Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1053 · Visa register
Förordning (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2011-10-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1064
Ikraft: 2011-11-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag för digitalisering av biografer. 2 § Efter ansökan prövas frågor om statsbidrag enligt denna förordning av Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. 3 § Statsbidrag lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Förordning (2016:620). Ändamålet med statsbidraget 4 § Ändamålet med statsbidraget är att genom stöd till biografer för inköp av digital biografutrustning öka tillgången till ett brett utbud av film i hela landet. Definitioner 5 § I denna förordning avses med biograf: lokal bestående av en eller flera salonger för filmföreställning, salong: lokal i biograf för filmföreställning med filmduk, digital biografutrustning: basutrustning för digital filmföreställning, filmföreställning: filmvisning för allmänheten, liten eller medelstor kommun: kommun med upp till 250 000 invånare, den sökande: den eller de som söker om statsbidrag enligt denna förordning. Villkor för statsbidrag 6 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, ges för investeringar i digital biografutrustning för filmföreställning i salong som ingår i en biograf med högst tre salonger och med i genomsnitt mindre än två miljoner kronor i bruttobiljettintäkter per salong och år. En förutsättning för statsbidrag är att salongen 1. är belägen inom en liten eller medelstor kommun, eller 2. huvudsakligen visar ett kompletterande utbud av kvalitetsfilm från en mångfald språkområden. Statsbidrag får inte ges till etablering av nya salonger. 7 § En förutsättning för statsbidrag är att mottagaren visar att den har en långsiktig finansiell förmåga att bedriva verksamheten. 8 § Stöd får inte lämnas till sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Ansökan om statsbidrag 9 § Ansökan om statsbidrag ska göras till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Ansökan ska innehålla 1. uppgifter om den sökande, 2. uppgifter om den salong som stöd söks för, 3. en beskrivning av det projekt som stöd söks för inklusive budget, 4. uppgift om till vem statsbidraget ska betalas ut, om ansökan avser utrustning som ska användas av flera gemensamt, och 5. övrig information som behövs för prövningen av ansökan. Till ansökan ska det fogas 1. minst två anbud från olika leverantörer eller, om upphandling har skett enligt ett öppet förfarande som gör det möjligt att välja den anbudsgivare som kan tillhandahålla dessa tjänster till den lägsta kostnaden, det vinnande anbudet från denna upphandling, 2. ett exemplar av den sökandes senaste årsredovisning, 3. underlag som visar hur inköp av den digitala biografutrustningen ska finansieras utöver bidrag enligt denna förordning, och 4. en utvecklingsplan enligt 10 §. Till ansökan ska det även fogas uppgift om eventuellt andra offentliga bidrag som den sökande fått under de senaste tre åren. 10 § En utvecklingsplan ska innehålla sådana uppgifter om den sökandes planerade verksamhet som krävs för att Stiftelsen Svenska Filminstitutet ska kunna bedöma de långsiktiga finansiella förutsättningarna för att bedriva verksamheten. Sådana uppgifter är 1. mätbara publikmål för de kommande tre åren, 2. en marknadsplan för de kommande tre åren, 3. en verksamhetsbudget för de kommande tre åren, 4. en målgruppsanalys, 5. en strategi för programsättning och marknadsföring, och 6. en plan för samarbeten med privata, ideella och offentliga aktörer. Underlag enligt 9 § andra stycket 3 ska innefatta sådana protokoll, beslut eller skriftliga intyg som behövs för att bedöma de långsiktiga finansiella förutsättningarna för att bedriva verksamheten. Prövning av ansökningar om statsbidrag 11 § Inkomna ansökningar om statsbidrag ska prövas vid det antal tillfällen per år som Stiftelsen Svenska Filminstitutet bestämmer. Vid varje prövningstillfälle bör statsbidraget i första hand ges för investeringar i salonger som under de senaste tre åren före ansökningstillfället, eller den kortare tid som verksamheten har bedrivits, haft regelbundna filmföreställningar i större omfattning. Vid fördelningen av statsbidraget bör hänsyn tas till salonger som är belägna i kommuner där det inte finns någon annan biograf med minst en salong utrustad med digital biografutrustning. Beräkning och utbetalning av statsbidrag 12 § Statsbidrag får lämnas med ett belopp motsvarande högst 50 procent av kostnaden för inköp och installation av den digitala biografutrustningen exklusive mervärdesskatt, dock högst med 300 000 kronor per salong. Som grund för beräkning av kostnaden för inköp och installation används det lägsta anbud som ges in vid en ansökan om statsbidrag enligt 9 §. 13 § Stiftelsen Svenska Filminstitutet beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ansökan från den som bedriver verksamhet i den eller de salonger som stödet söks för. Redovisning 14 § Mottagare av statsbidrag är skyldiga att redovisa för Stiftelsen Svenska Filminstitutet hur medlen har använts och lämna de övriga uppgifter som Filminstitutet behöver för uppföljning och utvärdering. En revisor ska på mottagarens uppdrag intyga att redovisningen är tillförlitlig och att villkoren för bidraget har följts. Återbetalning och återkrav 15 § Stiftelsen Svenska Filminstitutet får besluta att ett beviljat bidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. 16 § Mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, 4. den som mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 14 §, eller 5. villkor i beslutet inte har följts. 17 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Stiftelsen Svenska Filminstitutet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Filminstitutet besluta att efterge kravet helt eller delvis. Överklagande 18 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1064).