:849
Ikraft: 2011-04-01
Uppgifter 1 § Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom detta område och inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå regeringen med underlag och rekommendationer som kan ligga till grund för utveckling och omprövning av politiken. 2 § Myndigheten ska särskilt 1. bedriva omvärldsbevakning inom kulturområdet och andra relevanta samhällsområden, såväl nationellt som internationellt, 2. analysera kulturområdets samlade finansiering, 3. bedöma effekterna av den statliga verksamhetsstyrningen och bidragen inom kulturpolitiken, 4. följa forskningen inom kulturområdet, såväl nationellt som internationellt, 5. bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturområdet, 6. löpande utvärdera den modell för samverkan som följer av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet och analysera modellens långsiktiga effekter, och 7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2011:1235). 3 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. 4 § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla Kulturdatabasen och utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde under förutsättning att det inte påverkar förtroendet för myndighetens självständiga ställning. Förordning (2021:849). Samverkan 5 § Myndigheten ska sprida kunskap, erfarenheter och resultat från sin verksamhet till andra myndigheter och intressenter. Vidare ska myndigheten främja utvecklingen av utvärderings- och analysmetoder inom sitt verksamhetsområde. 6 § Myndigheten ska samverka och samråda med berörda myndigheter, institutioner och andra organ. Ledning 7 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter. Anställningar och uppdrag 9 § Direktören är myndighetschef. Undantag från myndighetsförordningen 10 § Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning. Avgifter 11 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut en avgift. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna för att tillhandahålla Kulturdatabasen ska bidra till att täcka verksamhetens kostnader. Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2021:849). Rapportering 12 § Utöver en löpande rapportering ska myndigheten senast den 1 mars vartannat år till regeringen redovisa en samlad uppföljning av de kulturpolitiska målen, baserad på de analyser, utvärderingar och bedömningar som myndigheten har gjort. Förordning (2020:840). 13 § Utöver rapportering enligt 12 § ska myndigheten senast den 30 juni varje år till regeringen redovisa en samlad uppföljning och analys av utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från europeiska struktur- och investeringsfonderna 2021-2027 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. Förordning (2021:849). Övergångsbestämmelser 2020:840 1. Denna förordning träder i kraft den 12 november 2020. 2. Den första redovisningen enligt 12 § i den nya lydelsen ska lämnas senast den 1 mars 2022.