Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1151 · Visa register
Förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2011-11-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:51
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. Statsbidragets syfte 2 § Statens bidrag till organisationer enligt denna förordning syftar till att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som avses i 1 §. Förutsättningar för statsbidrag 3 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som 1. är en juridisk person, 2. bedriver frivilligt arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser inom det område som anges i 1 §, 3. är en riksorganisation som har regional eller lokal verksamhet i minst hälften av Sveriges län, eller en riksorganisation vars medlemmar är en geografisk avgränsad grupp som inte har förutsättningar att bli rikstäckande, 4. har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad, 5. har bedrivit verksamhet som anges i 1 § under minst två år, 6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, 7. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp, och 8. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser. Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för vissa kostnader för administration av organisationens verksamhet. Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Bidrag får inte heller lämnas till en organisation som fått annat statsbidrag för samma verksamhet. Formen för statsbidraget 4 § Statsbidraget lämnas i form av ett verksamhetsbidrag och ett grundbidrag. Att verksamhetsbidraget även får avse vissa kostnader för administration av organisationens verksamhet följer av 3 § andra stycket. Grundbidraget lämnas till organisationer vars huvudsakliga ändamål är att stödja dem som vårdar eller hjälper någon närstående som avses i 1 §. Grundbidraget ska vara ett fast belopp som är lika för alla organisationer. Grundbidraget får dock inte lämnas till en organisation som fått motsvarande form av bidrag med stöd av någon annan författning. Förordning (2013:919). Handläggningen av statsbidraget 5 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Ansökan 6 § Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Förordning (2019:51). 7 § Ansökan ska innehålla 1. den sökande organisationens stadgar, 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen, 3. verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelser för närmast föregående räkenskapsår, 4. uppgifter om vilka aktiviteter ansökan avser, vad som är målet med aktiviteterna, hur den sökande tänker följa upp de resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget, och 5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, som visar sökta och beviljade bidrag. 8 § Sökanden ska till Socialstyrelsen lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. 9 § Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 7 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick. Förordning (2019:51). Beslut 10 § Ett beslut om statsbidrag får avse en tidsperiod om högst ett år. 11 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § och övriga förutsättningar för statsbidrag enligt denna förordning. 12 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges 1. för vilka mål och aktiviteter bidraget beviljas, 2. vilka villkor som ska gälla för bidraget, 3. för vilken tidsperiod bidraget beviljas, och 4. vilka skälen är för en prioritering enligt 11 §. Beslutet ska även innehålla en upplysning om bestämmelserna i 13, 16 och 17 §§. Redovisning 13 § En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning ska senast den 30 april året efter bidragsåret till Socialstyrelsen lämna en årlig redovisning av hur medlen har använts. Redovisningen ska göras på en blankett som överensstämmer med det formulär som Socialstyrelsen fastställer. Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådant formulär. Redovisningen ska innehålla 1. en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen använts till, 2. en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till det mål som bidraget beviljats för och det syfte som anges i 2 §, 3. uppgift om antalet medlemmar i organisationen, och 4. övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär. En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. 14 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till regeringen lämna en samlad redovisning av det statsbidrag som har lämnats enligt denna förordning. Redovisningen ska innehålla 1. uppgift om vilka som har fått statsbidrag, med hur stort belopp och för vilka mål och aktiviteter, vilka resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till de mål som bidragen beviljats för, och 2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 2 §. Utbetalning 15 § Bidrag ska betalas ut halvårsvis i förskott med högst hälften av bidraget för året. Återbetalning 16 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller har inte använts för de mål eller aktiviteter det har beviljats för, 4. den som mottagit bidraget inte har lämnat sådan redovisning som avses i 13 §, eller 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 17 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Socialstyrelsen får besluta att efterge återkrav helt eller delvis, om det finns särskilda skäl för det. Bemyndigande 18 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:51). Överklagande 19 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2019:51). Övergångsbestämmelser 2011:1151 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2012. 2. Bestämmelserna i 3 § första stycket 7 om fastställd plan och i 6 § andra stycket om hur en ansökan ska göras tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2013. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 januari 2012. 2013:919 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2014.