Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:686 · Visa register
Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:167
Ikraft: 2011-07-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen, för att studenten ska kunna avlägga ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Med högskolor avses i denna förordning även universitet. Ordet undervisningsämne har samma betydelse som i 1 kap. 4 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare. Förordning (2024:167). Förhållandet till annan reglering 1 a § Av 6 kap. 4 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100) framgår dels att inom högskoleutbildning får bara de examina avläggas som anges i bilaga 2 till den förordningen (examensordningen), dels att det i examensordningen anges på vilken nivå en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). Av 6 kap. 4 § tredje stycket samma förordning framgår att det i denna förordning finns avvikande bestämmelser om vilka krav som ska uppfyllas för ämneslärarexamen och på vilken nivå en sådan examen ska avläggas. Förordning (2021:1341). 1 b § Av 6 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att det i förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare finns bestämmelser om krav på den utbildning som ska leda fram till ämneslärarexamen. Av 1 kap. 1 § andra stycket och 5 § tredje stycket i den senare förordningen framgår dels att med utbildning till lärare avses enligt den förordningen bland annat utbildning enligt denna förordning, dels att det i denna förordning finns bestämmelser om avvikande krav för utbildningen. Av examensbeskrivningen för ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen framgår att det för ämneslärarexamen finns två inriktningar. Förordning (2024:167). 1 c § Av 2 kap. 13-19 §§ skollagen (2010:800) och förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare framgår vad som krävs för att få bedriva undervisning i skolväsendet. Av 2 kap. 22 a § förordningen om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare framgår vilka ämnen i gymnasieskolan som motsvaras av de undervisningsämnen som anges i 4 kap. 4 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare. Förordning (2024:167). Utbildningsinriktningar och avsedd undervisningsbehörighet 2 § Utbildning som leder till ämneslärarexamen kan ges enligt denna förordning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller mot arbete i gymnasieskolan. Utbildningen avses, på det sätt som anges i 9-12 §§, leda till en ämneslärarexamen som ger undervisningsbehörighet i ett, två eller tre undervisningsämnen. Förordning (2021:1341). Utbildningens innehåll 3 § Utbildning som leder till ämneslärarexamen omfattar, i enlighet med 2 kap. förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare men med undantag från 3 och 4 kap. samma förordning, 90 högskolepoäng och avser - studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng, och - verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Utbildningen kan även, inom ramen för studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan enligt första stycket, avse ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng i de fall det krävs för examen. Förordning (2021:1341). Tillträde till utbildningen Undantag från högskoleförordningen när det gäller särskild behörighet 4 § För särskild behörighet till utbildningen gäller 5-7 §§ i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8-11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100). Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning. Förordning (2021:1341). Särskild behörighet till utbildningen 5 § Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 har den som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 omfattande minst 90 högskolepoäng ämnesstudier. Högskolan får bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. Förordning (2021:1341). 6 § Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har den som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan omfattande minst 120 högskolepoäng ämnesstudier. Högskolan får bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. Ämnet får dock inte vara ett yrkesämne. Förordning (2021:1341). 7 § Särskild behörighet till utbildning som avses i 5 eller 6 § har också den som - har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan som har sådan relevans för det undervisningsämne som avses i 5 eller 6 § att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förordning (2021:1341). Urval 8 § Vid urval till utbildningen gäller 8 a § i stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12-19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2021:1341). 8 a § Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan får meddela förskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas. Förordning (2021:1341). Särskilda examenskrav och nivå på examen 9 § Efter genomförd utbildning enligt denna förordning gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i 9 a och 9 b §§ samt - 10 § om examen ska omfatta ett undervisningsämne, - 11 § om examen ska omfatta två undervisningsämnen, och - 12 § om examen ska omfatta tre undervisningsämnen. En examen avläggs på den nivå som anges i 10 § tredje stycket, 11 § andra stycket och 12 § andra stycket. Förordning (2021:1341). Gemensamma krav för examen 9 a § För en ämneslärarexamen enligt denna förordning krävs att studenten utöver sina tidigare ämnesstudier har fullgjort kompletterande pedagogisk utbildning om 90 högskolepoäng enligt 3 §. Kraven i examensbeskrivningen för ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) gäller, med undantag för krav som avser examensarbetet som inte har någon motsvarighet i utbildningen enligt 10 § första eller andra stycket. Förordning (2021:1341). Examensarbete 9 b § För examen krävs även att studenten före, eller inom ramen för, den kompletterande pedagogiska utbildningen har fullgjort ett examensarbete. Förordning (2021:1341). Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar ett undervisningsämne 10 § Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i ett undervisningsämne uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna, inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng, är - 180 högskolepoäng om examen ges med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, eller - 210 högskolepoäng om examen ges med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Poängkravet i första stycket ska också anses uppfyllt om studenten utöver vad som följer av 9 a § första stycket har fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng och har antagits med stöd av 7 §. En examen enligt första eller andra stycket avläggs på grundnivå. Förordning (2021:1341). Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar två undervisningsämnen 11 § Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i två undervisningsämnen uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna, inklusive ett eller två examensarbeten om totalt minst 30 högskolepoäng, är den som framgår av bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), vilket är fallet om 1. de tidigare ämnesstudierna är av den omfattning som anges i 3 kap. 7 eller 8 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, eller 2. studenten utöver vad som följer av 9 a § första stycket har fullgjort ett eller två examensarbeten om totalt minst 30 högskolepoäng och har antagits till utbildningen med stöd av 7 §. En examen enligt första stycket avläggs på avancerad nivå. Förordning (2021:1341). Ytterligare examenskrav och nivå på examen när examen omfattar tre undervisningsämnen 12 § Ämneslärarexamen som avses ge behörighet att undervisa i tre undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 uppnås om den totala poängomfattningen av den kompletterande pedagogiska utbildningen och de tidigare ämnesstudierna, inklusive ett eller två examensarbeten om totalt minst 30 högskolepoäng, är den som framgår av bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), vilket är fallet om 1. de tidigare ämnesstudierna är av den omfattning som anges i 3 kap. 7 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, eller 2. studenten utöver vad som följer av 9 a § första stycket har fullgjort ett eller två examensarbeten om totalt minst 30 högskolepoäng och har antagits till utbildningen med stöd av 7 §. En examen enligt första stycket avläggs på avancerad nivå. Förordning (2021:1341). 13 § Har upphävts genom förordning (2021:1341). 14 § Har upphävts genom förordning (2021:1341). Övergångsbestämmelser 2014:1070 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. 2. Den som före den 1 januari 2015 har påbörjat en utbildning enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra utbildningen enligt de äldre bestämmelserna. 2017:894 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018. 2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2024. 2018:1508 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 2. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022. 2021:1341 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022 i fråga om 4-8 a §§ och i övrigt den 1 juli 2022. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för examina som utfärdas efter utgången av juni 2022, om den utbildning som examensbeviset omfattar har slutförts i sin helhet dessförinnan. 3. Den som före den 1 juli 2022 har påbörjat en utbildning till en ämneslärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att få en examen enligt de äldre bestämmelserna om krav för examen, dock längst till och med utgången av juni 2026.