Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:278 · Visa register
Förordning (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2011-03-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:829
Ikraft: 2011-07-01
1 § En domstol ska underrätta Statens skolinspektion om en dom genom vilken en lärare eller en förskollärare som är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen 1. har dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med sin yrkesutövning, eller 2. i annat fall har dömts för brott enligt a) 3 kap. 1, 2 eller 6 § brottsbalken, b) 4 kap. 1 § brottsbalken, c) 6 kap. brottsbalken, d) 8 kap. 6 § brottsbalken, eller e) 16 kap. 10 a § brottsbalken. I fråga om brott som avses i första stycket 2 ska underrättelse lämnas endast om annan påföljd än böter har dömts ut. Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades. Förordning (2013:829).