Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:769 · Visa register
Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-06-23
Ändring införd: t.o.m. 2019:638
Ikraft: 2010-08-01
Uppgifter 1 § Myndigheten för tillgängliga medier ska arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Myndigheten har till uppgift att 1. vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier, 2. främja tillgänglighet till och universell utformning av litteratur, nyheter och samhällsinformation, 3. i samverkan med bibliotek, skolor och andra aktörer i landet arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken samt tillgängliggöra lättläst litteratur, 4. ge ut och distribuera lättläst litteratur i den utsträckning behoven inte tillgodoses på den kommersiella marknaden, och 5. förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för personer med en funktionsnedsättning som gör att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning samt tillgängliggöra lättläst nyhetsinformation. Förordning (2019:638). 2 § Myndigheten ska särskilt 1. ta fram riktlinjer och vägledningar inom sitt verksamhetsområde i den utsträckning som inte någon annan myndighet har detta till uppgift, 2. främja, följa och medverka i nationell och internationell standardisering inom sitt verksamhetsområde, 3. framställa, köpa in och överföra talböcker och punktskriftsböcker samt tillhandahålla dessa för försäljning, 4. sammanställa och sprida information om tillgängliga medier och deras målgrupp samt driva och utveckla funktionen läsombud, 5. främja och följa teknikutvecklingen samt forskningen inom sitt verksamhetsområde, 6. förse högskolestuderande personer som har en funktionsnedsättning i form av läsnedsättning med sådana exemplar av kurslitteratur som de behöver för att kunna ta del av litteraturen, 7. tillhandahålla stöd för lättläst till skolan, 8. främja tillgången till punktskrift och taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning, 9. ha en central utskrivningstjänst av punktskrift för dövblinda, 10. via tillgängliga medier och i lämpligt format erbjuda personer som har en funktionsnedsättning i form av läsnedsättning kompletterande samhällsinformation i syfte att ge dem jämlika förutsättningar att följa utvecklingen i samhället, 11. göra kulturtidskrifter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, 12. främja teckenspråkig litteratur, och 13. stödja utgivning och distribution av den oberoende lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR. Förordning (2019:638). 3 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till bibliotek, organisationer och andra förmedlare av tillgängliga medier. Förordning (2019:638). 4 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet. Förordning (2014:181). 4 a § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:181). 5 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den åta sig att utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde. Samverkan 5 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Myndigheten ska även sträva efter att samverka med relevanta internationella aktörer. Förordning (2014:181). Ledning 6 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Särskilda organ Rådgivande organ Punktskriftsnämnden 7 § Inom myndigheten finns en nämnd för punktskrift och taktil läsning, punktskriftsnämnden. Nämnden har till uppgift att främja och utveckla taktil läsning och punktskrift som skriftspråk för synskadade. Nämnden ska särskilt 1. utarbeta riktlinjer för den svenska punktskriften, och 2. medverka till internationellt samarbete inom området. På begäran av myndigheten ska nämnden ge råd och upplysningar till myndigheten i frågor som rör punktskrift och taktil läsning. 8 § Punktskriftsnämnden består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. Förordning (2014:1584). Vetenskapligt råd 9 § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns vetenskapligt råd. Det rådgivande organet ska verka för att myndigheten bevakar och sprider relevant forskning om lättläst litteratur och nyhetsförmedling och om övriga tillgängliga medier och deras målgrupper. Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Förordning (2014:1584). Brukarråd 9 a § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns brukarråd. Det rådgivande organet ska främja kontakter med målgrupper, intresseorganisationer och förmedlare och bistå myndigheten i frågor som rör det nationella kunskapscentret. Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Förordning (2014:1584). Beslutande organ Taltidningsnämnden 10 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för radio- och kassettidningar och andra taltidningar, taltidningsnämnden. Nämnden har de uppgifter som följer av förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar och förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning. Nämnden har också till uppgift att 1. genom informationsinsatser försöka få tidningsföretag att starta utgivning av taltidningar, 2. verka för att abonnenter på taltidningar får utbildning och sådant stöd som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och att sköta den tekniska utrustning som behövs för mottagningen, och 3. följa och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av taltidningar. Förordning (2013:10). 11 § Taltidningsnämnden består av högst nio ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. 12 § Taltidningsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande. 13 § Taltidningsnämnden ansvarar för sina beslut. 14 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att taltidningsnämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Anställningar och uppdrag 15 § Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2012:923). 16 § Ordföranden och övriga ledamöter i punktskriftsnämnden samt ledamöter i vetenskapliga rådet och brukarrådet utses av myndigheten för en bestämd tid. Ordföranden och övriga ledamöter i taltidningsnämnden utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2014:1584). Personalansvarsnämnd 17 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Insynsråd 17 a § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter. Förordning (2014:1584). Tillämpning av vissa förordningar 18 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Avgifter 19 § Vid försäljning av lättläst litteratur enligt 1 § andra stycket 2 och talböcker och punktskriftsböcker enligt 2 § första stycket 1 ska myndigheten ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning. Detsamma gäller för tillhandahållande av lättläst nyhetsinformation enligt 2 § första stycket 10. Avgiftens storlek bestäms i varje enskilt fall av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2014:1584). 20 § För verksamhet som anges i 5 § ska myndigheten ta ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning. Avgiftens storlek bestäms i varje enskilt fall av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Undantag från myndighetsförordningen 21 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 29 § om ärendeförteckning.